Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka wykonała nieodpłatną usługę na rzecz stałego kontrahenta. Rodzaj wykonanej usługi wchodzi w zakres przedmiotu działalności Spółki. Usługę wykonano nieodpłatnie w celu utrzymania dalszej współpracy z kontrahentem. Nie sporządzono pisemnej umowy. Spółka uważa, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT a podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wykonaniem usługi.

sygnatura: US72/RPP1/443-32/2005/JJ

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2005-01-17

słowa kluczowe:świadczenia, świadczenie nieodpłatne, usługa nieodpłatna, usługi

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29-11-2004 r., uzupełniony w dniu 14-01-2005, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) informuje jak niżej.

Spółka wykonała nieodpłatną usługę na rzecz stałego kontrahenta. Rodzaj wykonanej usługi wchodzi w zakres przedmiotu działalności Spółki. Usługę wykonano nieodpłatnie w celu utrzymania dalszej współpracy z kontrahentem. Nie sporządzono pisemnej umowy. Spółka uważa, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT a podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wykonaniem usługi.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników(...), oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług ? opodatkowane z mocy art. 5 ust. 1 ustawy.

Z treści powołanego przepisu wynika, że nieodpłatnie wykonana usługa podlega opodatkowaniu jeżeli jej wykonanie nie miało związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku wskazuje na istnienie związku pomiędzy wykonaniem usługi a działalnością przedsiębiorstwa ? co oznacza, iż czynność nie jest opodatkowana. Należy jednak zastrzec, że dla celów dowodowych Spółka powinna należycie udokumentować istnienie przedmiotowego związku. Ustne ustalenia pomiędzy Stronami nie są wystarczające dla odstąpienia od opodatkowania czynności.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółce nie przysługuje więc odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystanych do wykonania nieodpłatnej, niepodlegającej opodatkowaniu usługi. W przypadku wcześniejszego odliczenia Spółka powinna dokonać odpowiednich korekt deklaracji.

Niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego została udzielona dla stanu faktycznego opisanego we wniosku oraz w oparciu o treść przepisów obowiązujących w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY