Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Podatnika dotyczy kwalifikacji dla celów podatku od towarów i usług nieodpłatnego przekazania towarów o małej wartości w przypadku, gdy wynika to z wykonywanej przez niego umowy zlecenia na rzecz podmiotu zagranicznego.

sygnatura: US1472/RPP1/443-56/05/RO

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2005-01-28

słowa kluczowe:dostawa towarów, przekazanie towarów, reklama, świadczenie usług

P O S T A N O W I E N I E


W odpowiedzi na Państwa zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 11 stycznia 2005 r., dotyczące stosowania przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/, działając w trybie art. 14a §1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie


p o s t a n a w i a


- uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka wykonuje w Polsce odpłatne usługi reklamy/promocji na rzecz zagranicznego usługobiorcy. W ramach tej usługi Spółka przekazuje nieodpłatnie następujące materiały:
- drukowane materiały, które zawierają treści reklamowe i informacyjne,
- upominki w postaci długopisów, ołówków opatrzonych znakiem reklamującym, będące przedmiotami o znikomej wartości, oraz próbki produktów leczniczych,
- artykuły spożywcze używane podczas spotkań promocyjnych.
Przekazywane materiały stanowią własność Spółki i są bezpośrednio związane z jej działalnością. Koszty przekazanych materiałów Spółka wlicza do wynagrodzenia pobieranego od usługobiorcy. Spółka stoi na stanowisku, że czynność polegająca na bezpłatnym przekazywaniu ww. materiałów w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa nie jest dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Przekazanie tych materiałów, zdaniem Spółki, następuje w ramach usługi świadczonej na rzecz zleceniodawcy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
1)przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników (...);
2)wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
W sytuacji opisanej przez Spółkę nie występuje przekazanie towarów bez wynagrodzenia, o którym mowa w cyt. wyż. przepisie, gdyż Spółka otrzymuje zapłatę za przekazane towary, co prawda nie od ich odbiorców, lecz od zleceniodawcy. Wykonywana przez Spółkę czynność, polegająca na przekazywaniu towarów, jest elementem usługi świadczonej na rzecz zleceniodawcy i to właśnie ta usługa jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanawia jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Organ podatkowy nie ma obowiązku informowania Podatnika o takiej zmianie.Powyższa interpretacja, zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej, nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 §2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Wnioskodawcy służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY