Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy odsetki od kredytu na budowę siedziby Wnioskodawcy na terenie SSE (zarówno te doliczane do wartości początkowej przedmiotowego składnika majątku, jak i te naliczone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania) będą podlegać w całości alokacji do dochodu Wnioskodawcy z działalności objętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: ILPB3/423-409/12-4/MM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2012-12-31

słowa kluczowe:inwestycje, odsetki od kredytu, specjalna strefa ekonomiczna, zwolnienia przedmiotowe, zwolnienie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2012 r. (data wpływu 01 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji odsetek od kredytu do dochodu zwolnionego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • kwalifikacji różnic kursowych do dochodu zwolnionego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • kwalifikacji odsetek od kredytu do dochodu zwolnionego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • określenia maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej dla Wnioskodawcy w ramach działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • kwalifikacji odsetek uzyskanych z rachunku bieżącego i z lokat do dochodu zwolnionego lub opodatkowanego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie organizowania transportu towarów w kraju oraz poza jego granicami, a także magazynowania i konfekcjonowania towarów.

Przebieg realizacji typowego zlecenia wygląda następująco: klient zgłaszający się do Spółki pragnie zorganizować dostawy do swoich odbiorców od różnych dostawców. Spółka analizuje informacje dotyczące rodzaju towaru, tras oraz terminów dostaw i przygotowuje plan organizacji transportu. W tym celu, powstaje szczegółowy opis powyższego oraz nawiązany zostaje kontakt z firmami świadczącymi usługi przewozu (posiadacze floty samochodowej). W trakcie realizacji zlecenia Spółka dba o terminowość dostaw i prawidłowość wykonania usługi. W jednostkowych przypadkach Spółka konfekcjonuje i przepakowuje przewożone towary. Spółka nie posiada własnych środków transportu, którymi świadczy usługi przewozu towarów.

Usługi świadczone przez Spółkę polegają więc na świadczeniu usług outsourcingowych z zakresu organizacji transportu dla innych firm. Koszty, które powstają w trakcie realizacji usługi obejmują koszty pracownicze, utrzymania biura, wynajęcia usługi przewozu (zakup usługi transportowej), zużycia materiałów i energii itp. Klient otrzymuje jedną fakturę za organizację transportu towarów, która uwzględnia wszystkie powyższe koszty oraz narzut (marżę) - treść faktury sprzedaży wystawianej przez Spółkę: usługa spedycyjno - transportowa.

Ponadto, w ramach swojej działalności Spółka magazynuje, przepakowuje, przyjmuje i wydaje powierzone towary.

Wnioskodawca zamierza przenieść prowadzoną działalność na teren specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: ,,SSE"). Działalność ta będzie prowadzona na terenie SSE na podstawie otrzymanego zezwolenia. W celu rozpoczęcia przedmiotowej działalności Wnioskodawca dokona zakupu nieruchomości na potrzeby zbudowania zakładu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie opisanym powyżej. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) działalność prowadzona przez Wnioskodawcę na terenie SSE w ramach przedmiotowego zezwolenia będzie dotyczyć w szczególności następujących rodzajów usług:

Sekcja H:

 • Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.2 Usługi wspomagające transport

Ponadto, przedmiotowym zezwoleniem objęte zostaną również następujące rodzaje działalności:

Sekcja E:

38.3 Usługi w zakresie odzysku surowców; surowce wtórne

38.11.5 Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu

38.12.24 Niebezpieczne odpady chemiczne

38.12.25 Oleje odpadowe

38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

38.21.3 Odpady rozpuszczalników organicznych

Sekcja J:

62.01 Usługi związane z oprogramowaniem

62.02 Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki

62.03 Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

62.09 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Sekcja M:

69.20.1 Usługi w zakresie audytu finansowego

69.20.2 Usługi rachunkowo - księgowe

71.2 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych

72 Usługi w zakresie badań naukowych i rozwojowych

Powyższa działalność prowadzona będzie przez Wnioskodawcę na terenie SSE, na podstawie zezwolenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia polegające na organizacji transportu będą dochodami wolnymi od podatku dochodowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy, w związku z faktem, iż znaczna część obrotów Wnioskodawcy jest w walucie obcej (Euro), różnice kursowe, które mają źródło w tych obrotach będą podlegać w całości alokacji do dochodu Wnioskodawcy z działalności objętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy odsetki od kredytu na budowę siedziby Wnioskodawcy na terenie SSE (zarówno te doliczane do wartości początkowej przedmiotowego składnika majątku, jak i te naliczone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania) będą podlegać w całości alokacji do dochodu Wnioskodawcy z działalności objętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. W związku z ograniczeniem dotyczącym wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy, wskazanym przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - z jakiej maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej może skorzystać Wnioskodawca w ramach opisanej powyżej działalności prowadzonej na terenie SSE...
 5. Czy słuszne jest rozumowanie Wnioskodawcy, zgodnie z którym odsetki uzyskane z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (bieżącego) Wnioskodawcy stanowić będą dochód z działalności objętej zezwoleniem, a w konsekwencji będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 cyt. ustawy, zaś odsetki z lokat będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania nr 3. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 i nr 4 został rozpatrzony postanowieniem w dniu 31 grudnia 2012 r. nr ILPB3/423-409/12-2/MM, w zakresie pytania nr 3 i nr 5 interpretacjami indywidualnymi w dniu 31 grudnia 2012 r. nr ILPB3/423-409/12-3/MM, ILPB3/423-409/12-5/MM.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od kredytu wydatkowanego w związku z prowadzeniem działalności objętej zezwoleniem prowadzonej na terenie SSE (nabycie gruntu i wybudowanie na nim zakładu, w którym Wnioskodawca będzie prowadził działalność) stanowią koszt działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

W sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, całość środków pieniężnych pochodzących z kredytu zostanie przeznaczona wyłącznie na finansowanie wydatków poniesionych w celu prowadzenia działalności zwolnionej (nabycie gruntu i wybudowanie na nim zakładu, w którym Wnioskodawca będzie prowadził działalność). W konsekwencji, nie znajdą zastosowania, zdaniem Wnioskodawcy, powołane powyżej przepisy zawarte w art. 15 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, odsetki od przedmiotowego kredytu powinny stanowić koszty działalności zwolnionej, stanowiące element kalkulacji dochodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy.

Słuszność opisanego powyżej toku rozumowania potwierdził:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2010 r. (sygn. ILPB3/423-908/09-4/MM), uznając za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym ,,odsetki od części pożyczki wydatkowanej w związku z prowadzeniem działalności objętej Zezwoleniem prowadzonej na terenie SSE stanowią koszt działalności zwolnionej".
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-970/08/MO), uznając za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym ,,(...) koszty finansowe z tyt. zapłaconych odsetek od kredytu na inwestycje w SSE, są kosztami działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, można je więc przyporządkować do przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ppkt 34".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej ,,zezwoleniem".

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie organizowania transportu towarów w kraju oraz poza jego granicami, a także magazynowania i konfekcjonowania towarów. Usługi świadczone przez Spółkę polegają więc na świadczeniu usług outsourcingowych z zakresu organizacji transportu dla innych firm. Ponadto, w ramach swojej działalności Spółka magazynuje, przepakowuje, przyjmuje i wydaje powierzone towary.

Wnioskodawca zamierza przenieść prowadzoną działalność na teren specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: ,,SSE"). Działalność ta będzie prowadzona na terenie SSE na podstawie otrzymanego zezwolenia. W celu rozpoczęcia przedmiotowej działalności Wnioskodawca dokona zakupu nieruchomości na potrzeby zbudowania zakładu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie opisanym powyżej.

W związku z powyższym, należy rozstrzygnąć, czy odsetki od kredytu na budowę siedziby Wnioskodawcy na terenie SSE (zarówno te doliczane do wartości początkowej przedmiotowego składnika majątku, jak i te naliczone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania) będą podlegać w całości alokacji do dochodu Wnioskodawcy z działalności objętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca wskazał również, iż w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, całość środków pieniężnych pochodzących z kredytu zostanie przeznaczona wyłącznie na finansowanie wydatków poniesionych w celu prowadzenia działalności zwolnionej (nabycie gruntu i wybudowanie na nim zakładu, w którym Wnioskodawca będzie prowadził działalność).

Tak więc, jeżeli przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie wydatków związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością w strefie (budowę siedziby Wnioskodawcy na terenie SSE), koszty z tym kredytem związane należy uznać jako łączące się z działalnością prowadzoną w strefie objętą zezwoleniem, kształtujące dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując powyższe, odsetki od kredytu na budowę siedziby Wnioskodawcy na terenie SSE (zarówno te doliczane do wartości początkowej przedmiotowego składnika majątku, jak i te naliczone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania) będą podlegać w całości alokacji do dochodu Wnioskodawcy z działalności objętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę pism stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY