Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodów osobowych na podstawie umów zawartych w 2012 r. i po dniu 1 stycznia 2013 r. przeznaczonych do oddania w odpłatne używanie na podstawie umów najmu.

sygnatura: ITPP2/443-1273/12/AJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2012-12-31

słowa kluczowe:leasing, najem, podatek naliczony, prawo do odliczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2012 r. (data wpływu 17 października 2012 r.), uzupełnionym dnia 16 i 29 listopada 2012 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodów osobowych na podstawie umów zawartych w 2012 r. i po dniu 1 stycznia 2013 r. przeznaczonych do oddania w odpłatne używanie na podstawie umów najmu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2012 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniach 16 i 29 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodów osobowych na podstawie umów zawartych w 2012 r. i po dniu 1 stycznia 2013 r. przeznaczonych do oddania w odpłatne używanie na podstawie umów najmu.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu. Zamierza Pani rozszerzyć działalność gospodarczą o wynajem samochodów na terenie Polski. Będą to zarówno samochody osobowe jak i ciężarowe. Samochody będą przez Panią kupowane lub używane na podstawie leasingu operacyjnego. Po okresie nie krótszym niż sześć miesięcy, zarówno w przypadku umów zawartych przed jak i po dniu 1 stycznia 2013 r., samochody będą ciągle przeznaczone do wynajmu, ale mogą się zdarzać sytuacje, w których nie będą wynajmowane. W tym czasie zamierza Pani wykorzystywać je do innych celów związanych z działalnością gospodarczą (wyłącznie opodatkowaną podatkiem od towarów i usług).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  • Czy będzie miała Pani prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługę leasingu operacyjnego samochodu osobowego przez cały okres trwania umowy leasingowej (zwartej jeszcze w 2012 r.), jeżeli na dzień podpisania umowy leasingu samochód zostanie przeznaczony wyłącznie do wykorzystywania na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, a po upływie tego okresu będzie również wykorzystywany na inne cele związane z działalnością gospodarczą...
  • Czy będzie miała Pani prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługę leasingu operacyjnego samochodu osobowego przez cały okres trwania umowy leasingowej (zwartej po 1 stycznia 2013 r.), jeżeli na dzień podpisania umowy leasingu samochód zostanie przeznaczony wyłącznie do wykorzystywania na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, a po upływie tego okresu będzie również wykorzystywany na inne cele związane z działalnością gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy, w omawianych przypadkach będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w 100% przez cały okres trwania umowy leasingu, zarówno w przypadku zawarcia jej w 2012 r. jak i po dniu 1 stycznia 2013 r. Po powołaniu treści art. 3 ust. 1, ust. 2 pkt 7 lit. b i ust. 6, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym stwierdziła Pani, że jeżeli przedmiotem działalności jest wynajmowanie leasingowanych samochodów osobowych przez okres co najmniej sześciu miesięcy, to biorąc pod uwagę ww. przepisy - tak jak przy zakupie, przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez leasingodawcę. Wskazała Pani, że prawo to nie ustaje w sytuacji gdy nastąpi zmiana przeznaczenia samochodu na inne cele niż wynajem po upływie sześciu miesięcy.

Stwierdziła, że nieco odmiennie uregulowana jest ta kwestia w art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wchodzącym w życie 1 stycznia 2013 r. Po powołaniu treści art. 86a ust. 1, ust. 3 i ust. 6 tej ustawy podniosła Pani, że nie ma określonego okresu na jaki dany pojazd ma być przeznaczony na wynajem. Ponownie wskazała Pani, że przysługiwać będzie prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych. Według Pani decydujące znaczenie ma w tym przypadku to, do jakich celów samochód będzie przeznaczony w momencie zawarcia umowy leasingowej (tak samo jak przy zakupie takiego samochodu).

Końcowo stwierdziła Pani, że za taką interpretacją przepisów przemawia zasada równości wobec prawa podatników użytkujących samochodu na podstawie umowy leasingu i podatników kupujących samochody. Końcowo jeszcze raz stwierdziła Pani, że będzie Jej przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego tytułu zawarcia umowy leasingu w 2012 r., jak i po dniu 31 grudnia 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. zasady odliczenia podatku związanego z nabyciem oraz użytkowaniem samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, regulują zapisy art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 ze zm.) (dalej: ustawa nowelizująca).

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 6 ustawy nowelizującej, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Na podstawie ust. 1 omawianego artykułu, w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

Z ust. 2 pkt 7 lit. b) tego artykułu wynika, iż przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 24 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456), w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585), użyte w art. 3 ust. 1, w art. 4, w art. 5 oraz 7 wyrazy ,,31 grudnia 2012 r." zastępuje się wyrazami ,,31 grudnia 2013 r.".

Z powołanych wyżej uregulowań wynika, że - co do zasady - w przypadku użytkowania m. in. na podstawie umowy leasingu, samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ograniczonej wysokości. Ograniczenie wynikające z art. 3 ust. 6 ustawy nowelizującej i art. 86a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, nie dotyczy jednakże sytuacji, gdy przedmiotem działalności podatnika jest wynajem pojazdów. Przy czym zarówno w odniesieniu do samochodów użytkowanych na podstawie umów leasingu zawartych do końca 2012 r., jak i umów które zostaną zawarte po dniu 1 stycznia 2013 r., pojazdy te muszą być przedmiotem wynajmu przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy .

Z treści wniosku wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność o wynajem samochodów osobowych i ciężarowych na terenie kraju, które będą kupowane lub użytkowane na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Samochody przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, zarówno w przypadku umów zawartych przed, jak i po dniu 1 stycznia 2013 r., będą wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na ich wynajmie. W okresach kiedy samochody nie będą wynajmowane, a ich przeznaczeniem będzie nadal oddanie ich w najem, zamierza Pani wykorzystywać je do innych celów związanych z działalnością gospodarczą (wyłącznie opodatkowaną).

Mając na uwadze przedstawione zdarzenia przyszłe oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że - o ile nie zajdą okoliczności wyłączające prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług - zarówno w przypadku samochodów użytkowanych na podstawie umów leasingu, które będą zawarte w 2012 r., jak i tych, które będą zawarte po dniu 1 stycznia 2013 r. przysługiwać będzie Pani prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingu w okresie, w którym będą one przeznaczone na wynajem (co nie może trwać krócej niż 6 miesięcy).

W sytuacji jednak gdy przeznaczy Pani te samochody wyłącznie na inne cele niż najem, to nie będzie mogła kontynuować odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości. Wystąpi ograniczenie odliczenia, tj. 60% od każdej kolejnej raty leasingowej, nie więcej niż 6.000 zł licząc łącznie od początku trwania okresu leasingu.

Należy jednocześnie wskazać, że wbrew Pani twierdzeniu, okres najmu samochodów użytkowanych na podstawie umowy leasingu zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. nie jest bez znaczenia, gdyż jak wskazano powyżej nie może być on krótszy niż 6 miesięcy. Własne stanowisko w tym zakresie poparła Pani treścią art. 86 a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy jednak wskazać, iż przepis ten wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. co wynika z treści art. 10 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Wobec powyższego, oceniając przedstawione stanowisko całościowo, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY