Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka otrzymuje od kontrahenta z kraju Unii Europejskiej ( dostawcy towarów) od wartości obrotów - bonus pieniężny pomniejszajacy wartość zobowiązań, potwierdzony notą kredytową. Wg Spółki w związku z tym, że bonus dotyczy tylko rozliczenia pieniężnego operacja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: US34/PV/443-6/05/AM

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

data: 2005-01-26

słowa kluczowe:bonus, opodatkowanie, Unia Europejska (Wspólnota Europejska)

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm) w związku z wnioskiem Spółki z dnia 6.01.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 11.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposoby zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza,że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Wnioskiem z dnia 6.01.2005 r. Spółka wystąpiła o interpretację prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób fizycznych. W dniu 14.01.2005 r. przesłała sprostowanie do tego wniosku w którym skonkretyzowała zakres żądanej interpretacji wyłącznie do przepisów o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka otrzymuje od kontrahenta z kraju Unii Europejskiej (dostawcy towarów) od wartości obrotów bonus pieniężny pomniejszający wartość zobowiązań, potwierdzony notą kredytową. Wg. stanowiska Spółki z racji tego, że bonus dotyczy tylko rozliczenia pieniężnego operacja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Naczelnik Urzędu stwierdza, że stanowisko w tej sprawie jest błędne.

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że bonus pieniężny nie jest związany z żadną konkretną dostawą towarów ( uzyskaną kwotą wyznacza wielkość obrotów z XXX), w takim przypadku należy uznać, że bonus dotyczy określonego zachowania nabywcy , a zatem jest świadczeniem usług o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez nabywcę otrzymującego premię (bonus), które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.W świetle powyższego otrzymana kwota pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 i art. 14 § 4 Ordynacji podatkowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY