Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy otrzymane środki są zwolnione od podatku dochodowego?Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem?

sygnatura: IPPB1/415-1057/13-5/IF

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-20

słowa kluczowe:cele mieszkaniowe, małżonek, opodatkowanie, prawo do lokalu, rozliczanie (rozliczenia), spadek, spłata kredytu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu, wkład, zeznanie roczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16.09.2013 r. (data wpływu 19.09.2013 r.) uzupełniony pismem z dnia 6.12.2013 r. (data nadania 9.12.2013 r., data wpływu 12.12.2013 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-1057/13-2/IF z dnia 28.11.2013 r. (data nadania 29.11.2013 r., data doręczenia 3.12.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowego rozliczenia osiągniętych przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1, 5) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.09.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowego rozliczenia osiągniętych przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 23.12.2008 roku zmarł dziadek Wnioskodawczyni. Następnie w dniu 15.09.2010 roku zmarł ojciec Wnioskodawczyni, a babcia zmarła w dniu 12.07.2011 roku. W 2011 roku do Sądu Rejonowego skierowano sprawę o stwierdzenie nabycia spadku i zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 29 marca 2012 roku Sąd stwierdził nabycie spadku po zmarłym dziadku przez jego żonę (babcie Wnioskodawczyni) oraz dzieci m.in. ojca Wnioskodawczyni. Natomiast spadek po babci nabyły dzieci i wnuki tj. Wnioskodawczyni i jej siostra. Kolejnym postanowieniem także z 29 marca 2012 roku Sąd stwierdził że spadek po zmarłym ojcu Wnioskodawczyni nabyły dzieci po 1/2 części spadku każda. W dniu 24.07.2012 w Urzędzie Skarbowym złożono druk SD-Z2 po ojcu i babci. W skład spadku wchodziło ,,prawo do wkładu na mieszkanie lokatorskie". W rubrykach złożonych deklaracji wykazano wielkość udziału oraz kwoty wynikające z wartości rynkowej nabytego wkładu mieszkaniowego. Wykazane w poz. 94 deklaracji SD-Z2 kwoty to 25.375 zł oraz 42.291 zł. Właścicielem mieszkania spółdzielczego lokatorskiego była Spółdzielnia Mieszkaniowa, natomiast spadkobiercami były 4 osoby, które nie chciały zrzec się prawa do lokalu na rzecz jednego spadkobiercy, więc wszyscy zrzekli się prawa do lokalu żeby umożliwić Spółdzielni sprzedaży przedmiotowego lokalu w drodze przetargu. W 2013 roku Spółdzielnia dokonała sprzedaży lokalu i w czerwcu 2013 roku, proporcjonalnie do postanowienia Sądu na rachunek Wnioskodawczyni wpłynęła kwota z tytułu ,,rozliczenia wkładu nieruchomości na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu" w wysokości 59.484,15 zł.

Według Wnioskodawczyni, otrzymane środki są zwolnione z podatku dochodowego, gdyż to Spółdzielnia sprzedała mieszkanie, a mieszkanie to nie było Jej własnością. Jego sprzedaż była jedyną możliwością by 4 spadkobierców otrzymała swoje części spadku. Wnioskodawczyni jako córka i wnuczka spadkobierców będąca w grupie podatkowej przez złożenie w terminie deklaracji SD-Z2 uzyskała zwolnienie od podatku i środki pieniężne otrzymane z tytułu rozliczenia wkładu nieruchomości na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu (sprzedaży lokalu przez Spółdzielnię) są wolne od podatku dochodowego jak i też innych obciążeń i może je wydatkować na dowolny cel bez wskazywania ich przeznaczenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

  • kwota zwrócona przez Spółdzielnię stanowi proporcjonalny udział w wartości rynkowej lokalu zgodnie z postanowieniem Sądu,
  • pozostawała w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który ma zostać dokonane wspólne rozliczenie,
  • pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa,
  • zarówno do Niej jak i do małżonka nie miały zastosowania przepisy art. 6 ust. 8, art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy otrzymane środki są zwolnione od podatku dochodowego...
  2. Czy otrzymane środki pieniężne podlegają opodatkowaniu, jeśli tak to jakim podatkiem w jakiej wysokości...
  3. Czy istnieją ulgi, zwolnienia dot. otrzymanych środków (np. wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe, spłatę kredytu hipotecznego, w jakiej kwocie i w jakim okresie czasu)...
  4. Czy uzyskaną kwotę należy wykazać w zeznaniu rocznym, jeżeli tak to w jakiej deklaracji i w jakiej pozycji (przychód, inne)...
  5. Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem...

Odpowiedź na pytanie pierwsze i piąte stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Natomiast odpowiedź na pozostałe pytania zostanie rozpatrzona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane środki są zwolnione z podatku dochodowego, gdyż to Spółdzielnia sprzedała mieszkanie, a mieszkanie to nie było Jej własnością. Jego sprzedaż była jedyną możliwością by 4 spadkobierców otrzymała swoje części spadku. Wnioskodawczyni jako córka i wnuczka spadkobierców będąca w I grupie podatkowej przez złożenie w terminie deklaracji SD-12 uzyskała zwolnienie od podatku i środki pieniężne otrzymane z tytułu rozliczenia wkładu nieruchomości na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu (sprzedaży lokalu przez Spółdzielnię) są wolne od podatku dochodowego jaki też innych obciążeń i może Ona je wydatkować na dowolny cel bez wskazywania ich przeznaczenia. W wyniku wielokrotnych wizyt w Urzędach Skarbowych i wykonanych telefonów urzędnicy wskazywali, że aby być zwolnionym od podatku otrzymane pieniądze należy wydatkować w przeciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe, jednak ekspert z infolinii Krajowej Informacji Podatkowej stwierdził że jest to błędne stanowisko i środki te są i tak zwolnione od podatku i nie muszą być w taki sposób wydatkowane.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

Ad 1

Otrzymane środki są zwolnione z podatku dochodowego.

Ad 2

Z uwagi na uzyskanie zwolnienia poprzez złożenie druków SD-Z2, środki nie podlegają opodatkowaniu zarówno podatkiem od spadków i darowizn (są zwolnione) oraz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ad 3

Nie ma takiej potrzeby.

Ad 4

Deklaracja PIT-37.

Ad 5

Tak, z uwagi na fakt pozostawania z związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który ma zostać dokonane wspólne rozliczenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Z kolei zgodnie z art. 922 § 1 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).

Wykluczenie możliwości dziedziczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z takim prawem, co zostało uregulowane w art. 14 ust. 2 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Stosownie zaś do treści art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 lub niedokonania czynności, o których mowa w art. 14, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

W drodze dziedziczenia wkład ten może przypadać różnym osobom bez względu na to, czy ktoś nabędzie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w oparciu o przepis art. 15 ust. 2 ustawy, czy nie.

W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 21 i 22 (art. 15 ust. 6 ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w spadku po babci w 2011 r. oraz po ojcu w 2010 r. udział w ,,prawie do wkładu na mieszkanie lokatorskie". Wnioskodawczyni jako współspadkobierca złożyła w ustawowym terminie deklaracje SD-Z2 i uzyskała zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. W rubrykach złożonych deklaracji wykazano wielkość udziału oraz kwoty wynikające z wartości rynkowej nabytego wkładu mieszkaniowego, tj. kwoty 25.375 zł oraz 42.291 zł. Z uwagi na fakt, że żadne ze spadkobierców nie chciało się zrzec prawa do lokalu na rzecz jednego spadkobiercy, wszyscy zrzekli się prawa do lokalu żeby umożliwić Spółdzielni sprzedaży przedmiotowego lokalu w drodze przetargu. W 2013 roku Spółdzielnia dokonała sprzedaży lokalu i w czerwcu 2013 roku, proporcjonalnie do postanowienia Sądu na rachunek Wnioskodawczyni wpłynęła kwota z tytułu ,,rozliczenia wkładu nieruchomości na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu" w wysokości 59.484,15 zł.

Jak wynika, z powyższego otrzymane środki pieniężne tytułem realizacji roszczeń nie przewyższyły kwot wykazanych w zeznaniu dotyczącym podatku od spadków i darowizn.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały uregulowania zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn a nie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wypełnieniem dyspozycji ww. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem, wskazać należy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, od osiąganych przez nich dochodów.

Jednakże art. 6 ust. 2 ww. ustawy, przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków.

W myśl tego przepisu małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Stosownie do art. 6 ust. 8 ww. ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (tj. m. in. osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu) niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni pozostawała w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który ma zostać dokonane wspólne rozliczenie. Pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że zarówno do Niej jak i do małżonka nie miały zastosowania przepisy art. 6 ust. 8, art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawczyni spełnia wszystkie warunki określone w powyższym przepisie, w związku z czym przysługuje jej prawo łącznego opodatkowania dochodów z małżonkiem.

z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi

organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY