Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w zdarzeniu przyszłym przedstawionym powyżej wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów w Spółce kapitałowej na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki na dzień dokonania transakcji?

sygnatura: IPPB3/423-814/13-2/MS1

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-20

słowa kluczowe:objęcie udziałów, powstanie przychodu, spółka kapitałowa, transakcja, udział

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2013 r. (data wpływu 07.10.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. ,,wymiany udziałów" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.10.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. ,,wymiany udziałów".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna (dalej: Wnioskodawca, Spółka) posiadająca siedzibę na terytorium Polski, będzie udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Zależna). Drugim udziałowcem w Spółce Zależnej będzie inna spółka akcyjna.

Planowane jest przeprowadzenie transakcji wymiany udziałów -- tj. Wnioskodawca wniesie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Kapitałowa) całość lub część udziałów w Spółce Zależnej w taki sposób, że w zamian za udziały wniesione przez Wnioskodawcę w Spółce Zależnej, Spółka Kapitałowa wyda Wnioskodawcy własne udziały. Nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce Kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów Spółki Zależnej wniesionych do Spółki Kapitałowej. Przy tym Spółka Kapitałowa w ramach wymiany udziałów uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej. Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wypłaty w gotówce przez Spółkę Kapitałową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu nabycia udziałów Spółki Zależnej.

Wszystkie podmioty mające brać udział w planowanej transakcji wymiany udziałów, tzn. Wnioskodawca, Spółka Zależna oraz Spółka Kapitałowa podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w zdarzeniu przyszłym przedstawionym powyżej wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów w Spółce kapitałowej na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki na dzień dokonania transakcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów Spółki Kapitałowej zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki - tzn. pozostanie neutralne podatkowo na dzień dokonania transakcji.

Zasady dotyczące przychodów powstających w ramach transakcji wymiany udziałów uregulowane zostały w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP.

Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce -- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Należy podkreślić, że treść ww. regulacji stanowi implementację do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Rady UE 90/434/EWG dnu 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzielenia, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE tub SCE pomiędzy Państwami Członkowskimi (Dyrektywa 90/434 Dz. U. UE L z dnia 20 sierpnia 1990 r.) Przedmiotowa Dyrektywa wprowadza zasadę neutralności podatkowej wymienionych w niej czynności restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności transakcji wymiany udziałów dokonywanej przez spółki z siedzibą w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Opisana wyżej regulacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą czynność wymiany udziałów, przy spełnieniu warunków wskazanych w tym artykule, nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOP.

Zastosowanie normy art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP przewidującej neutralność podatkową transakcji wniesienia na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów innej spółki zarówno po stronie spółki wnoszącej udziały/akcje oraz po stronie spółki nabywającej takie udziały/akcje, a także zakwalifikowanie jej jako wymiany udziałów dla celów PDOP, wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. w ramach transakcji spółka nabywająca otrzyma w drodze aportu udziały spółki trzeciej, w zamian za co wyda spółce wnoszącej udziały własne w podwyższonym kapitale;
 2. w wyniku transakcji spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) nabywa lub zwiększa ilość udziałów (akcji), które posiada w tej spółce i które już dają jej bezwzględną większość praw głosu;
 3. podmioty biorące udział w transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Spółka pragnie podkreślić, iż w jej ocenie, w zdarzeniu przyszłym wskazanym w niniejszym wniosku, zostaną spełnione wszystkie ww. przesłanki, tj.

 1. w wyniku rozważanej transakcji Spółka wniesie aportem do Spółki Kapitałowej posiadane przez siebie udziały Spółki Zależnej, w zamian za co Spółka Kapitałowa wyda Spółce własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym;
 2. w wyniku transakcji Spółka Kapitałowa nabędzie udziały Spółki Zależnej uzyskując tym samym bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej, przy czym przed dokonaniem ww. transakcji Spółka Kapitałowa nie będzie posiadała żadnych udziałów ipraw głosu w Spółce Zależnej;
 3. Spółka, Spółka Kapitałowa oraz Spółka Zależna posiadają siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spełnienie powyższych warunków zdaniem Spółki spowoduje, że transakcja wymiany udziałów będzie neutralna dla celów ustawy o PDOP. Zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy, wynikające z przepisów prawa, znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów. Przykładowo można wskazać następujące interpretacje:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 r., nr ITPB3/423-474/12/MT;
 • interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 r., nr IPPB3/423-7l0/12-2/PK1;
 • interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2013 r., nr IPPB3/423-773/l2-5/PK1;

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów Spółki Kapitałowej wypełnia warunki wymiany udziałów z art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, w związku z czym nie będzie się wiązać z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu na dzień dokonania wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY