Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podstawę opodatkowania stanowi marża wraz z akcyzą zapłaconą w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego, czy też jest ona składnikiem ceny nabycia?

sygnatura: PR 443/04/05

autor: Urząd Skarbowy w Wieliczce

data: 2005-07-07

słowa kluczowe:akcyza, cena nabycia, marża, sprzedaż

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pan xxx xxx prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kupowaniu i sprzedaży samochodów używanych. Część samochodów kupuje za granicą- na terenie Niemiec od osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami używanymi stosujących zasadę opodatkowania marży. Przy sprowadzaniu samochodów osobowych podatnik opłaca podatek akcyzowy do urzędu celnego. Samochodów tych nie rejestruje toteż przy ich sprzedaży ponownie płaci podatek akcyzowy.

Pytanie brzmi: Czy podstawę opodatkowania stanowi marża wraz z akcyzą zapłaconą w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego, czy też jest ona składnikiem ceny nabycia.

Ocena stanowiska przedstawianego przez podatnika:
Podatnik korzysta ze szczególnej procedury opodatkowania dostawy towarów używanych opisanej w art. 120 ust. 1-10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.).
Zgodnie z art 120 ust. 4 ww. ustawy - w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą , którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
Ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje pojęcia ,, ceny nabycia,, zatem należy sięgnąć do definicji zawartej w art. 26A (B)(3) VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w Sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - która posługuje się pojęciem cena zakupu oznacza ona dla ustawodawcy unijnego wszystko to, co stanowi wynagrodzenie, które dostawca (podmiot niemiecki, od którego pośrednik handlowy nabył towar) otrzymał lub ma otrzymać od podatnika dokonującego odsprzedaży towaru.
Nie obejmuje ona zatem podatków, prowizji, opłat, kosztów transportu, ubezpieczenia lub innych kosztów, którymi obciąży lub obciążył Pan nabywcę samochodu w cenie sprzedaży. Wszystkie te koszty będą stanowić element kalkulacyjny marży, o której mowa w art 120 ust. 4 ustawy o VAT, łącznie z podatkiem akcyzowym dla którego jest Pan podatnikiem w oparciu o art 80 ust. 2 pkt l i pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29 poz. 257 ze zm.).

Marża tak wyliczona jest marżą brutto tzn. że zawiera w sobie należny podatek od towarów i usług. A zatem sposób wyliczenia marży do celu opodatkowania jej podatkiem od towarów i usług stosowany przez Pana jest nieprawidłowy.
Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i traci swą moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.
- nie wiąże podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY