Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Spółki cypryjskiej, która podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada nie mniej niż 20% udziałów Wnioskodawcy przez nieprzerwany okres dwóch lat, przy czym okres dwuletniego posiadania udziałów upłynie po dacie wypłaty dywidendy, przedstawi Wnioskodawcy certyfikat cypryjskiej rezydencji podatkowej oraz złoży pisemne oświadczenie, ze nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania, płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od dywidendy u źródła z uwagi na zastosowanie zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: ITPB4/423-141/13/AM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2013-12-23

słowa kluczowe:Cypr, dywidendy, zwolnienia podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2013 r. (data wpływu 26 września 2013 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 22 ust. 4 w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz rezydenta cypryjskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2013 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 22 ust. 4 w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz rezydenta cypryjskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki z o.o. Planowane jest objęcie udziałów Wnioskodawcy (nie mniejszy niż 20% udziałów w kapitale zakładowym) przez spółkę z siedziba na Cyprze, działającą w formie spółki będącej odpowiednikiem polskiej spółki z o.o. (limited liability company) - dalej zwana ,,Spółką cypryjską". Spółka cypryjska zamierza utrzymywać w posiadaniu pakiet minimum 20% udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy przez okres nie krótszy niż dwa lata. Spółka cypryjska nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich odchodów bez względu na źródło ich osiągania.

Po objęciu udziałów Wnioskodawcy przez Spółkę cypryjską nie jest wykluczone, że zgromadzenie wspólników Wnioskodawcy podejmie stosowną uchwałę, na podstawie której zostaną wypłacone wspólnikom Wnioskodawcy dywidendy, na które będą składać się kwoty przekazane przez Wnioskodawcę na kapitał rezerwowy w poprzednich latach. Dywidendy, zgodnie z art. 193 Kodeksu spółek handlowych, zostaną wypłacone wspólnikom Wnioskodawcy, którym udziały Wnioskodawcy będą przysługiwać w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Wnioskodawca ma siedzibę w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, oraz nie korzysta ze zwolnienia całości swoich dochodów od opodatkowania.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Spółki cypryjskiej, która podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada nie mniej niż 20% udziałów Wnioskodawcy przez nieprzerwany okres dwóch lat, przy czym okres dwuletniego posiadania udziałów upłynie po dacie wypłaty dywidendy, przedstawi Wnioskodawcy certyfikat cypryjskiej rezydencji podatkowej oraz złoży pisemne oświadczenie, ze nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania, płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od dywidendy u źródła z uwagi na zastosowanie zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4a ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Warunek ten jest spełniony także, gdy okres ten upłynie po dniu uzyskania dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jednak warunek ten nie zostanie spełniony, spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku w wysokości 19% wraz z odsetkami za zwłokę w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4b ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

  1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
  2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:

  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...).

Jednocześnie zastrzec należy, że zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności m.in. z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych:

  1. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
  2. istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Za certyfikat rezydencji uznaje się zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika (art. 4a pkt 12 ustawy).

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy, dla zastosowania przez płatnika zwolnienia niezbędne jest uzyskanie pisemnego oświadczenia w zakresie spełnienia przez spółkę otrzymującą dochód (przychód) warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy, tj. warunku nieskorzystania przez nią ze zwolnienia od opodatkowania. Oświadczenie powinno zostać dostarczone spółce wypłacającej dochód (przychód) przez spółkę otrzymującą przedmiotowe przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie należy stwierdzić, że w przypadku wypłaty dywidendy wspólnikowi (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze), który podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada nie mniej niż 20% udziałów w spółce płatnika (Wnioskodawcy) przez nieprzerwany okres dwóch lat i przedstawi płatnikowi certyfikat cypryjskiej rezydencji podatkowej oraz złoży pisemne oświadczenie, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, płatnik (Wnioskodawca) nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od dywidendy u źródła z uwagi na zastosowanie zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy mieć na uwadze treść art. 26 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a Ustawy, na mocy których płatnik ma obowiązek sporządzenia i przesłania informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku (IFT-2/IFT-2R) osobom niemającym na terytorium Polski siedziby lub zarządu oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano przedmiotowych wypłat. Płatnicy są obowiązani do przesłania informacji również wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b (na pisemny wniosek podatnika-nierezydenta).

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 3d ustawy, informację powyższą sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY