Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż kilku działek rolnych przekwalifikowanych na działki budowlane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT ?

sygnatura: PP1/443-148/07

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2007-12-11

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, działka pod budowę, sprzedaż gruntów, stawki podatku

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana Roberta G. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 11.09.2007 r., znak: OG/005/101/PP2/443/26/07 w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych- Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia w całości zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji.

Wnioskiem z dnia 28.06.2007 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 03.07.2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27.08.2007 r., Pan Robert G. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania sprzedaży kilku lub więcej działek budowlanych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik przedmiotowe dziatki nabył w drodze darowizny od rodziców. Stanowią one jego majątek osobisty i nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

W złożonym wniosku Strona przedstawiła własne stanowisko w sprawie wskazując, że sprzedaż przedmiotowych działek nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Na poparcie zasadności swojego stanowiska Wnioskodawca przytoczył wyrok WSA ~~ Warszawie z dnia 21.02.2007 r., sygn. akt II SA/Wa 4176/06.

W dniu 11.09.2007 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie, znak: OG/005/101/PP2/443/26/07, w którym uznał przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. Niniejsze rozstrzygnięcie oparł na twierdzeniu, że dostawa gruntu podlega opodatkowaniu nie tylko wówczas, gdy dokonywana jest przez prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowanego podatnika VAT: Tym samym osoba fizyczna, która nie prowadzi tego rodzaju działalności, również jest zobowiązana do opodatkowania podatkiem VAT dokonywanej dostawy gruntu pod warunkiem, że okoliczności wskazują na zamiar wykonywania tego typu czynności w sposób częstotliwy. Zdaniem organu podatkowego zamiar Strony sprzedaży kilku lub więcej działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wskazuje na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Dlatego też zgodnie z ant. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT dostawa gruntów w przedmiotowym przypadku stanowi działalność gospodarczą.

Postanowienie to zostało doręczone Podatnikowi w dniu 14.09.2007 r. Na powyższe postanowienie, pismem z dnia 19.09.2007 r. (data stempla 20.09.2007 r.), Strona wniosła zażalenie, w którym podtrzymała argumentację wskazaną we wniosku. Równocześnie Podatnik zaznaczył, że działki rolne, które obecnie podlegają odsprzedaży, zostały przekwalifikowane na tereny budowlane z inicjatywy Starostwa Powiatowego i Gminy Zagnańsk na mocy decyzji z dnia 28.12.2006 r. Opierając się na orzecznictwie sądowym podkreślił, iż sprzedaż mienia osobistego, które nie zostało nabyte w celu dalszej odsprzedaży, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT nawet wówczas, gdy jest ona dokonywana więcej niż jeden raz.

Wnioskodawca wskazał również, że opodatkowanie tego typu czynności nie znajduje uzasadnienia w przepisach Dyrektywy VAT. Zgodnie, bowiem z jej art. 9 ust. 1 za działalność gospodarczą należy uznać w szczególności wykorzystywanie majątku rzeczowego oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu uzyskiwania z tego tytułu stałego dochodu. Tymczasem Podatnik nie uzyskuje z tytułu sprzedaży dziatek stałego dochodu, a przez to nie spełnia warunku niezbędnego do uznania go za podatnika VAT.

Niniejsze zażalenie zostało wniesione bezpośrednio do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach. Z uwagi na fakt, iż środki zaskarżenia wnosi się do właściwego organu drugiego stopnia za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał rozstrzygnięcie w sprawie (art. 223 § 1 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej) Dyrektor tut. Izby Skarbowej, na podstawie art. 170 § 1 powołanej ustawy, zażalenie to przesłał w dniu 27.09.2007 r. Zgodnie z właściwością do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w celu przesłania akt sprawy.

W dniu 11.10.2007r. tut. Izby Skarbowej wpłynęły akta podatkowe Pana Roberta G.

Po przeanalizowaniu złożonego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, co następuje:

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, przez którą należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś, zgodnie z art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymienionych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy, a także grunty.

Nie każda czynność, stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Musi być ona objęta zarówno zakresem przedmiotowym, jak również zakresem podmiotowym ustawy o VAT.

Podatnikiem, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, jest każdy podmiot, zarówno osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, który wykonuje działalność gospodarczą w sposób samodzielny, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, stosownie do treści ust. 2 powołanego wyżej przepisu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na względzie treść powołanych przepisów należy wskazać, że ustawodawca, wzorem przepisów unijnych, wyraźnie powiązał pojęcie Podatnika z pojęciem działalności gospodarczej, uzależniając przyznanie statusu Podatnika VAT od prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza związana jest z profesjonalnym obrotem i w związku z tym powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością wykonywania (wyrok ETS w sprawie C- 230/94 między Renate Ekler a Finanzamt Hamburg). Oznacza to, że celem ustawodawcy było obciążenie podatkiem od towarów i usług, z uwagi na jego charakter, podmiotów profesjonalnych. Podatek VAT jest, bowiem szczególną formą podatku obrotowego pobieranego w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego realizowanego w sposób zorganizowany i ciągły.

W konsekwencji wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wówczas, gdy została wykonana w ramach działalności gospodarczej. Okoliczność, że podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania podatkiem VAT, bowiem musi działać w charakterze Podatnika, czyli podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Oznacza to, że kryterium działalności gospodarczej wyklucza z grona Podatników VAT osoby fizyczne, które takiej działalności nie prowadzą nawet, jeśli dokonują czynności podlegających opodatkowaniu.

Z uwagi na uniwersalny charakter definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o VAT Podatnikiem jest każdy podmiot, który prowadzi samodzielnie określoną działalność w sposób zorganizowany i ciągły bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Podatnikiem staje się także ten, kto w sferze prowadzonej działalności gospodarczej, jednorazowo wykonał czynność podlegającą opodatkowaniu w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwego jej realizowania, niezależnie od tego czy po wykonaniu tej jednej czynności ostatecznie zaprzestanie jej wykonywania.

Przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego realizowania czynności składających się na istotę prowadzenia działalności gospodarczej. Istota częstotliwości wyczerpuje się w powtarzalności określonego działania. Bez znaczenia jest, więc ilość oraz czas, w którym dokonywana jest transakcja. Oznacza to, że w każdym przypadku należy indywidualnie badać, czy intencją podmiotu wykonującego czynność, z którą łączą się skutki prawno- podatkowe, było jej wielokrotne realizowanie.

Z okoliczności faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, że w 1993 r. otrzymał on od rodziców w drodze darowizny działki rolne. Działki te, na mocy decyzji z dnia 28.12.2006 r., z inicjatywy Starostwa Powiatowego i Gminy Zagnańsk, zostały przekwalifikowane na tereny o charakterze budowlanym. Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania sprzedaży kilku nieruchomości gruntowych.

W świetle powołanych argumentów nie ma podstaw, aby stwierdzić, że w przedmiotowym stanie faktycznym Strona, sprzedając kilka działek, dokonuje zorganizowanej dostawy nieruchomości gruntowych a tym samym występuj e w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Opodatkowaniu podlega jedynie czynność zrealizowana w formie zorganizowanej sprzedaży towaru (gruntu), poprzedzonej zakupem dokonanym w celu jego odsprzedaży, wskazująca na zamiar jej kontynuacji w tej formie (wyrok NSA W- wa z dnia 24.04.2007 r., sygn. akt I FSK 603/06). Natomiast w niniejszej sprawie nie można stwierdzić, że Podatnik nabył przedmiotowe grunty w celu ich odsprzedaży, ponieważ pochodzą one z majątku rodziców i zostały przekazane w drodze darowizny. Czynność ta nie oznacza, więc wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Równocześnie należy wskazać, że fakt zmiany przeznaczenia gruntów z rolnych na budowlane nie wskazuje na istnienie po stronie Podatnika zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży działek. Działania związane ze zmianą przeznaczenia nie zostały, bowiem podjęte z inicjatywy Podatnika, lecz Starostwa Powiatowego i Gminy Zagnańsk. Nie można, bowiem wywodzić ujemnych skutków dla Podatnika z czynności organów lokalnych, na które nie miał wpływu, a które przyczyniły się do podwyższenia wartości nieruchomości.

Przedmiotowe dziatki stanowią, więc majątek prywatny Strony a sprzedając je Wnioskodawca korzysta z przysługującego mu prawa do swobodnego rozporządzania własnym majątkiem. Nie można uznać zbycia takiego gruntu za częstotliwą dostawę nieruchomości a tym samym nie mieści się ono w definicji działalności gospodarczej zawal-tej w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a co za tym idzie sprzedaż przedmiotowych gruntów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (por. wyrok WSA z dnia 26.01.2007 r., sygn. akt I SA/Wr 1688/06).

W związku z powyższym rozstrzygnięto jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY