Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT należy wykazywać jedynie kwoty netto marży i podatku, czy też należy wykazywać również kwoty stanowiące cenę nabycia towaru używanego oraz czy Podatnik prawidłowo określa proporcję w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego?

sygnatura: PPB1-4407/I/41/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-08-08

słowa kluczowe:cena nabycia, deklaracja podatkowa, ewidencja sprzedaży, marża, odliczenie podatku od towarów i usług, procedura, proporcja

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19 maja 2005r., S.C., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 10 maja 2005r. nr US/PP/443/26/2005/BM stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej udzielania pożyczek pieniężnych pod zastaw, a tym samym korzystania z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ze szczególnej procedury marży i procedury ogólnej oraz prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów służących działalności

  • odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 15 marca 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 6 kwietnia 2005r. S.C. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej stosowania procedury szczególnej przy ewidencjonowaniu sprzedaży, wypełnianiu rejestrów sprzedaży VAT i deklaracji VAT, tj. czy w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT należy wykazywać jedynie kwoty netto marży i podatku, czy też należy wykazywać również kwoty stanowiące cenę nabycia towaru używanego oraz czy prawidłowo Podatnik określa proporcję w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W ww. piśmie z dnia 15 marca 2005r. wnioskodawca stanął na stanowisku, że definicja towaru używanego, o której mowa w art. 120 ustawy o VAT nie jest tożsama z definicją towaru używanego zwolnionego od podatku i dlatego też cenę nabycia towaru używanego przy procedurze VAT marża należy pominąć. Podatnik uważa, iż wzór wskazany w treści wniosku umożliwia uzyskanie współczynnika, który służy do dokonywania odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem towarów i usług dotyczących całości sprzedaży, takich jak czynsz najmu, opłaty telefoniczne itp.
Postanowieniem z dnia 10 maja 2005r. Nr US/PP/443/26/2005/BM Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu uznał za nieprawidłowe stanowisko S.C. w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Na powyższe postanowienie Strona wniosła zażalenie z dnia 19 maja 2005r., w którym wnosi o uzupełnienie ww. postanowienia.

Zgodnie z przepisem art. 222, w związku z art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa zażalenie na postanowienie organu podatkowego winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W związku z tym, iż przedmiotowe zażalenie z dnia 19 maja 2005r. nie spełniało warunków określonych w cyt. wyżej przepisie, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wezwał pismem z dnia 27 czerwca 2005r. nr PPB1-4407/I/41/2005 Spółkę do uzupełnienia braków we wniesionym zażaleniu wyznaczając siedmiodniowy termin do dokonania uzupełnienia braków z zastrzeżeniem, iż nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie zażalenia bez rozpatrzenia.

Pismem z dnia 1 lipca 2005r. Spółka dokonała uzupełnienia przedmiotowego zażalenia w ten sposób, iż wyjaśniła, że zarzut dotyczy nierozpoznania istoty wniosku, gdyż udzielona w formie postanowienia odpowiedź nie wyczerpywała zagadnień, które do wyjaśnienia zostały przedstawione. Treścią żądania jest uzyskanie odpowiedzi na całość spraw zgłoszonych do interpretacji organowi I instancji, czy to poprzez uchylenie zaskarżonego postanowienia czy też poprzez merytoryczne rozstrzygnięcie przez Izbę Skarbową.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Na wstępie wyjaśnić należy, iż stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe, tak jak stwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu w sentencji zaskarżonego postanowienia, ale z przyczyn wskazanych przez organ odwoławczy w niniejszej decyzji.

We wniosku z dnia 15.03.2005r. Podatnik wyjaśnił, iż korzysta z tzw. procedury szczególnej opodatkowania marży określonej w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. Oprócz procedury szczególnej stosuje również opodatkowanie na zasadach ogólnych. Na tym tle zrodziły się wątpliwości co do stosowania procedury szczególnej przy ewidencjonowaniu sprzedaży, wypełnianiu rejestru sprzedaży VAT, deklaracji VAT.

W związku z powyższym pytanie Wnioskodawcy dotyczy kwestii czy w rejestrze sprzedaży i deklaracji należy wykazywać jedynie kwoty netto marży i podatek, czy też należy wykazywać również kwoty stanowiące cenę nabycia towaru używanego.

Zdaniem Podatnika definicja towaru używanego jaką posługuje się art. 120 nie jest tożsama z definicją towaru używanego zwolnionego z podatku i dlatego też cenę nabycia towaru używanego przy procedurze VAT marża należy pominąć.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Z powyższego przepisu wynika, iż podatnik obliczając marżę, odejmuje od całkowitej kwoty sprzedaży kwotę nabycia. Ustalając zaś podstawę opodatkowania, marżę pomniejsza się o kwotę podatku należnego. Tak obliczony podatek oraz kwota, która stanowi podstawę opodatkowania, ujmowane są w ewidencji sprzedaży oraz w ewidencji VAT-7.

Natomiast cena nabycia towaru używanego nie jest uwzględniana w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów podatku VAT oraz w deklaracji VAT-7.

Kolejne pytanie Podatnika dotyczy określenia proporcji w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów służących działalności, gdyż działalność obejmuje również sprzedaż na zasadach ogólnych.

Aktualnie Spółka stosuje proporcję w następującej formie celem ustalenia stosownego współczynnika:

opodatkowana sprzedaż ogółem (marża netto + netto sprzedaż na zasadach ogólnych)
sprzedaż opodatkowana (marża netto + netto sprzedaż na zasadach ogólnych) + kwota nabycia towarów używanych.

W odpowiedzi na powyższe pytanie należy przede wszystkim wyjaśnić, iż ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika nie wynika, aby występowały u Niego czynności, w stosunku do których nie przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dlatego też budzi wątpliwość sformułowane przez Podatnika pytanie. Niemniej jednak organ odwoławczy wyjaśnia, że szczegółowe zasady dokonywania odliczania częściowego podatku naliczonego uregulowane zostały w przepisach art. 90, art. 91 i art. 163 ustawy o podatku VAT.

W ocenie tut. organu zasady te nie znajdują jednak zastosowania w stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika.

Gdyby jednak zasady wynikające z tych przepisów miały zastosowanie do rozliczania działalności Wnioskodawcy, to należy wyjaśnić, iż w mianowniku proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy, kwota nabycia towarów używanych nie może być ujmowana.

Jak wynika bowiem z cyt. wyżej art. 120 ust. 4 ustawy, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży - jest kwota marży.

Wobec powyższego kwota nabycia towarów używanych, w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie może być uwzględniana przy ustalaniu proporcji.

W zażaleniu z dnia 19 maja 2005r. Spółka prosi o uzupełnienie odpowiedzi czy według współczynnika, o którym mowa powyżej można odliczać VAT od nabycia towarów i usług związanych z całością sprzedaży, tj. czynsz najmu, czy opłaty telefoniczne.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie wyjaśnia się, co następuje:

Szczególna procedura opodatkowania marży z tytułu dostawy towarów używanych, w myśl art. 120 ust. 19 cyt. ustawy, skutkuje brakiem prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z tytułu tych dostaw o podatek naliczony przy nabyciu ww. towarów.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jeżeli zakupione przez Spółkę towary i usługi (w tym czynsz najmu, opłaty telefoniczne) wykorzystywane są do prowadzonej działalności gospodarczej, to przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z tymi zakupami w zakresie, w jakim wykorzystywane są one do wykonywania czynności opodatkowanych (związanych z dostawą towarów opodatkowanych według zasad ogólnych bądź opodatkowanych przy zastosowaniu szczególnej procedury - marży).

W końcowej części postanowienia z dnia 10 maja 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił, iż podatnik może swoje dostawy polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych pod zastaw (lombard) opodatkowywać na zasadach ogólnych lub w oparciu o szczególną procedurę opodatkowania marży, jednak jest on zobligowany do stosowanego ewidencjonowania tych operacji.

Wyjaśnić należy, iż zasadą jest, że szczególną procedurę opodatkowania marży stosują podatnicy-pośrednicy, którzy nabywają towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki od ściśle określonego grona osób, nienaliczających podatku należnego w transakcjach kupna-sprzedaży lub niewykazujących go - zgodnie z przepisami - w wystawianych fakturach (art. 120 ust. 16).

Ustawodawca przewidział jednak możliwość korzystania z tej szczególnej formy opodatkowania (marży) również dla podatników-pośredników, którzy dokonują nabycia towarów również na podstawie transakcji, które obciążają go podatkiem należnym.

W art. 120 ust. 11 ustawy o VAT postanowiono, że tę formę opodatkowania (marży) mogą również stosować (po wcześniejszym powiadomieniu na piśmie naczelnika Urzędu Skarbowego) podatnicy-pośrednicy, którzy dokonują dostaw:

  1. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio przez nich importowanych,
  2. dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców,
  3. dzieł sztuki nabytych od podatnika, niebędącego pośrednikiem opodatkowującym marżę, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 %.

Wybór ten może zatem zostać dokonany w przypadku dostaw jedynie konkretnie powyżej wskazanych towarów, nabytych od ściśle określonych podatników lub importowanych. Wśród wymienionych towarów pominięto towary używane.

Powyższe wyjaśnienia pozostają jednakże bez wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny, organ odwoławczy nie znalazł podstaw do uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 10 maja 2005r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku postępowania podatkowego.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku- Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY