Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegaja opodatkowaniu podatkiem VAT czynności związane z działalnością socjalną zakładu?

sygnatura: PPB1-4407/I/16/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-07-18

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, działalność socjalna, kolonie i obozy, marża, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia z dnia 6 kwietnia 2005r. znak: EKO/JJ/Z/I/2/2005 Spółki Akcyjnej na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 30 marca 2005r. nr PSUS/PPOI-443/66/05/MS stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności związanych z działalnością socjalną zakładu

  • zmienia zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji w części dot. wyłączenia z zakresu ustawy o podatku VAT dofinansowania wypłacanego pracownikom w gotówce - w ten sposób, że uznaje stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2005r. znak: EKO/Z/JJ/33/05 za prawidłowe, oraz odmawia uchylenia ww. postanowienia w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30 marca 2005r. nr EKO/Z/JJ/33/05 Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania czynności związanych z działalnością socjalną spółki.

Zapytanie Podatnika dotyczyło w szczególności:

  1. - czy może w całości odliczać podatek VAT od zakupów towarów i usług finansowanych z ZFŚS, następnie zaś opodatkować podatkiem VAT pełną wartość świadczenia tj. zarówno kwotę, którą pokrywa pracownik i dodatkowo kwotę finansowaną z funduszu oraz,
  2. czy alternatywnie Spółka może nie odliczać podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług finansowanych z ZFŚS i wówczas nie musi naliczać VAT od wartości świadczeń - ani w kwocie, którą zwraca podatnik, ani w kwocie odpłatności z funduszu, - w tym zakresie podatnik uznaje, że ustawodawca dopuszcza prawo wyboru postępowania,
  3. czy przekazanie pracownikowi dofinansowania w gotówce rodzi konsekwencje w zakresie VAT - w tym zakresie podatnik uznaje czynność za niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 30 marca 2005r. nr PSUS/PPOI-443/66/05/MS Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu uznał za nieprawidłowe stanowisko Podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Na powyższe postanowienie Strona wniosła zażalenie z dnia 6 kwietnia 2005r. nr EKO/JJ/Z/I/2/2005.

Zdaniem Podatnika przedstawiona w ww. postanowieniu interpretacja jest niezrozumiała i nie wskazuje w sposób jednoznaczny sposobu postępowania w zakresie zastosowania prawa podatkowego. W związku z tym Spółka wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Na wstępie zaznaczyć należy, iż analiza uzasadnienia wskazuje, że organ I instancji uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika w odniesieniu do pytania nr 1 (opisanego na wstępie). W zakresie pytania 2 organ ten podzielił stanowisko Spółki. W związku z tym sentencja postanowienia jest nieadekwatna do zaistniałego stanu faktycznego, co powoduje konieczność orzeczenia jak w sentencji niniejszej decyzji.

Natomiast w odniesieniu do pytania pierwszego stwierdzić należy, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe, ale z przyczyn innych niż podane przez organ I instancji w uzasadnieniu postanowienia. W szczególności nie znajdują zastosowania podane tam przepisy art. 29 ust. 9 oraz interpretacja postanowień art. 88 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm).

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335) Spółka tworzy fundusz dla realizacji celów socjalnych względem pracowników.

Działalność socjalna Spółki obejmuje szerokie spektrum różnego rodzaju świadczeń: wycieczki dla pracowników, basen, wczasy, kolonie, bilety na imprezy, prezenty gwiazdkowe itp.

W przypadku zakupu towarów i usług na potrzeby pracownicze finansowanych z ZFŚS Spółka zazwyczaj otrzymuje faktury na nią wystawione przez dostawcę towarów i usług i następnie płaci dostawcy należność. Następnie towary te (usługi) są przedmiotem dostawy dla pracowników. Dostawa jest odpłatna z tym zastrzeżeniem, że środki pieniężne pochodzą w części od pracownika, a w części z funduszu.

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika wskazuje, iż w sprawie mamy do czynienia z czynnościami o charakterze odpłatnym, co rodzi określone konsekwencje podatkowe.

I. Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy (art. 8 ust. 1).

Zatem przekazanie pracownikom towarów lub świadczenie usług za odpłatnością nawet częściową stanowi odpłatne świadczenie usług lub odpłatną dostawę, o której mowa powyżej.

Konsekwentnie zastosowanie w sprawie znajdzie przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Zatem podstawę opodatkowania stanowi wyłącznie kwota otrzymana od pracownika - odbiory usługi (towaru).

Wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi na zasadach ogólnych, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w części, w której czynność została opodatkowana. Przepis art. 86 ust. 1 stanowi bowiem, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W tym zakresie czynności te na żądanie nabywcy powinny być udokumentowane fakturą VAT (art. 106 ust. 4).

II. Odrębnego wyjaśnienia wymaga przypadek gdy przedmiotem świadczenia na rzecz pracowników są wczasy, kolonie i wycieczki.

Zgodnie z przepisem art. 119 ust. 1 ustawy o podatku VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.

Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie (art. 119 ust. 2).

Przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:

1/ ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;

2/ działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;

3/ przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty;

4/ prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty.

Przepis art. 119 ust. 4 określa, że podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

Spełnienie ww. warunków pozwoli podatnikowi rozliczyć się w tym zakresie szczególną procedurą tzw. "marży" opisaną powyżej. Konsekwentnie nie wystąpienie marży w rozumieniu ust. 2 art. 119 spowoduje, że sprzedaż wczasów, kolonii i wycieczek będzie neutralna dla podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z art. 119 ust. 4 brak jest prawa do odliczenia podatku naliczonego.

III. W kwestii pokrycia pracownikowi dofinansowania w gotówce tut. organ podatkowy podziela stanowisko podatnika jak i organu pierwszej instancji, że czynność taka wyłączona jest z zakresu opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle powyższego postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Decyzja jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY