Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z realizowanym Projektem

sygnatura: IPPP1/443-1138/13-2/ISZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-30

słowa kluczowe:odliczenie podatku, prawo do odliczenia, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2013 r. (data wpływu 7 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z realizowanym Projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z realizowanym Projektem.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (zwana dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i podatnikiem VAT. Celami statutowymi Spółki są:

 • rozwój przedsiębiorczości,
 • inicjowanie działalności innowacyjnej i rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
 • wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • rozwój eksportu i wspieranie ekspansji zagranicznej,
 • wspieranie rozwoju nauki i wykorzystania nowych technik i technologii,
 • tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich.

Spółka w 2013 roku została zakwalifikowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do otrzymania wsparcia w postaci dotacji z działania POIG 3.1 ,,Inicjowanie działalności innowacyjnej". Projekt, który zostanie objęty powyższym dofinansowaniem będzie polegał na wspieraniu innowacyjnych pomysłów na biznes nowopowstałych spółek poprzez wniesienie do nich kapitału w formie pieniężnej w zamian za udziały lub akcje. Wsparcie to będzie polegało również na nieodpłatnym świadczeniu usług doradczych na rzecz pomysłodawców (preinkubacja spółek innowacyjnych) polegających na identyfikacji innowacyjnych rozwiązań i sprawdzaniu ich potencjału rynkowego przez przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania, analizę rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności oraz prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu.

Dotacja z działania POIG 3.1 została przyznana jako zwrot zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków. Wydatki te można podzielić na następujące kategorie:

 1. Nabycie udziałów/akcji (poprzez wniesienie kapitału pieniężnego do nowych przedsiębiorstw),
 2. Obsługa księgowa, usługi doradcze i eksperckie,
 3. Audyt finansowy,
 4. Wynagrodzenia z narzutami pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu oraz zarządzających Projektem,
 5. Podróże służbowe pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu oraz zarządzających Projektem,
 6. Zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych,
 7. Najem i użytkowanie pomieszczeń,
 8. Remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń,
 9. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 10. Tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji,
 11. Działania promocyjne i informacyjne.

Poniesione wydatki związane są w całości z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach POIG 3.1. Celem Projektu jest stymulowanie rozwoju biznesu poprzez wsparcie kapitałowe udzielane przedsiębiorcom na uruchomienie innowacyjnego biznesu. Z perspektywy Spółki Projekt przełoży się na sprzedaż opodatkowaną VAT. Zakłada się, że po utworzeniu nowych przedsiębiorstw i po objęciu ich udziałów przez Spółkę, Spółka będzie świadczyć na rzecz nowopowstałych podmiotów usługi w ramach swojej działalności gospodarczej. Będą to komercyjne usługi znajdujące się obecnie w portfelu usług Spółki, opodatkowane podstawową stawką podatku VAT. Jedną z przyczyn, które skłoniły Spółkę do realizacji Projektu jest perspektywa utworzenia przyszłych kontrahentów, na rzecz których Spółka będzie realizować przychody opodatkowane VAT. Oprócz samej realizacji celu Projektu, tj. umożliwienia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez wsparcie kapitałowe, zasadniczo stanowi on więc z perspektywy Spółki przygotowanie dodatkowego obszaru jej działalności gospodarczej i sprzedaży opodatkowanej VAT. Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych, w tym informatycznych outsourcingowych dla przedsiębiorstw. Tego rodzaju usługi Spółka świadczy głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, będących w fazie rozwoju.

W ramach Projektu pojawią się czynności niepodlegające VAT (jak np. obejmowanie udziałów w spółkach w zamian za wkład gotówkowy), ale nie będą one stanowić celu samego w sobie, lecz środek do realizacji podstawowego celu z punktu widzenia Spółki, jakim jest zwiększanie sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy poprzez kreowanie i stymulowanie odbiorców usług świadczonych przez Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu tych wydatków związanych z realizacją Projektu, które będą zawierać VAT naliczony, na zasadach ogólnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka, będzie miała prawo, jako czynny podatnik podatku VAT, dokonując zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów oraz usług w ramach realizowanych projektów, do odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku należnego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Dokonywane w ramach Projektu wydatki będą bowiem związane ze sprzedażą opodatkowaną. Wyłączony z odliczenia pozostanie oczywiście VAT, którego odliczenia zabraniają odrębne przepisy, jak np. art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w odniesieniu do usług gastronomicznych i noclegowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, odliczeniu podlega m.in. kwota podatku naliczonego wykazana na fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów lub usług. Odpowiednikiem przytoczonych uregulowań w prawie wspólnotowym jest art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić, podatku VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika.

Przywołane uregulowania są wyrazem fundamentalnej dla konstrukcji podatku VAT zasady neutralności, mającej na celu uwolnienie podmiotów gospodarczych od ekonomicznego ciężaru tego podatku. Znaczenie zasady neutralności mocno akcentowane jest w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego przykładem może być m.in. orzeczenie z dnia 14 lutego 1985 r. w sprawie 268/83 (DA. Rompelman i E.A.Rompelman-Van Deelen v. Minister van Financien), w którym wskazano, że system odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, iż wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.

Podkreślenia wymaga fakt, że obok zasady neutralności / brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika również zasada niezwłocznego odliczania podatku naliczonego. Zgodnie z wspomnianą zasadą prawo do odliczenia podatku naliczonego nie jest uzależnione od dokonania opodatkowanej sprzedaży towarów lub usług, przy nabyciu których poniesiony został ciężar podatku naliczonego. Jedynym warunkiem odliczenia, przewidzianym przez ustawę o VAT, jest zamiar wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia jeśli dany towar lub usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas odliczenie jest prawnie dozwolone.

Przytoczone uregulowania oraz orzecznictwo wskazują, że każdy wydatek na nabycie towarów i usług, poniesiony z zamiarem przyszłego wykorzystania go w opodatkowanej działalności gospodarczej, uznać należy za związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym dający prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tych towarów i usług.

W omawianym stanie faktycznym wydatki, które Spółka będzie ponosić, są związane ze sprzedażą opodatkowaną na dwa sposoby:

 • po pierwsze, wszystkie wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach Projektu będą stanowić działania, których zadaniem jest utworzenie i wsparcie rozwoju nowych, potencjalnych kontrahentów dla Spółki, bądź też będą z takimi działaniami bezpośrednio związane i w ten sposób mogą przyczynić się do zwiększenia popytu na usługi Wnioskodawcy i jego sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT. Wsparcie w formie wniesienia kapitału dostarczy nowopowstałym przedsiębiorstwom środków do prowadzenia działalności gospodarczej, a świadczenia w postaci usług doradczych i prawnych, przekazywanie analiz, ekspertyz i wartości niematerialnych i prawnych spowodują, że spółki te będą się dynamicznie rozwijać i aktywnie działać na rynku. Wszystkie czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Projektu, oprócz realizacji celu Projektu w postaci wsparcia kapitałowego innowacyjnych pomysłów na biznes, mają więc niejako charakter przygotowawczy dla działalności gospodarczej i sprzedaży opodatkowanej, której Spółka będzie dokonywała na rzecz beneficjentów Projektu. W zamierzeniu Wnioskodawcy czynności te doprowadzić mają do świadczenia usług komercyjnych przez Spółkę na rzecz.: beneficjentów Projektu. Nie powinno zatem budzić wątpliwości prawo Spółki do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami opisanymi w stanie faktycznym ponoszonymi na powyższe cele.
 • po drugie, wydatki będą związane z całością aktywności Spółki w ramach Projektu którego efektem będzie sprzedaż wyłącznie opodatkowana VAT (tzn. nie pojawi się sprzedaż zwolniona). Przykładowo, w lokalu wynajmowanym przez Spółkę na cele Projektu będą swoją pracę wykonywały osoby odpowiedzialne za projekt, oceniające potencjalnych beneficjentów Projektu, którzy w większym zakresie będą mogli dzięki nim korzystać z odpłatnych usług Spółki. W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, że także tego rodzaju powiązanie wydatków ze sprzedażą opodatkowaną uzasadnia jej prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami opisanymi w stanie faktycznym.

Na marginesie Spółka zaznacza, iż fakt, że część działalności w ramach Projektu będzie poza zakresem opodatkowania VAT (np. wniesienie wkładu pieniężnego do nowopowstałych przedsiębiorstw lub świadczenie niektórych usług bez odrębnego wynagrodzenia na ich rzecz) nie powinna mieć wpływu na prawo spółki do odliczenia podatku VAT, w szczególności nie uzasadnia konieczności odliczenia częściowego. Po pierwsze, jak już wskazano wyżej, wszystkie wydatki w ramach Projektu wiążą się z pozyskaniem nowych kontrahentów, a więc są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Po drugie, wśród aktywności Spółki w ramach projektu nie będą wykonywane czynności zwolnione od podatku VAT, tymczasem ewentualne odliczenie częściowe podatku VAT naliczonego jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy podatnik w ramach określonej działalności gospodarczej prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną, jak i sprzedaż zwolnioną -- tylko te czynności uwzględnia się bowiem przy obliczaniu stosownego współczynnika, natomiast nie są brane pod uwagę czynności niepodlegające ustawie o VAT w ogóle.

W rezultacie, ponieważ wydatki dokonywane w toku Projektu przez Spółkę będą związane z czynnościami opodatkowanymi, odliczenie VAT naliczonego będzie Spółce przysługiwało w całości. Występowanie czynności niepodlegających VAT w toku Projektu w ocenie Wnioskodawcy nie ma znaczenia, ponieważ wydatki związane częściowo z czynnościami niepodlegającymi VAT, a częściowo ze sprzedażą opodatkowaną, nie powinny być rozliczane współczynnikiem (proporcją), ale dają prawo do odliczenia w całości.

Potwierdzeniem tego stanowiska jest uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r. (I FPS 9/10), w której NSA orzekł, że w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 tej ustawy. NSA wskazał też na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące artykułu 19 VI Dyrektywy (obecnie art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE), w zakresie zaliczania czynności nieobjętych VAT do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z tym orzecznictwem, czynności pozostające poza zakresem VAT nie podlegają uwzględnieniu w mianowniku współczynnika proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, o którym to rozliczeniu mowa w powyższym przepisie Dyrektywy 2006/112/WE. Czynności, których Dyrektywa w ogóle nie reguluje, nie mogą, bowiem wpływać na rozstrzyganie co do prawa odliczenia podatku. Wniosek taki wynika również z nadrzędnej zasady neutralności VAT.

Identyczne stanowisko zaprezentował NSA w niedawnym wyroku z 25 kwietnia 2013 r. (sygn. I FSK 851/12), w którym stwierdził, że zawarte w przepisach art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT sformułowanie ,,czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia" należy rozumieć jako odnoszące się do czynności zwolnionych od podatku. Skoro bowiem rzecz dotyczy odliczenia podatku, to pod uwagę można wziąć tylko takie transakcje, które w ogóle objęte są zakresem przedmiotowym VAT - są to więc tylko czynności zwolnione od podatku, gdyż czynności niepodlegające w ogóle podatkowi nie są objęte zakresem przedmiotowym VAT. Zapis ,,czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku" należy utożsamić z ,,czynnościami zwolnionymi od podatku" oraz czynnościami opodatkowanymi na specjalnych zasadach, gdzie ustawa wprost stwierdza, że podatnik nie ma prawa do odliczenia (por. art. 114 ustawy o VAT).

Jak uznał sąd, w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży. W przypadku gdy podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego (gdyby ewentualnie chciał ustalać proporcję sprzedaży dla celów odliczenia, to wyniesie ona 100%). Nie ma podstaw, wobec braku w ustawie jednoznacznej regulacji tego zagadnienia, do pozbawiania podatnika w ogóle możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi VAT, gdyż godziłoby to w zasadę neutralności VAT, przez obciążenie podatnika podatkiem naliczonym wynikającym z tego rodzaju wydatków.

Stanowisko Spółki potwierdza także wyrok WSA w Warszawie z 30 lipca 2013 roku (sygn. akt III SA/Wa 496/13). Sąd stwierdził w wyroku, że do odliczenia podatku naliczonego od poczynionych zakupów (sfinansowanych właśnie z dotacji) wystarczy ich pośredni związek z działalnością opodatkowaną.

Reasumując, skoro poniesione przez Spółkę wydatki zostały dokonane z zamiarem wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT (tj. w celu komercyjnego świadczenia usług na rzecz powstałych w ramach Projektu spółek) oraz są związane ze sprzedażą opodatkowaną, to zgodnie z ustawą o VAT Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w stosunku do wydatków ponoszonych w trakcie trwania Projektu.

Spółka wnosi o potwierdzenie zgodności przyjętego przez nią podejścia z obowiązującymi przepisami podatkowymi, w tym regulacjami ustawy o VAT oraz Dyrektywy 2006/112, szczegółowo przytoczonymi powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Ponadto, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z uwagi na wyżej przytoczone regulacje należy wskazać, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością Spółki, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podatnika obrotów.

Należy również wskazać, że zarówno regulacje unijne, jak i krajowe, stawiają te same warunki odnoszące się do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm.) zawarto podstawową zasadę wspólnego systemu VAT, wiążącą prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystąpieniem czynności opodatkowanych. I tak zgodnie z art. 168 lit. a) Dyrektywy jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia następujących kwot od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika. Art. 169 Dyrektywy 112 zawiera zapis zobowiązujący państwa członkowskie do rozszerzenia zakresu prawa do odliczenia podatku, o którym mowa w art. 168, na niektóre przypadki zakupów związanych z czynnościami nieopodatkowanymi w danym kraju, ze względu na miejsce ich świadczenia i opodatkowania.

Tym samym polski ustawodawca, wydając uregulowania w tej materii (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT) uwzględnił cel, jaki przyświecał ustawodawcy unijnemu w regulacji zawartej zarówno w art. 168, jak i art. 169 lit. a) Dyrektywy. W kontekście powołanych powyżej przepisów wspólnotowych warunki dotyczące skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego zawarte w polskiej ustawie o VAT w pełni odzwierciedlają zapisy art. 168 i 169 lit. a) Dyrektywy.

Należy również podkreślić, że możliwość odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TS UE zwracał uwagę, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia, tj. w przypadku, gdy dany towar / usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji ,,zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Tym samym każdy, kto dokonuje nabycia towarów i usług, które zmierzają do przyszłego wykorzystania ich do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności należy uznać - w momencie ich nabycia - za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka w 2013 roku została zakwalifikowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do otrzymania wsparcia w postaci dotacji z działania POIG 3.1. Projekt, który zostanie objęty powyższym dofinansowaniem będzie polegał na wspieraniu innowacyjnych pomysłów na biznes nowopowstałych spółek poprzez wniesienie do nich kapitału w formie pieniężnej w zamian za udziały lub akcje. Wsparcie to będzie polegało również na nieodpłatnym świadczeniu usług doradczych na rzecz pomysłodawców. Dotacja z działania POIG 3.1 została przyznana jako zwrot zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków. Wydatki te można podzielić na następujące kategorie:

 1. Nabycie udziałów/akcji (poprzez wniesienie kapitału pieniężnego do nowych przedsiębiorstw),
 2. Obsługa księgowa, usługi doradcze i eksperckie,
 3. Audyt finansowy,
 4. Wynagrodzenia z narzutami pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu oraz zarządzających Projektem,
 5. Podróże służbowe pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu oraz zarządzających Projektem,
 6. Zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych,
 7. Najem i użytkowanie pomieszczeń,
 8. Remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń,
 9. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 10. Tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji,
 11. Działania promocyjne i informacyjne.

Poniesione wydatki związane są w całości z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach POIG 3.1. Z perspektywy Spółki Projekt przełoży się na sprzedaż opodatkowaną VAT. Po utworzeniu nowych przedsiębiorstw i po objęciu ich udziałów przez Spółkę, Spółka będzie świadczyć na rzecz nowopowstałych podmiotów usługi komercyjne, znajdujące się obecnie w portfelu usług Spółki, opodatkowane podstawową stawką podatku VAT. Spółka podkreśla, że w ramach Projektu pojawią się czynności niepodlegające VAT (jak np. obejmowanie udziałów w spółkach w zamian za wkład gotówkowy), ale nie będą one stanowić celu samego w sobie, lecz środek do realizacji podstawowego celu z punktu widzenia Spółki, jakim jest zwiększanie sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy poprzez kreowanie i stymulowanie odbiorców usług świadczonych przez Spółkę.

We własnym stanowisku w sprawie Spółka podkreśla, że poniesione przez Spółkę wydatki zostały dokonane z zamiarem wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT (tj. w celu komercyjnego świadczenia usług na rzecz powstałych w ramach Projektu spółek).

W związku z przedstawionym opisem sprawy oraz powołanymi w tym zakresie przepisami prawa wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie, jak podkreśla Spółka, wydatki związane w całości z realizacją projektu przełożą się na sprzedaż opodatkowaną VAT. Zatem intencją ponoszonych przez Spółkę wydatków w całości związanych z projektem, jest w przyszłości wykonywanie czynności opodatkowanych, tj. świadczenie usług doradczych, w tym informatycznych outsourcingowych dla przedsiębiorstw.

Tym samym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami, tj. na nabycie udziałów/akcji (poprzez wniesienie kapitału pieniężnego do nowych przedsiębiorstw), obsługę księgową, usługi doradcze i eksperckie, audyt finansowy, wynagrodzenia z narzutami pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu oraz zarządzających Projektem, podróże służbowe pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu oraz zarządzających Projektem, zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, najem i użytkowanie pomieszczeń, remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji, działania promocyjne i informacyjne.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje natomiast w związku z zakupem przez Spółkę usług noclegowych i gastronomicznych, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Spółka we własnym stanowisku w sprawie odnosi się do regulacji art. 90 ustawy o VAT w związku z prawem do odliczeniem podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z uwagi na cel ponoszonych przez Spółkę zakupów związanych z realizowanym Projektem, którym jest przyszłe wykonanie czynności opodatkowanych, organ wyjaśnia, że uregulowania zawarte w art. 90 ustawy nie znajdują zastosowania w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY