Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przekazanie darowizny od ojca na rzecz syna, który będąc osobą pełnoletnią został przysposobiony przez obywatela Niemiec i przybrał jego nazwisko, podlegają zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn?

sygnatura: PM/PS/436-4/07/SD

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

data: 2007-04-24

słowa kluczowe:

Postanowienie

Na podstawie art.14a §1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 14.01.2005r ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2007r (wpływ do tutejszego Urzędu 15.03.2007r.) podatnika co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn umowy darowizny dokonanej przez ojca na rzecz syna Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Według stanu faktycznego przedstawionego przez stronę w piśmie z dnia 15.03.2007r, wnioskodawca zamierza dokonać darowizny pieniędzy na rzecz swojego syna, który będąc osobą pełnoletnią został przysposobiony przez obywatela Niemiec (drugiego męża swojej matki) i przybrał jego nazwisko. Postanowienie Sądu Niemieckiego o przysposobieniu zostało postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku uznane za prawnie skutecznie na obszarze RP. W związku z tym postanowieniem Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku wydał synowi zupełny akt urodzenia, w którym wnioskodawca wpisany jest jako ojciec, a wzmianka o przysposobieniu i nowym nazwisku syna jest umieszczona na drugiej stronie oraz skrócony akt urodzenia, w którym w rubryce "imię i nazwisko rodowe ojca" wpisany jest przysposabiający.

Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawca nie zrzekł się praw rodzicielskich i nie był też ich pozbawiony.Pytanie strony brzmi:

-czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn obdarowany w stosunku do darczyńcy należy do najbliższych w rozumieniu art. 4a w/w ustawy i czy przedmiotowa darowizna będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn? Zdaniem strony, darowizna jakiej zamierza dokonać, podlega w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn.

Na gruncie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1514 ze zm: Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005r Dz.U. Nr 143, poz. 1199, Dz.U. Nr 169 poz. 1418, z 2006r Dz. U. Nr 222 poz. 1629), zgodnie z brzmieniem art. 14 ust1, ust2 wysokość podatku ustala się w zależoności od grupy podatkowej do której zaliczony jest nabywca, a zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. W ustępie 3 wyżej powołanego artykułu wymieniono osoby, które ze względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa podzielono na trzy grupy:

  • do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • do grupy II zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • do grupy III zalicza się innych nabywców.

Zatem ustawodawca zastosował tylko jedno kryterium zaliczania do poszczególnych grup podatkowych, a mianowicie osobisty stosunek nabywcy do osoby po której lub od której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe, czyli stopień pokrewieństwa, powinowactwa, lub ich brak, między nabywcą a zbywcą majątku. Słownik języka polskiego definiuje pokrewieństwo jako "stosunek jaki zachodzi między ludźmi połączonymi więzami krwi pochodzącymi od wspólnego przodka". Przedstawione przez stronę dokumenty: -Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku II Wydział Cywilny Rodzinny, świadczy o uznaniu za prawnie skuteczne na obszarze RP postanowienie sądu w Hamburgu na mocy którego syn został przysposobiony przez obywatela Niemiec.

Zgodnie z art. 22 § 1, § 2 ustawy z dnia 12 listopada 1965r Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46 poz. 290 ze zm.) przysposobienie podlega prawu ojczystemu przysposabiającego lecz nie może nastąpić bez zachowania przepisów prawa ojczystego osoby, która ma być przysposobiona o ile dotyczy ona zgody tej osoby. -odpis zupełny aktu urodzenia wydany w dniu 12.02.2007r przez Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku wskazuje, że podatnik jest ojcem, a informacja o przysposobieniu i nowym nazwisku syna jest umieszczona jako wzmianka dodatkowa wymienionego aktu.

Na podstawie art. 1147 § 1 ustawy z dnia 17.11.1964r kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zm.), z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny.

Rodzaje przysposobienia: pełne (adoptio plena) i niepełne (adoptio minus plena) określone w ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz 59 z 1964r ze zm.) i związane z tym skutki prawne, na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn nie znajdują przełożenia i nie mają wpływu na zaliczenie bądź nie nabywcy do określonej grupy podatkowej.

Powyższe potwierdza brzmienie art 14 ust 4 powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, który określa, że za rodziców w rozumieniu w/w ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych (zatem ustawodawca nie przywołuje rodzajów przysposobienia i nie ogranicza I grupy podatkowej wyłącznie do rodziców naturalnych).

W związku z powyższym darowizna pieniężna dokonana przez wnioskodawcę na rzecz syna na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu aktualnie obowiązującym będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 4a ustawy ponieważ nabywcą jest zstępny, jednak pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w pkt 1, pkt 2 wymienionego artykułu tj. zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (...) oraz udokumentowania w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY