Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik zachowuje prawo do otrzymania zryczałtowanego zwrotu podatku jeżeli dokona potrącenia z należności za mleko, przekazywanej na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, zaliczki na należną od dostawcy opłatę z tytułu przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej za dany okres dostaw, zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu?

sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-173/06/KO/PV-I

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-11-22

słowa kluczowe:zaliczka, zryczałtowany zwrot podatku

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 w związku z 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 17 października 2006r., znak 14073/WVO/443/678/130/2006/GW w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

p o s t a n a w i a

- odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 14 lipca 2006r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 116 ust. 6 - 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ w związku z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych /Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz. 897 ze zm./.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona jako podmiot skupujący, nabywa mleko od rolników ryczałtowych i zgodnie z art. 116 ust. 1 ww. ustawy wystawia faktury VAT RR, zawierające między innymi kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku ustaloną od wartości netto nabytego mleka.

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych, którym jest Strona kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonana została zapłata, przy spełnieniu warunków określonych w art. 116 ust. 6-9.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych Strona zobowiązana jest do skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających indywidualne ilości referencyjne dla dostaw.

Jednakże przepis art. 33 ww. ustawy wprowadza dodatkowe opłaty, związane z przekroczeniem krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich do zapłaty których zobowiązany jest nabywca mleka. Na poczet tej opłaty, z tytułu przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej, dostawca hurtowy jest obowiązany do wnoszenia zaliczki w wysokości 20 groszy za każdy kilogram mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, wprowadzony do obrotu w ilości przekraczającej w danym okresie dostaw, indywidualną własną ilość referencyjną zadeklarowaną w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu. Podmiot skupujący zobowiązany jest do obliczenia zaliczki od dnia przekroczenia przez dostawcę hurtowego indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej za dany okres dostaw, zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu oraz do jej potracenia przy zapłacie za mleko dostarczone przez dostawcę hurtowego. W wyniku zmiany ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o regulacji mleka i przetworów mlecznych w obecnie trwającym roku kwotowym 2006/2007 podmioty skupujące gromadzą kwoty potrąconych zaliczek na własnych rachunkach bankowych.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Strona wniosła zapytanie ?czy zachowuje prawo do otrzymania zryczałtowanego zwrotu podatku jeżeli dokona potrącenia z należności za mleko, przekazywanej na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, zaliczki na należną od dostawcy opłatę z tytułu przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej za dany okres dostaw, zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu??

W ocenie Strony, potrącając z należności za mleko zaliczkę na poczet ewentualnej opłaty z tytułu przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej, podatnik zachowuje prawo do zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w pełnej wysokości, wykazanego w fakturach VAT RR.

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu postanowieniem znak 1473/WVO/443/678/130/2006/GW z dnia 17 października 2006r., uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Uzasadniając swoje stanowisko, organ pierwszej instancji wskazał, że przekazanie przez Spółdzielnię zapłaty za produkty rolne na konto właściwego organu państwowego, tytułem opłat określonych w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, pomimo iż dokonane w ramach obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie uprawniało Spółdzielni do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, gdyż nie był spełniony jeden z podstawowych warunków określonych w art. 116 ust. 6, tj. zapłata należności nie nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Jednocześnie, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, poinformował Stronę, iż na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2006r. /Dz. U. Nr 143, poz. 1029/ zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z dniem 10 sierpnia 2006r. został dodany ust. 9a w art. 116 ustawy o VAT, z którego wynika, iż ?przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o którym mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z zapłaty należności za dostarczane mleko opłat określonych w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych /Dz. U. z 2005r. Nr 244, poz. 2081 oraz z 2006r. Nr 50, poz. 363/?.

Na powyższe postanowienie w dniu 30 października 2006r. Strona złożyła zażalenie wskazując, iż nie zgadza się z udzieloną przez Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu interpretacją, gdyż to nie podmiot skupujący powinien ponosić konsekwencje wynikające z niespójności ustawy o podatku VAT i ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Utrata przez podatnika prawa do zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w pełnej wysokości, wykazanego w fakturach VAT RR powoduje nieuzasadnione pogorszenie wyniku finansowego, co jest równoznaczne ze szkodą określoną w art. 417 i 417#185; KC. Podmiot skupujący ma zaliczkę obliczyć i przekazać na rachunek Agencji Rynku Rolnego, działając tylko na rzecz organów Państwa nie może zatem ponosić skutków niewykonania obowiązujących przepisów jak również dokonać wyboru ustaw, których miałby przestrzegać.

Zdaniem Strony, dodanie ust. 9a uwzględniającego w katalogu potrąceń również opłaty określone w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o organizacji mleka i przetworów mlecznych było jedynie zmianą porządkową. Sposób stosowania przepisów zarówno przed, jak i po 10-tym sierpnia 2006r. powinien być w ocenie Strony jednolity.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy stwierdza, iż zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.


Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ zryczałtowany zwrot podatku zwiększa nabywca produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1. nabycie produktów rolnych jest związane ze sprzedażą opodatkowaną;

2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

W myśl ust. 8 wskazanego powyżej aktu, warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 9 sierpnia 2006r. definicja należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8 wynikała z przepisu art. 116 ust. 9 ustawy VAT. Zgodnie z tą regulacją przez należności te rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielonych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;

2. raty i pożyczki wynikające z umów zawartych w formie pisemnej.

Od dnia 10 sierpnia 2006r. na mocy art. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o zmianie ustawy o podatku o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 143, pozm.1029/ wprowadzony został przepis ust. 9a w art. 116 ustawy z dnia 11 marca 2004r., który rozszerzył katalog kompensat spełniających wymóg rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

W myśl powołanego przepisu przez należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z zapłaty należności za dostarczone mleko opłat określonych w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych /Dz. U z 2005r. Nr 244, poz. 2081 oraz z 2006r. Nr 50, poz. 363/.

W tym miejscu należy podkreślić, iż przepis art. 116 ust. 9a ma zastosowanie wyłącznie do opłat potrąconych po dniu 9 sierpnia 2006r.

Zdaniem organu odwoławczego, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 9 sierpnia 2006r., nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, nie tracąc prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, mógł potrącić z należności rolnika ryczałtowego wyłącznie kwoty stanowiące różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne, a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu oraz kwoty rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych, jeśli raty i pożyczki wynikały z umów zawartych w formie pisemnej.

Powyższe oznacza, że dokonanie innych potrąceń, niż wskazane w tych przepisach, wywołuje skutek w postaci utraty prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, na podstawie faktury VAT wystawionej przez nabywcę produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, z której należność na rzecz tego rolnika uległa potrąceniu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż potrącenie przez Stronę zaliczek na poczet opłaty za przekroczenie indywidualnej ilości referencyjnej dostarczonego mleka (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 9 sierpnia 2006r.) pozbawia Stronę prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Odnosząc się do zarzutu Strony, że dodanie ust. 9a uwzględniającego w katalogu potrąceń również opłaty określone w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych było jedynie zmianą porządkową oraz że sposób stosowania przepisów zarówno przed, jak i po 10-tym sierpnia 2006r. powinien być jednolity, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż w tym zakresie stanowisko zajęło również Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 15.12.2006r., nr PT1-811-4/337/KSz/06/MB7-7612 z którego wynika, że wprowadzenie ust. 9a do art. 116 ustawy z dnia 11 marca 2006r. jest istotną zmianą, polegającą na umożliwieniu nabywcy mleka zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, w części dotyczącej potrącanych przez nabywcę (jednostki dokonujące skupu mleka) opłat, w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., a nie zmianą porządkową.

W piśmie z dnia 27 grudnia 2006r. Strona powołuje się na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, potwierdzające stanowisko prezentowane przez Stronę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że w myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Tak więc każde postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wydawane jest w indywidualnej sprawie w oparciu o konkretny stan faktyczny.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY