Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu - rewitalizacja budynku starego młyna

sygnatura: IBPP3/443-1566/13/JP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2013-12-20

słowa kluczowe:gmina, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2013 r. (data wpływu 20 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. ,,..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. ,,...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (Wnioskodawca) rozpoczęła realizację inwestycji pn. ,,...". Koszt całkowity zadania z podatkiem VAT wyniesie: 6 000 000,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO W 2007-2013 w kwocie 5 099 400,00 zł. W związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie interpretacji czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.

Projekt polega na rewitalizacji zaniedbanego inwestycyjnie i społecznie budynku ..., w którym zachował się młyn elektryczny z pocz. XX w. oraz jego zagospodarowaniu na potrzeby muzeum młynarstwa i dawnych rzemiosł. Celem projektu jest pełniejsze, wielofunkcyjne wykorzystanie zrewitalizowanego budynku - nadanie mu nowych funkcji: kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i społecznych. Na bazie odnowionego budynku realizowane będą nowe działania związane z promocją kulturalną i turystyczną malowniczego miasteczka oraz aktywizujące lokalną społeczność.

W ramach rewitalizacji zostanie zmodernizowany budynek o powierzchni 561,70 m. W piwnicach planuje się pomieszczenia socjalne oraz w.c. i salę ekspozycyjną. Na parterze ma być udostępniona ekspozycja mlewników. Na kolejnej kondygnacji sala szkoleniowo-warsztatowa, w której wyeksponowana będzie więźba dachowa. W sąsiednim pomieszczeniu będzie sala ekspozycyjna z antresolą. Konserwacji zostanie poddane całe wyposażenie młyna, w tym zachowane mlewniki. Pomieszczenia obiektu zostaną ciekawie zaaranżowane pod funkcje wystawiennicze, edukacyjne, szkoleniowe, gdzie m.in. planuje się organizować warsztaty dla osób bezrobotnych, seminaria. Stara część budynku ma zostać poszerzona o część komunikacyjną z windą i klatką schodową. Rewitalizacja ... w Gminie ma stworzyć szansę na wpisanie się w Szlak ... .

Płatności za wykonane usługi regulowane będą na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę, zgodnie z faktycznymi kosztami robót wykonanych. Gmina nie będzie prowadziła działalności opodatkowanej podatkiem VAT związanej z realizacją inwestycji. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu Wnioskodawca nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Wnioskodawca wyjaśnia, że mienie będące przedmiotem projektu nie będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. ,,..."...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W przypadku realizowanego zadania Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Gmina ...) realizuje, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO W 2007-2013, projekt pn. ,,...".

Projekt polega na rewitalizacji zaniedbanego inwestycyjnie i społecznie budynku ..., w którym zachował się młyn elektryczny z pocz. XX w. oraz jego zagospodarowaniu na potrzeby muzeum młynarstwa i dawnych rzemiosł. Celem projektu jest pełniejsze, wielofunkcyjne wykorzystanie zrewitalizowanego budynku - nadanie mu nowych funkcji: kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i społecznych. Na bazie odnowionego budynku realizowane będą nowe działania związane z promocją kulturalną i turystyczną malowniczego miasteczka oraz aktywizujące lokalną społeczność.

Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności opodatkowanej podatkiem VAT związanej z realizacją inwestycji. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Mienie będące przedmiotem projektu nie będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane przez Wnioskodawcę (tj. Gminę) towary i usługi - związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Dokonywane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca w treści wniosku jednoznacznie wskazał, że towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT, mienie będące przedmiotem projektu nie będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie ma więc prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,...".

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT, jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY