Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Odzyskani podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

sygnatura: ITPP2/443-1630/11/AP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2011-12-30

słowa kluczowe:gmina, odliczenie podatku, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2011 r. (data wpływu 21 listopada 2011 r.), uzupełnionym w dniu 27 grudnia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2010 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 27 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 11 maja 2010 r., w odpowiedzi na konkurs w ramach osi priorytetowej 1. Przedsiębiorczość, działanie 1.3 Wspieranie wytwarzanie i promocja produktów regionalnych, ogłoszony przez Zarząd Województwa - Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. W dniu 30 lipca 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Projekt obejmuje organizację dwóch edycji jarmarku, które odbyły/odbędą się w dniach 10-19 grudnia 2010 r. oraz 9-18 grudnia 2011 r. Jest to kontynuacja pierwszego pilotażowego jarmarku świątecznego przeprowadzonego w dniach 17-20 grudnia 2009 r. Jarmark jest to atrakcyjna dla mieszkańców i turystów impreza, nawiązująca swoim klimatem i charakterem do najpiękniejszych jarmarków Europy. W zamyśle, po zrealizowaniu projektu, jarmark ma być marką, która przyciągnie klientów do wystawiających swe wyroby przedsiębiorców - wytwórców produktów regionalnych z obszaru województwa. Produkty regionalne obecne na jarmarku to m.in. artykuły kulinarne, słodycze, rękodzieło i sztuka ludowa, ozdoby choinkowe, zabawki, odzież, biżuteria, wyroby ekologiczne (np. świeczki z wosku pszczelego), itp. Podczas jego trwania będą organizowane konferencje i seminaria traktujące o specyfice wyrobów świątecznych w tradycji regionu. Czynnymi uczestnikami jarmarku będą przedsiębiorcy zrzeszeni w stowarzyszeniu (...). Na podstawie listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Urzędem Miasta - podmiotem realizującym projekt, a ww. stowarzyszeniem została nawiązana współpraca, która ma na celu przygotowanie przez restauratorów specjalnej oferty kulinarnej nawiązującej do tradycji regionu, przeprowadzenie wspólnej akcji promocyjnej, podniesienie konkurencyjności na rynku produktów regionalnych wytwarzanych przez lokalnych przedsiębiorców. Jarmark świąteczny zostanie poprzedzony akcją promocyjno-informacyjną w regionalnych mediach. Centrum dziesięciodniowej imprezy ma być M. (umiejscowienie stoisk - 25 drewnianych domków wokół budynku Ratusza). W dniach od poniedziałku do piątku na stoiskach będzie się odbywał handel, zaś atrakcje towarzyszące będą miały ograniczony wymiar (zimowe wesołe miasteczko, Św. Mikołaj rozdający dzieciom słodycze, itp.). Pełny wachlarz atrakcji (występy artystyczne, pokazy, koncerty, itp.) przewidziano jako element towarzyszący handlowi w weekendy. Do uczestnictwa w charakterze wystawców zostaną dopuszczone wszystkie zainteresowane podmioty, związane z tematyką imprezy.

Realizacja projektu podzielona będzie na następujące moduły:

  • moduł wystawienniczo-handlowy, w którego skład wchodzi zorganizowanie 25 stoisk, zapewnienie obecności wystawców oferujących regionalne produkty. Gmina, jako beneficjent środków z EFRR nie pobiera żadnych opłat z tytułu wynajmu i obecności handlowców. Organizacja tego przedsięwzięcia powierzona jest w drodze postępowania o zamówienie wykonawcy, którego rolą jest zapewnienie wystawców.
  • moduł artystyczny i logistyczny, w którego skład wchodzi m.in.: iluminacja Miasta, prowadzenie imprezy, organizacja sceny, nagłośnienia i dekoracji, organizacja występów zespołów muzycznych, teatrów i innych przedsięwzięć artystycznych.
  • moduł promocyjny, składający się m.in. z: filmowej i fotograficznej dokumentacji jarmarku, strony w prasie, spotów w radiu i rozbudowy strony www.

W ramach projektu zostanie wynajęta karuzela wenecka i kolej Św. Mikołaja oraz zakupione przenośne okablowanie instalacji odbiorczej energii elektrycznej. Impreza zostanie ubezpieczona, a porządkowo zabezpieczona barierkami. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zadań własnych Gminy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zakresie promocji gminy (art. 7 ust.1 pkt 18). Produktem projektu jest liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów. Nie jest to typ produktów majątkowych, w związku z tym nie zostaną przekazane żadnej jednostce gminnej w zarząd. Zrealizowany projekt nie będzie wykorzystywany przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Działania przeprowadzone w ramach jarmarku mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich mieszkańców i turystów. W ramach organizowanych imprez nie będą sprzedawane bilety wstępu, bądź pobierane inne opłaty z tytułu korzystania z atrakcji jarmarku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie następujących obowiązujących przepisów, nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

  • zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
  • zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m.in. promocję gminy,
  • zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 73, poz. 392), czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych są zwolnione od podatku,
  • zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY