Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy środki pieniężne otrzymane w formie darowizny od osób obcych za pośrednictwem fundacji na leczenie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

sygnatura: IBPB2/436-5/08/AA

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-01-03

słowa kluczowe:darowizna, darowizna z poleceniem, fundacje, pieniądze

Wniosek ORD-IN: [ 361 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 08 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizn przeznaczonych na pokrycie kosztów leczenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 stycznia 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizn przeznaczonych na pokrycie kosztów leczenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w 1997r. w związku z pobytem na oddziale ginekologii zachorowała i zaczęła odczuwać stany grypopodobne, które nie ustępowały przez bardzo długi czas. W związku z powyższym wnioskodawczyni przebywała w wielu placówkach medycznych. Ostatecznie okazało się, iż polskie placówki nie wyleczą wnioskodawczyni i zalecono leczenie poza granicami kraju. W związku z kosztami rodzina i znajomi wnioskodawczyni rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na koszty leczenia. Za pośrednictwem fundacji ludzie dobrej woli przekazali w sumie kwotę ponad 40.000 zł. Pieniądze te zostały przekazane na konto fundacji w 2001r., a przekazane wnioskodawczyni w roku następnym. Ostatecznie pieniądze te nie zostały wykorzystane albowiem polscy lekarze stosując tzw. fagi przygotowane przez specjalistów zaleczyli pacjentkę. Stan wnioskodawczyni w chwili obecnej jest taki, iż w każdej chwili może nastąpić nawrót choroby stąd może zajść potrzeba kuracji poza granicami kraju i wówczas zajdzie potrzeba wykorzystania zgromadzonych środków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawczyni winna złożyć deklarację we właściwym urzędzie skarbowym oraz, czy datki przekazane wnioskodawczyni podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

Zdaniem wnioskodawczyni przekazane datki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i nie istnieje potrzeba złożenia deklaracji we właściwym urzędzie skarbowym. Ponadto środki te są do wykorzystania na koszty leczenia, które powinny zostać pokryte przez Rzeczpospolita Polską w przypadku stwierdzenia niemożności przeprowadzenia skutecznej terapii na terenie kraju.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny .

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu. Najczęściej darowizna polega na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) darowizna jest umową, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku - art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Nie stanowią darowizny nieodpłatne świadczenia, jakie występują w związku z umowami regulowanymi innymi przepisami Kodeksu cywilnego, np. umowa użyczenia, pożyczki, przechowywania.

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  1. 9.637,00zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej,
  2. 7.276,00zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do drugiej grupy podatkowej,
  3. 4.902,00zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do trzeciej grupy podatkowej.

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  • do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • do grupy III - innych nabywców.

W tym przypadku będziemy zapewne mieli do czynienia z osobami będącymi w stosunku do wnioskodawczyni w III grupie podatkowej (czyli z osobami obcymi nie będącymi rodziną).

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

W sytuacji gdy wartość darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku w danej grupie podatkowej, podatnicy podatku od spadków i darowizn zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 maja 2001r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2001r. Nr 40 poz. 462 ze zm.). Zeznanie podatkowe należy składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn) i ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy (art. 5 ww. ustawy).

W świetle powyższego, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni nie mogło zostać uznane za prawidłowe.

Otrzymane przez wnioskodawczynię darowizny od osób fizycznych i instytucji przekazane za pośrednictwem fundacji nie podlegają opodatkowaniu wyłącznie wówczas, jeżeli wartość jednorazowej darowizny jaką otrzymała wnioskodawczyni od darczyńcy lub wartość darowizn otrzymanych od tej samej osoby w ciągu 5 lat nie przekroczy kwoty wolnej od podatku tj. kwoty 4.902 zł.

Natomiast obowiązek uiszczenia podatku od darowizny powstanie zawsze jeżeli jednorazowo wartość darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku w danej grupie podatkowej, ewentualnie jeżeli po zliczeniu wartości darowizn otrzymanych od tego samego darczyńcy w ciągu ostatnich pięciu lat ich suma również przekroczy kwotę wolną.

Tym samym bez znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego pozostaje argumentacja wnioskodawczyni, że otrzymane środki służą pokryciu kosztów leczenia na wypadek konieczności przeprowadzenia terapii poza granicami kraju, której to koszty zdaniem wnioskodawczyni winny być pokryte przez Rzeczpospolitą Polską. Przekazane środki stanowią darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na rzecz wnioskodawczyni, a tym samym jako darowizna podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustawa ta natomiast nie przewiduje żadnego zwolnienia przedmiotowego darowizn otrzymywanych na pokrycie kosztów leczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawiony stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY