Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1. Czy renta otrzymywana z Niemiec i wypłacana przez Niemiecką Federalną Instytucję Ubezpieczeń Rentowych (Deutsche Rentenversicherung) podlega opodatkowaniu w Polsce? 2. Jeżeli stwierdzenie Zainteresowanej jest prawidłowe, to czy urząd skarbowy właściwy dla Jej miejsca zamieszkania zwróci Wnioskodawczyni niezasadne pobrany podatek dochodowy wraz z odsetkami?

sygnatura: ILPB2/415-955/11-5/AJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2011-12-30

słowa kluczowe:emerytura, Niemcy, nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2011 r. (data wpływu 26 września 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec oraz stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości dokonania korekty zeznań podatkowych.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 14 grudnia 2011 r. nr ILPB2/415-955/11-2/AJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, iż nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Pouczono również Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 14 grudnia 2011 r. (skutecznie doręczono w dniu 19 grudnia 2011 r.).

W dniu 19 grudnia 2011 r. na konto Izby Skarbowej w Poznaniu wpłynęła brakująca kwota w wysokości 40 zł. Natomiast w dniu 22 grudnia 2011 r. Zainteresowana uzupełniła ww. wniosek w zakresie pozostałych braków formalnych (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - 20 grudnia 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Od dnia 1 lipca 2010 r. na konto Wnioskodawczyni wpływa renta niemiecka wypłacana przez Niemiecką Federalną Instytucję Ubezpieczeń Rentowych (Deutsche Rentenversicherung) - odnośnik ZUS. Kwota jest zbyt niska (71,53 euro) i przelewana jest kwartalnie (214,59 euro). Od tej kwoty pobierana jest automatycznie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i na koniec roku wystawiany PIT-11. Renta niemiecka jest wypłacana do dnia dzisiejszego.

Zainteresowana mieszka na stałe w Polsce i pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przyznaną przez ZUS, od której pobierany jest podatek i składka zdrowotna zgodnie z polskim prawem. Zainteresowana próbowała wyjaśnić zaistniałą sytuację, jednak Bank uniemożliwił to Wnioskodawczyni, nie przyjmując na piśmie Jej wyjaśnienia w tej sprawie.

Zainteresowana uważa, że bank postępuje nieprawidłowo pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od renty niemieckiej, do której mają zastosowanie przepisy umowy polsko - niemieckiej obowiązujące od 1 stycznia 2005 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy renta otrzymywana z Niemiec i wypłacana przez Niemiecką Federalną Instytucję Ubezpieczeń Rentowych (Deutsche Rentenversicherung) podlega opodatkowaniu w Polsce...
  2. Jeżeli stwierdzenie Zainteresowanej jest prawidłowe, to czy urząd skarbowy właściwy dla Jej miejsca zamieszkania zwróci Wnioskodawczyni niezasadnie pobrany podatek dochodowy wraz z odsetkami...

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące zaistniałego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytania nr 2 dotyczącego zdarzenia przyszłego w zakresie stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w dniu 30 grudnia 2011 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-955/11-6/AJ.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania nr 1, od 1 stycznia 2005 r. świadczenia wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, o których mowa w art. 18 ust. 2 ww. umowy polsko-niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W takiej sytuacji nie powinno pobierać się w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2005 r. wszystkie podmioty wypłacające świadczenia z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, a było ich 5, zostały objęte wspólna nazwą ,,Niemiecka Federalna Instytucja Ubezpieczeń Rentowych" (Deutsche Rentenversicherung).

Renta wypłacana jest z Niemieckiej Federalnej Instytucji Ubezpieczeń Rentowych i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 18 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Art. 18 ust. 2 tej umowy stanowi, że bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie, w tym wypadku w Niemczech. Zainteresowana uważa, że bank postępuje nieprawidłowo pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od renty niemieckiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy).

W myśl art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Ogólną zasadą jest więc opodatkowanie rent uzyskiwanych z Niemiec, przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, w kraju miejsca zamieszkania, tj. w Polsce. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy renta jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż otrzymywane przez Zainteresowaną świadczenie jest rentą wypłacaną z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych państwa niemieckiego.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta jako świadczenie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych państwa niemieckiego podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Zatem, renta ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY