Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności odpłatnego wydania dokumentacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz stawka podatku dla tych czynności.

sygnatura: IBPP2/443-914/14/ICz

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-30

słowa kluczowe:stawka, stawka preferencyjna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2014r. (data wpływu 18 września 2014r.), uzupełnionym pismem z 10 listopada 2014r. (data wpływu 15 grudnia 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania czynności odpłatnego wydania dokumentacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jest nieprawidłowe.
 • zastosowania stawki podatku dla czynności odpłatnego wydania dokumentacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego wydania dokumentacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz stawki podatku dla tych czynności.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 listopada 2014r. (data wpływu 15 grudnia 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 1 grudnia 2014r. znak: IBPP2/443-914/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z ze zm., dalej: ustawa) - zwana dalej też Wnioskodawca. Spółka jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej wykonującym zadania własne gminy. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka, jako zamawiający sektorowy (por. art. 132 i następ. P.) zobowiązana jest również stosować odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., dalej: pzp) jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekroczy kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Do zamówień nie przekraczających progów kwotowych wynikających z przepisów art. 11 ust. 8 pzp Spółka stosuje wewnętrzny regulamin przetargowy.

Zgodnie z przepisami art. 15 oraz rozdziału 2 pzp, a także postanowień regulaminu wewnętrznego Wnioskodawca organizując przetarg opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej też: SIWZ). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie której wykonawcy przygotowują oferty. Zgodnie z art. 37 pzp specyfikację istotnych warunków zamówienia, co do zasady przekazuje się nieodpłatnie. Jednak w drodze wyjątku, na podstawie przepisu art. 42 ust. 2 pzp Wnioskodawca, na wniosek wykonawcy przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Wnioskodawca podkreśla, iż zasady wynikającej z ustawy pzp w zakresie odpłatnego wydania dokumentacji SIWZ są przyjęte analogicznie w postanowieniach regulaminu wewnętrznego.

Wobec powyższego, na podstawie ww. przepisów, oraz postanowień regulaminu Wnioskodawca, działając na podstawie art. 42 ust. 2 pzp (odpowiednio postanowień regulaminu) przekazuje wykonawcy, który złożył stosowny wniosek dokumentację SIWZ. Czynność tą dokumentuje notą obciążeniową, którą wystawia na rzecz wnioskującego wykonawcy. Na podstawie noty wykonawca wpłaca na rachunek bankowy (albo w kasie Spółki) Wnioskodawcy kwotę towarzyszącą wydaniu dokumentacji SIWZ. Wnioskodawca czynność odpłatnego przekazania dokumentacji SIWZ nie traktuje jako czynności podlegającej przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, w dniu 16 grudnia 2004r. interpretacji podatkowej o sygn. PSUS/ OPPII/443/115/2005/JKP.

We wniosku uzupełniającym z 10 grudnia 2014r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że w ocenie Wnioskodawcy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), usługę dotyczącą odpłatnego wydania dokumentacji S1WZ w ramach postępowania przetargowego zaklasyfikować należy jako: Działalność usługowa urzędów gmin w grupowaniu: PKWiU 84.11.11.0 "Usługi ustawodawcze i wykonawcze". Wnioskodawca pragnie nadmienić, że dokonana powyżej klasyfikacja jest zgodna z uzyskaną w tym zakresie informacją od Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (pismo z dnia 2 czerwca 2014 r., nr OKN-5672/KU-1974/2014).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w opisanym stanie faktycznym usługa wydania przez Wnioskodawcę dokumentacji SIWZ na rzecz wykonawcy jest odpłatna dostawą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT...

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wnoszę o udzielenie odpowiedzi jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do czynności odpłatnej usługi wydania dokumentacji SIWZ przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również; - przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; - zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji -świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Wnioskodawca przekazując dokumentację SIWZ, na podstawie art. 42 ust. 2 pzp (odpowiednio postanowień regulaminu) ustala opłatę, która może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Czynność ta, choć ma charakter odpłatny nie jest nastawiona na zysk. Zdaniem Wnioskodawcy przepis art. 42 ust. 2 pzp zakreśla jedynie górną granicę ustalenia opłaty za przekazanie dokumentacji, co oznacza, że zamawiający może ją ustalić na poziomie niższym lub nie pobierać jej w ogóle. W kwestii ustalenia czy czynność ta stanowi odpłatną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawcy, należy odnieść się do prawomocnego wyroku NSA z dnia 23 września 2010 r. sygn. I FSK 1479/09 (www. orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zdaniem Sądu przekazanie materiałów przetargowych nie ma charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, a należy do obowiązków wynikających z prawa publicznego. Polega to w szczegółach na spełnieniu przez Zamawiającego wymaganych prawem procedur. Nie dochodzi w tym przypadku do samoistnych czynności, gdyż podstawą wydania specyfikacji jest organizacja przetargu. Ponadto należy podkreślić, iż czynność ta w istocie nie ma charakteru odpłatnego, gdyż organizator może otrzymać wyłącznie zwrot kosztów przygotowania tych materiałów, a przepis art. 42 ust. 2 zd. 2 in fine zwrot ten nazywa nie ceną za usługę druku oraz przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz opłatą. Jest to zatem ekwiwalent za wydatki związane z dystrybucją pomiędzy zainteresowane podmioty specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie można zatem mówić o możliwości miarkowania ceny za wydanie specyfikacji przetargowej.

W konsekwencji wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest jedynie przygotowawczym elementem postępowania przetargowego, stanowiąc czynność, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT, gdyż postępowania przetargowego, stanowiąc czynność, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT, gdyż postępowanie prowadzące do wyłonienia oferenta w trybie Prawa zamówień publicznych nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i 8 ustawy o VAT. Etap ten jest realizowany nieodpłatnie, a opłata za przekazanie specyfikacji warunków zamówienia - jest jedynie zwrotem kosztów druku i wydania tej dokumentacji i nie stanowi o odpłatności postępowania o udzielenie zamówienia. Celem ustawodawcy nie jest ograniczanie prawa oferentów do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego poprzez stworzenie jakiejkolwiek bariery finansowej.

Mając na uwadze ww. stanowisko zdaniem Wnioskodawcy czynność odpłatnego wydania przez niego dokumentacji SIWZ, na podstawie art. 42 ust. 2 pzp (odpowiednio postanowień regulaminu wewnętrznego) nie jest czynnością podlegającą ustawie o VAT.

Pogląd ten został również potwierdzony przez organy podatkowe (zob. interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20.01.2011 r. sygn. IBPP2/443-1026/10/BM), a także udzielonej Wnioskodawcy indywidualnej interpretacji podatkowej udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, w dniu 16.12.2004 r. interpretacji podatkowej o sygn. PSUS/OPPII/443/115/2005/JKP.

W przypadku jednak uznania przez organ podatkowy, że opisana w stanie faktycznym czynność odpłatnego przekazania dokumentacji SIWZ podlega ustawie o podatku VAT, Wnioskodawca uznaje, iż stawka właściwa dla tego typu usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynosić będzie 23% art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1. Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Statystycznego o zaklasyfikowanie do właściwego grupowania PKWiU usługi związanej z wydaniem dokumentacji SIWZ. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatury Urzędu Statystycznego w Łodzi zaklasyfikował usługę jako: Działalność usługowa urzędów gmin w grupowaniu: PKWiU 84.11.11.0 " Usługi ustawodawcze i wykonawcze".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:

 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego wydania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • prawidłowe w zakresie zastosowania stawki podatku dla czynności odpłatnego wydania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca będzie przekazywał oferentowi odpłatnie materiały przetargowe tzw. SIWZ, w oparciu o art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień publicznych (zwanych dalej ,,zamówieniem"...) przez:

 1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 2. inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 3. inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, ut
 1. finansują je w ponad 50% lub
 2. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
 3. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
 4. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2.

W myśl art. 42 ust. 2, na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Udzielenie zamówienia publicznego, następuje generalnie w trybie postępowania przetargowego. Jednym z elementów takiego postępowania - zgodnie z art. 42 ust. 2 cyt. ustawy - jest przekazanie zainteresowanemu złożeniem oferty tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za którą zamawiający może żądać opłaty pokrywającej wyłącznie koszty jej druku oraz przekazania. Treść powołanego przepisu zawiera, jedynie wskazówki, co do ustalenia ceny za dostarczone materiały, przesądzając o braku możliwości zawarcia w tej kwocie zysku. Możliwe jest natomiast ustalenie ceny na poziomie niższym, niż wynika to ze sporządzonej kalkulacji kosztów bądź też nie pobieranie opłaty w ogóle. Zatem wskazany przepis reguluje tylko górną granicę ustalania tej opłaty.

Z uwagi na powyższe uznać należy, iż wskazana we wniosku czynność mieści się w sferze cywilnoprawnych stosunków łączących oferenta z potencjalnymi wykonawcami. Wnioskodawca przekazując oferentom specyfikacje przetargowe za wynagrodzeniem, spełnia tym samym przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalające na zaliczenie czynności odpłatnego wydania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do kategorii usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, uznające że czynność odpłatnego wydania przez niego dokumentacji SIWZ, na podstawie art. 42 ust. 2 pzp (odpowiednio postanowień regulaminu wewnętrznego) nie jest czynnością podlegającą ustawie o VAT, jest nieprawidłowe.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że usługę dotyczącą odpłatnego wydania dokumentacji SIWZ w ramach postępowania przetargowego należy sklasyfikować w grupowaniu PKWiU 84.11.11.0 ,,Usługi ustawodawcze i wykonawcze".

Usługi o wskazanym przez Wnioskodawcę symbolu PKWiU nie zostały przez ustawodawcę wymienione w ustawie o VAT ani w przepisach wykonawczych do tej ustawy jako czynności korzystające z obniżonej stawki VAT lub zwolnione.

W oparciu zatem o przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, że stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na odpłatnym wydawaniu dokumentacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynosi 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznające, że stawka właściwa dla tego typu usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynosić będzie 23% art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1- jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do interpretacji indywidualnej znak: IBPP2/443-1026/10/BM, na którą powołał się Wnioskodawca należy wyjaśnić, że z podmiotowego punktu widzenia walor prawny wydanej interpretacji indywidualnej jest taki, że interpretacja rodzi skutki prawne jedynie w odniesieniu do wnioskodawcy i wyłącznie do przedstawionego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Nie można zatem powoływać się w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej, postępowania sądowoadministracyjnego na interpretację indywidualną, która została wydana innemu wnioskodawcy, chociaż w identycznej sprawie.

Interpretacja indywidualna znak: IBPP2/443-1026/10/BM została wydana w związku wydaniem w indywidualnej sprawie orzeczenia Sądu Administracyjnego.

Sądy wyrokami rozstrzygają wyłącznie konkretną sprawę co do stwierdzenia naruszenia prawa i skutków prawnych tego naruszenia i jedynie w tej sprawie ma moc wiążącą. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia, o czym stanowi art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zatem wyrok wydany w konkretnej sprawie nie posiada waloru wykładni powszechnej, co w praktyce oznacza, że nie stanowi on podstawy dla analogicznego rozstrzygnięcia przez organy podatkowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY