Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy towar, który zostanie przekazany osobie, która wygrała licytację na warunkach otrzymania go bez odpłatności stanowi darowiznę - w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn?

sygnatura: ILPB2/436-8/09-4/AJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2009-04-21

słowa kluczowe:aukcja, darowizna, internet, licytacja, podatek od spadków i darowizn

Wniosek ORD-IN: [ 583 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2009 r. (data wpływu 22 stycznia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2009 r. (data wpływu 20 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: opodatkowania sprzedaży praw do udziału w licytacji na aukcji internetowej, przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży towaru po cenie niższej od ceny zakupu oraz opodatkowania darowizny.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 23 lutego 2009 r., znak ILPB3/423-86/09-2/HS, ILPB2/436-8/09-2/AJ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 09 marca 2009 r., a w dniu 17 marca 2009 r. Zainteresowany uzupełnił wniosek (data wpływu 20 marca 2009 r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wprowadził na rynek serwis internetowy umożliwiający licytacje nowego typu opartą na teorii gry sekwencyjnej o niezerowej sumie, opracowanej przez ekonomistę (...).

Wstępne informacje

Zarejestrowany użytkownik serwisu ma możliwość zakupu produktów w bardzo atrakcyjnej cenie, zdecydowanie taniej niż cena rynkowa. Kupowanie odbywa się w formie licytacji - kto jest w stanie zapłacić więcej, ten ma możliwość wykupienia produktu. Każdy zarejestrowany użytkownik, aby mógł brać udział w licytacjach musi wykupić podbicia (w serwisie noszą nazwę ,,f.."). Podbicia (tzw. ,,f..") można nabyć w pakietach. w zależności od zakupionego pakietu, koszt jednego podbicia waha się w granicach 1,11-1,22 zł brutto. Mając na swoim koncie w serwisie podbicia (f...) możemy licytować dowolny produkt.

Przebieg licytacji

Licytacja rozpoczyna się od kwoty 0,00 zł. Startuje zegar, który odlicza czas do końca aukcji. Każdy przystępujący do licytacji podbija kwotę o 0,08zł (8gr.) i wydłuża czas licytacji o 10 sekund. Uczestnik aukcji, aby podbić cenę o 0,08 zł wykorzystuje w tym celu podbicia (tzw. f..), które nabył wcześniej. Licytację wygrywa ostatni użytkownik, który zdecydował się podbić cenę jako ostatni, zanim czas trwania aukcji zakończył się.

Finalizacja transakcji

Użytkownik serwisu, który wygrał licytację może wykupić przedmiot w zależności od parametrów wykupu aukcji:

  1. Wykup następuje za cenę, jaką osiągnięto w licytacji.
  2. Wykup następuje za stałą cenę, jaka była znana na początku licytacji.
  3. Brak ceny wykupu. To oznacza, że wygrywający nie musi płacić dodatkowo, aby stać się posiadaczem przedmiotu.

Przykładowa kalkulacja aukcji.

Przedmiotem aukcji jest komputer laptop o wartości rynkowej 4000 zł.

Aukcja zakończyła się ceną 700 zł i wygrał ją użytkownik (...).

Aby uzyskać cenę w aukcji 700 zł użytkownicy, którzy brali udział w licytacji musieli podbić cenę 8750 razy. (700/0,08=8750)

Przychód portalu z aukcji 8750x1,11 (założenie, że licytujący wykupili podbicia w cenie 1,11) =9712,50zł

Użytkownik (...) wykupuje przedmiot licytacji za atrakcyjną kwotę 700zł.

Może się również zdarzyć, że przychód portalu z aukcji nie pokryje kosztów zakupu przedmiotu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy sprzedaż usługi polegającej na wykupie praw do udziału w licytacji podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy w przypadku sprzedaży wylicytowanych towarów po cenie niższej od ceny zakupu podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi cena sprzedaży...
  3. Czy koszt zakupionego towaru stanowi w całości koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych...
  4. Czy towar, który zostanie przekazany osobie, która wygrała licytację na warunkach otrzymania go bez odpłatności stanowi darowiznę - w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny. Natomiast w zakresie stanu faktycznego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • pytania nr 1 , 2 i 3 została wydana interpretacja indywidualna w dniu 21 kwietnia 2009 r. nr ILPB3/423-86/09-4/HS,
  • pytania nr 4 została wydana interpretacja indywidualna w dniu 21 kwietnia 2009 r. nr ILPB3/423-86/09-5/HS.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania czwartego, dotyczącego podatku od spadków i darowizn - towar, który zostanie przekazany osobie, która wygrała licytację na warunkach otrzymania go bez odpłatności stanowi darowiznę. Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn przekazanie przedmiotu aukcji, bez odpłatności za ten przedmiot, jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek uiszczenia podatku od darowizny ciąży na nabywcy własności rzeczy (art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. u. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej ,,podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m. in. darowizny.

Podstawową cechą umowy darowizny jest, zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16, poz. 93 ze zm.), bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Kodeks cywilny nie określa rodzaju tego świadczenia. Podstawowym warunkiem umowy darowizny jest świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Świadczenie takie może polegać zarówno na działaniu, jak i zaniechaniu działania.

Istotną cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za wymienioną darowiznę. Nieodpłatność więc oznacza, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonywania darowizny, ani też w przyszłości.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży wcześniej zakupionych produktów wykorzystując do tej sprzedaży utworzony w tym celu serwis internetowy. Sprzedaż ta odbywa się na zasadzie licytacji. Aby użytkownik serwisu mógł brać udział w licytacji zobowiązany jest nabyć podbicia (tzw. ,,f.."). Użytkownik wygrywający licytację nabywa licytowaną rzecz po bardzo atrakcyjnej cenie. Zainteresowany wskazał, iż w zależności od parametrów wykupu akcji, może się zdarzyć, iż wygrywający licytację użytkownik stanie się posiadaczem rzeczy nie wnosząc za nią żadnej dodatkowej opłaty.

W niniejszej sprawie nie dochodzi do zawarcia umowy darowizny. Po pierwsze motywem sprawczym dokonanego przez Spółkę przysporzenia nie jest chęć obdarowania użytkownika serwisu internetowego, bowiem Spółka została powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej, która jest działalnością zarobkową. Ponadto w tym przypadku Spółka zawiera z użytkownikami nabywającymi rzeczy bez wnoszenia dodatkowej opłaty umowy w drodze aukcji. w ogłoszeniu aukcji Spółka określa czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo wskazuje sposób udostępnienia tych warunków. Ogłoszenie, a także warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Organizator (Spółka) od chwili udostępnienia warunków, a oferent (użytkownik serwisu) od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunkami aukcji. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Bez znaczenia jest fakt, iż do przeniesienia praw własności dochodzi w tym przypadku w sposób bezpłatny.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie będzie miała miejsca darowizna ze strony Wnioskodawcy (w sytuacji, gdy towar jest przekazywany bez odpłatności) na rzecz zarejestrowanych użytkowników, dokonujących - w formie licytacji - zakupu produktów, ponieważ użytkownicy ponoszą koszty związane z licytacją danego produktu, a więc z jego nabywaniem (wykupieniem - jak wskazuje Wnioskodawca), co jest w sprzeczności z istotą umowy darowizny.

Reasumując stwierdza się, iż przedmiotowe transakcje nie stanowią darowizny i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY