Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub zwolnieniu od ww. podatku przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi trwale z nim związanymi, na prawo własności.
Zdaniem podatnika przekształcenie prawa z wieczystego użytkowania gruntu trwale związanego z budynkami na własność, powinno być zwolnione z podatku od towarów i usług, gdyż grunt i budynki powinny być traktowane w identyczny sposób, a budynki mieszkalne przy przekształceniu praw do lokali wraz z gruntem na rzecz członków spółdzielni są zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.

sygnatura: PV-KN/443/3/O/05

autor: Urząd Skarbowy w Malborku

data: 2005-01-28

słowa kluczowe:grunt zabudowany, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, stawki podatku, użytkowanie wieczyste, własność, zwolnienia z podatku od towarów i usług

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U.z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 10.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub zwolnienia od ww. podatku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi trwale z nim związanymi, na prawo własności

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nie prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W złożonym w tutejszym organie podatkowym piśmie z dnia 10.01.2005 r. podatnik przedstawił następujący stan faktyczny :

Podatnik przekształcił prawo gruntu z wieczystego użytkowania na własność. Na przekształconym gruncie są wybudowane na przestrzeni lat 1966 - 1993 r. budynki mieszkalne trwale z nim związane.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub zwolnieniu od ww. podatku przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi trwale z nim związanymi, na prawo własności.

Zdaniem podatnika przekształcenie prawa z wieczystego użytkowania gruntu trwale związanego z budynkami na własność, powinno być zwolnione z podatku od towarów i usług, gdyż grunt i budynki powinny być traktowane w identyczny sposób, a budynki mieszkalne przy przekształceniu praw do lokali wraz z gruntem na rzecz członków spółdzielni są zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.

Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje :

Prawo użytkowania wieczystego gruntu jest innym niż własność prawem rzeczowym oraz niewątpliwie wartością niematerialną i prawną.

Zgodnie z art. 232 § 1 Kodeksu Cywilnego grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miast i przekazanie do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Natomiast zgodnie z art. 232 § 2 Kodeksu cywilnego w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być także inne grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Wobec powyższego ustanowienie użytkownika wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż umowa między gminą a użytkownikiem wieczystym ma charakter rozporządzający w wyniku, której użytkownik uzyskuje prawo do dalszego rozporządzania gruntem jak właściciel.

Również opodatkowaniu podlega przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego oraz niezabudowanego w prawo własności, a opodatkowaniu w tym przypadku podlega kwota jaką użytkownik jest obowiązany zapłacić z tytułu powyższego przekształcenia.

W przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stawka podatku od towarów i usług wynosi 22 % bez względu na rodzaj budynku, który znajduje się na przekształconym gruncie.

Zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Powyższe uregulowanie nie znajduje w przedmiotowej sytuacji zastosowania, gdyż nie występuje tutaj dostawa budynków lub budowli, a jedynie mamy do czynienia z czynnością którą ustawa o podatku od towarów i usług kwalifikuje jako usługę przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych. Również w powyższym przypadku nie można zastosować zwolnienia określonego w art. 43 ust 1 pkt 2, gdyż przepis ten zwalnia od podatku od towarów i usług jednie dostawę towarów używanych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY