Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków umorzenia udziałów.

sygnatura: ILPB2/415-923/13-3/WM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2013-12-23

słowa kluczowe:dochód, udział, umorzenie, umorzenie udziałów, wynagrodzenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2013 r. (data wpływu 23 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków umorzenia udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków umorzenia udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

W spółce kapitałowej posiadającej siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (dalej: ,,Spółka") planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego. Na podstawie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału Wnioskodawca będzie miał prawo do objęcia nowych udziałów w zamian za wkład pieniężny.

Następnie w Spółce planowane jest przeprowadzenie umorzenia udziałów należących do jednego ze wspólników Spółki - spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (dalej: ,,EuCo").

Możliwa jest sytuacja, w której wynagrodzenie wypłacone EuCo z tytułu umorzenia będzie niższe od rynkowej wartości umarzanych udziałów lub też umorzenie udziałów nastąpi bez wynagrodzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy w wyniku przeprowadzenia umorzenia udziałów EuCo bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy (wspólnika pozostającego w Spółce) powstanie dochód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy w wyniku przeprowadzenia umorzenia udziałów EuCo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów, po stronie Wnioskodawcy (wspólnika pozostającego w Spółce) powstanie dochód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy w momencie umorzenia udziałów w Spółce należących do EuCo, po stronie Zainteresowanego - wspólnika pozostającego w Spółce nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 1.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasadą jest, że opodatkowaniu podlega jedynie faktycznie uzyskany dochód (w przypadku uzyskania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) lub dochód należny (w przypadku uzyskania dochodu z działalności gospodarczej). W wyniku nieodpłatnego umorzenia udziałów (albo umorzenia za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa akcji) nie dochodzi do powstania faktycznego dochodu po stronie pozostałych wspólników Spółki. Dochód ten powstanie dopiero w momencie otrzymania dywidendy albo w związku ze sprzedażą posiadanych udziałów. Do powstania dochodu nie dochodzi natomiast w momencie umorzenia udziałów należących do jednego ze wspólników.

W przeszłości kwestią budzącą wątpliwości była ocena skutków w podatku dochodowym skupu przez spółkę kapitałową własnych udziałów (akcji), celem ich umorzenia bez obniżania kapitału, dla udziałowców (akcjonariuszy), którzy pozostali w spółce. W wyniku przeprowadzenia skupu własnych udziałów (akcji) i ich umorzenia bez obniżenia kapitału zakładowego spółki, mogło dochodzić do sytuacji, gdy łączna suma wartości nominalnej pozostałych udziałów (akcji) była niższa niż kwota kapitału akcyjnego bądź zakładowego tej spółki. Wobec zaś zmniejszonej liczby udziałów (akcji) w spółce wspólnicy, którzy pozostali w spółce, uzyskiwali zwiększony udział w majątku spółki i w konsekwencji w przyszłym zysku spółki i przeznaczonym do podziału oraz zwiększał się ich udział w ewentualnej kwocie likwidacyjnej. Taka sytuacja była traktowana przez organy podatkowe jako podstawa do uznania, że pozostający w spółce wspólnicy uzyskują przychód.

W piśmie z dnia 7 marca 2002 r. (PB4/BA-8214-34-15/02), Minister Finansów uznał jednak, że umorzenie udziałów (akcji) bez obniżenia kapitału zakładowego nie powoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w spółce. W piśmie tym czytamy:

,,Wobec braku wyraźnych zapisów w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także specjalnych regulacji odnoszących się do poboru podatku od dochodu z tego rodzaju przysporzenia (art. 26 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. i art. 41 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f) nie można było tego przysporzenia - powstałego w związku ze skupem przez spółkę akcyjną jej własnych akcji w celu ich umorzenia lub przez spółkę z o.o. jej własnych udziałów, u akcjonariuszy bądź odpowiednio u udziałowców pozostających w spółce - uznać za dochód, z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu. W przypadku ,,buy-backu" nie może być mowy o faktycznie uzyskanym dochodzie przez akcjonariuszy (udziałowców), których akcje (udziały) nie zostały umorzone.

(...)

Oceniając zaś skutki dla udziałowców, którzy pozostali w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stwierdzić należy, że po ich stronie nie powstaje dochód do opodatkowaniu z tytułu umorzenia udziałów w tym celu skupionych - zarówno w przypadku, gdy umorzenie tych udziałów jest dokonane w ciężar kapitału zakładowego, jak i bez obniżania kapitału zakładowego".

Powyższe stanowisko znajduje poparcie, przykładowo, w następujących pismach:

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 marca 2012 r. nr IPTPB2/415-30/12-2/KR;
  • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2011 r. nr ILPB1/415-159/11-4/AGr;
  • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 września 2009 r. nr IPPB2/415-420/09-2/ MG.

Z powyższego wynika, że bezpłatne umorzenie udziałów należących do EuCo nie spowoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w Spółce (w tym Wnioskodawcy), niezależnie od tego, czy umorzenie udziałów zostanie przeprowadzone z obniżeniem kapitału zakładowego albo bez obniżania kapitału zakładowego.

Ad. 2.

Wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 1 tym bardziej znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy umorzenie nastąpi odpłatnie - za wypłatą wynagrodzenia, o którym mowa w stanie faktycznym.

Stanowisko, zgodnie z którym umorzenie udziałów za wynagrodzeniem nie powoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w spółce, której udziały są umarzane zostało potwierdzone przykładowo w drodze interpretacji indywidualnej:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2009 r. nr IPPB3/423-554/o9-6/PD;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 września 2009 r. nr IPPB2/415-420/09-2/MG.

Reasumując powyższe, umorzenie udziałów za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów w EuCo nie spowoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w Spółce (w tym Wnioskodawcy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Zainteresowanego pism organów podatkowych należy stwierdzić, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Końcowo, wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wobec powyższego, zaakcentować należy, że przedmiotowa interpretacja wywołuje skutek wyłącznie po stronie Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY