Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenia osób będących członkami Stowarzyszenia, realizujących bezpośrednio cel projektu edukacyjnego, które będą finansowane ze środków przyznanych przez Agencję Wykonawczą UE, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: ITPB2/415-892/13/RS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2013-12-30

słowa kluczowe:Komisja Europejska, środki pomocowe, umowa o dzieło, umowa zlecenia, wynagrodzenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2013 r. (data wpływu 1 października 2013 r.), uzupełnionym w dniu 26 listopada 2013 r. oraz 16 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 26 listopada 2013 r. oraz 16 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie we wrześniu 2013 r. otrzymało decyzję Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej (EC) o przyznaniu środków na realizację projektu edukacyjnego, finansowanego w ramach Lifelong Learning Programme (LLP). Środki na realizację ww. projektu są bezpośrednio przekazywane przez Agencję Wykonawczą na wyodrębniony rachunek. Projekt ten jest dofinansowany w 75% ze środków Agencji Wykonawczej w ramach Lifelong Learning Programme (LLP).

Stowarzyszeniu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację projektu i ponosi ono odpowiedzialność za wykonanie projektu. Zatem Stowarzyszeniu przysługuje status beneficjenta, tj. podmiotu bezpośrednio realizującego cel projektu, którym jest rozpowszechnienie rzetelnej wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli i studentów z zakresu problematyki integracji europejskiej w kontekście nowych wyzwań społeczno-ekonomicznych przez umożliwienie im wzięcia udziału w wykładach bezpośrednich w szkołach ponadgimnazjalnych, w szkołach wyższych oraz w wykładach w formie webinarów, prowadzonych przez kadrę naukowo-badawczą, będącą członkami Stowarzyszenia.

W ramach ww. projektu Stowarzyszenie zamierza wypłacić wynagrodzenie członkom Stowarzyszenia, którzy bezpośrednio realizują cel projektu. Wynagrodzenie to będzie im wypłacane na podstawie umów o dzieło lub umowy zlecenia. Środki na ten cel zostały przewidziane w planie wydatków realizowanego projektu, który został zaakceptowany przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenia osób będących członkami Stowarzyszenia, realizujących bezpośrednio cel projektu edukacyjnego, które będą finansowane ze środków przyznanych przez Agencję Wykonawczą UE, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenia dla osób będących członkami Stowarzyszenia, realizującymi bezpośredni cel projektu edukacyjnego, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż spełnione są dwa warunki zawarte w ww. zwolnieniu.

Po pierwsze, środki z których będą wypłacane wynagrodzenia pochodzą ze środków przyznanych przez Agencję Wykonawczą UE oraz osoby wynagradzane będą realizowały bezpośrednio cel projektu.

Wnioskodawca uważa, że nie ciąży na Nim obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy w związku z wypłatą wynagrodzeń, o których mowa we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zmianami), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle powyższego dochody podatników korzystają z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki, tj.:

  • dochody te pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy od podmiotów wskazanych w ww. przepisie (przekazanie tych środków może być dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy),
  • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie we wrześniu 2013 r. otrzymało decyzję Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej (EC) o przyznaniu środków na realizację projektu edukacyjnego, finansowanego w ramach Lifelong Learning Programme (LLP). Środki na realizację ww. projektu są bezpośrednio przekazywane przez Agencję Wykonawczą na wyodrębniony rachunek. Projekt ten jest dofinansowany w 75% ze środków Agencji Wykonawczej w ramach Lifelong Learning Programme (LLP).

Stowarzyszeniu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację projektu i ponosi ono odpowiedzialność za wykonanie projektu. Zatem Stowarzyszeniu przysługuje status beneficjenta, tj. podmiotu bezpośrednio realizującego cel projektu, którym jest rozpowszechnienie rzetelnej wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli i studentów z zakresu problematyki integracji europejskiej w kontekście nowych wyzwań społeczno-ekonomicznych przez umożliwienie im wzięcia udziału w wykładach bezpośrednich w szkołach ponadgimnazjalnych, w szkołach wyższych oraz w wykładach w formie webinarów, prowadzonych przez kadrę naukowo-badawczą, będącą członkami Stowarzyszenia.

W ramach ww. projektu Stowarzyszenie zamierza wypłacić wynagrodzenie członkom Stowarzyszenia, którzy bezpośrednio realizują cel projektu. Wynagrodzenie to będzie im wypłacane na podstawie umów o dzieło lub umowy zlecenia. Środki na ten cel zostały przewidziane w planie wydatków realizowanego projektu, który został zaakceptowany przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek określonych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy w chwili dokonywania wypłaty wynagrodzenie będzie finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską, za pośrednictwem Agencji Wykonawczej na wyodrębniony rachunek, to wówczas zostanie spełniona przesłanka zwolnienia przedmiotowego określona w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale tylko w części finansowanej bezpośrednio z ww. środków.

Natomiast w sytuacji, gdyby wynagrodzenie wypłacane było z własnych środków, a następnie odbywałaby się refundacja ze środków bezzwrotnej pomocy, wówczas wynagrodzenie to nie będzie spełniało warunków do zwolnienia, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W kwestii spełnienia drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia, określonej w treści art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym istotna jest druga część tego przepisu stanowiącą, że ,,zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem."

Tak więc, z tego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie określonych czynności, np. w oparciu o umowę o dzieło, zlecenia.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu jest podmiot, który wykonując czynności z tym programem związane otrzymał na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem pomocy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest beneficjentem środków, jak również, że bezpośrednia realizacja projektów została Jemu powierzona. Zatem stwierdzić należy, że członkowie Stowarzyszenia zatrudnieni u Wnioskodawcy na podstawie umów zlecenia i o dzieło, wykonują wprawdzie czynności związane z realizacją projektu, jednakże jest to realizacja pośrednia, poprzez wykonywanie określonych zadań powierzonych Wnioskodawcy - zleceniodawcy.

Reasumując, należy zatem stwierdzić, iż wynagrodzenie wypłacane osobom będącym członkami Stowarzyszenia, zaangażowanym w realizację projektu edukacyjnego finansowane ze środków Unii Europejskiej nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym na Wnioskodawcy jako płatniku ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY