Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług premii pieniężnej.

sygnatura: US1472/RPP1/443-51/05/IS

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2005-01-25

słowa kluczowe:premia pieniężna

POSTANOWIENIE


W związku z wnioskiem Spółki z dnia 03.01.2005 r. (data wpływu 04.01.2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uznaje stanowisko Spółki za prawidłowe.


Uzasadnienie


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi hurtową sprzedaż materiałów budowlanych. W związku z prowadzoną sprzedażą podpisała umowę handlową ze swoim kontrahentem, zgodnie z którą zobowiązana jest do wypłaty premii pieniężnej (kwartalnej oraz rocznej), której wysokość uzależniona jest od wysokości obrotu towarami nabywanymi przez klienta.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić co następuje:

W myśl przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.
Na podstawie zawartej umowy Spółka zobowiązana jest do wypłaty premii pieniężnej. Premia nie ma zatem charakteru dobrowolnego, lecz uzależniona jest od określonego zachowania kontrahenta Podatnika, osiągnięcia przez niego odpowiedniego poziomu obrotów. Pozwala to na stwierdzenie, iż pomiędzy stronami transakcji istnieje relacja zobowiązaniowa, którą można uznać za świadczenie usługi za wynagrodzeniem. Premia w tym przypadku jest formą wynagrodzenia za wykonane czynności, tj.: współpraca, realizowanie obrotu o określonej wielkości. Wypłata premii jest bezpośrednio związana z wzajemnym świadczeniem ze strony klienta Wnioskodawcy. W świetle powyższego osiągnięcie przez kontrahenta Spółki określonego limitu obrotów traktować należy jako świadczenie usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, premię zaś jako wynagrodzenie za wykonaną usługę.
W związku z powyższym Spółka nabywając przedmiotowe usługi będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wykazanego w fakturach otrzymanych od beneficjenta premii, zgodnie z zasadami zawartymi w art. 86-91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu uprzejmie informuje, iż w przedmiotowej sprawie nie odniósł się do załączników przedłożonych przez Stronę. Interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu jej udzielenia. W związku z powyższym każda zmiana elementów stanu faktycznego może spowodować również zmiany w zakresie praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Organ podatkowy nie jest zobowiązany do informowania Podatnika o takiej zmianie.
Zgodnie z art. 14b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie - na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY