Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, jak powinna rozliczać udzielenie premii pieniężnej, a w związku z tym, czy na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tak udzielaną premię traktować jako bonus niepodlegający podatkowi VAT, rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług czy też jako wynagrodzenie za świadczoną usługę i tym samym podlegającą obowiązkowi opodatkowania.

sygnatura: ZP/443-747/04

autor: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

data: 2005-01-19

słowa kluczowe:bonus, premia pieniężna

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku Spółki dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż Wnioskująca na mocy ustaleń określonych w zawartych z poszczególnymi kontrahentami "porozumieniach o premii pieniężnej" czy też "porozumieniach bonusowych" przyznaje premie pieniężne. Uzyskanie takiej premii zależy od osiągnięcia przez kontrahentów określonych limitów obrotu netto towarami produkowanymi przez Wnioskującą.

W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, jak powinna rozliczać udzielenie premii pieniężnej, a w związku z tym, czy na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tak udzielaną premię traktować jako bonus niepodlegający podatkowi VAT, rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług czy też jako wynagrodzenie za świadczoną usługę i tym samym podlegającą obowiązkowi opodatkowania.

Podatnik przedstawił następujące stanowisko odnośnie powyższego zapytania. Zdaniem Wnioskującej, premia przyznawana na podstawie umów o premii pieniężnej nie powinna być interpretowana jako rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ani też jako wynagrodzenie za usługę. Zdaniem Podatnika udzielenie premii pieniężnej, jako niepodlegające podatkowi od towarów i usług, nie powinno być dokumentowane wystawieniem faktury korygującej, ale wystawieniem noty księgowej.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych kontrahentom premii pieniężnych uzależnione są od tego, za co premie te zostały wypłacone, czy dotyczą konkretnych dostaw.

Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego informuje, iż w przypadku, gdy wypłaconą kontrahentowi premię pieniężną można przyporządkować konkretnej transakcji, to premia ta stanowi formę rabatu obniżającego kwotę należną (cenę) z tytułu sprzedaży towarów. Również przy wypłacie premii pieniężnej za wcześniejsze uregulowanie należności z tytułu sprzedaży zachodzi obniżenie ceny towaru. Procentowe zmniejszenie należności za wykonane świadczenie, w sytuacji gdy zapłata należności przed odbiorcę tego świadczenia ma miejsce przed terminem płatności stanowi, bowiem skonto.

Zatem w przypadku, gdy wypłacone przez Wnioskującą premie pieniężne stanowić będą formę obniżenia ceny ( rabat ), wówczas zastosowanie będzie miał przepis art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 971 ).

Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 4 przywoływanej ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów ( bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont ) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W świetle zaś § 19 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Sposób udokumentowania umniejszenia ceny wskutek udzielenia rabatu jest uregulowany natomiast w § 19 ust. 2 w/w rozporządzenia.

Jeżeli wypłacona przez Wnioskującą premia pieniężna stanowić będzie świadczenie odrębne od konkretnej transakcji, a przyznawane kontrahentom za spełnienie określonych warunków, to wówczas stanowi ona dla Jej beneficjenta odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust . 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ). Przepisy art. 8 ust.1 w/w ustawy stanowią bowiem, iż przez świadczenie usług, o których mowa w przepisach art. 5 ust. 1 pkt. 1 wskazywanej ustawy, rozumie się m. in. każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W sytuacji tej otrzymujący taką premię stosownie do przepisów art. 106 ust. 1 wymienionej ustawy, zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, stwierdzającej dokonanie sprzedaży usług.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY