Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

skutki podatkowe otrzymania spłaty w wyniku działu spadku.

sygnatura: IBPBII/1/436-221/12/MCZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2012-07-27

słowa kluczowe:dział spadku, podatek od spadków i darowizn, spłata

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 30 marca (data wpływu do tut. Biura - 18 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym w dniach 19 i 21 czerwca 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty wynikłej z dokonania działu spadku, przesłany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za pismem z dnia 04 kwietnia celem załatwienia zgodnie z właściwością.

Jako, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 11 czerwca 2012 r. znak: IBPBII/2/415-586/12/MMa wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Wniosek uzupełniono w dniu 19 czerwca 2012 r. poprzez uiszczenie opłaty od wniosku w wysokości 40 zł. Natomiast pismem z dnia 19 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura - 21 czerwca 2012 r.) Wnioskodawczyni dokonała uzupełnienia wniosku w ten sposób, że zmieniła zakres wniosku i wniosła o dokonanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od spadków i darowizn, jednocześnie nie uzupełniając wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

w dniu 13 maja 2009 r. postanowieniem sądu rejonowego stwierdzono, że spadek po matce zmarłej dnia 10 stycznia 2009 r. nabyły jej dzieci, wnioskodawczyni i jej brat po 1/2 części każde z nich. przedmiotem spadku było mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni użytkowej 30,99 m2. na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. nie pobrano podatku (zwolnienie). wszelkie opłaty związane z utrzymaniem ww. mieszkania od chwili śmierci mamy uiszczała wyłącznie wnioskodawczyni. na prośbę swojego brata, który otrzymał eksmisję z mieszkania zajmowanego z byłą żoną, wnioskodawczyni zdecydowała się na odstąpienie mu swojej części własności do ww. mieszkania. w dniu 31 października 2011 r. aktem notarialnym dokonano działu spadku, w ten sposób, że ww. mieszkanie otrzymał w całości brat wnioskodawczyni. zobowiązał się on do spłaty kwoty 35.000 zł na rzecz wnioskodawczyni w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. w czterech równych ratach, płatnych do końca roku kalendarzowego, począwszy od roku 2012. kwota ta stanowi połowę wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego przez jej brata.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwota pieniężna zobowiązująca brata Wnioskodawczyni do zapłacenia jej działu spadku podlega opodatkowaniu... Jeśli tak, to w jakiej wysokości i kiedy należy zapłacić podatek oraz złożyć właściwą deklarację...

Zdaniem Wnioskodawczyni czynność cywilnoprawna, polegająca na dziale spadku niezależnie od tego jaki ma charakter (odpłatny bądź nieodpłatny) jako nie wymieniona w art. 1 ustawy od spadków i darowizn, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała art. 1 ust. 1 i ust. 2, z treści których wywiodła, że opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają wyłącznie czynności wymienione w art. 1 ww. ustawy, tj. czynności prawne, których skutkiem jest nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne. Wnioskodawczyni powołała także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) - dotyczące spadkobrania i działu spadku - art. 922 i art. 925 w związku z art. 924 oraz art. 1035, 1037, 211, 212, a także art. 1036, na podstawie których sformułowała swoje stanowisko. Wnioskodawczyni stwierdziła także, że zakładając, iż spłata od brata byłaby ekwiwalentna do posiadanego przez nią udziału spadku nie przekroczy udziału spadkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest zgodnie z wolą Wnioskodawczyni wyrażoną w odpowiedzi na wezwanie wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku od spadków i darowizn w przedmiocie skutków podatkowych otrzymania spłaty. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ww. ustawy).

Natomiast stosownie do art. 2 cyt. wyżej ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwzględniając zapis przytoczonych przepisów należy zauważyć, iż ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera zamknięty katalog zdarzeń objętych tych podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie zdarzenia wymienione w przytoczonych przepisach art. 1 i art. 2 tej ustawy i to jedynie wówczas, gdy nabycie następuje przez osoby fizyczne.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, iż po śmierci matki w 2009 r. zostało stwierdzone nabycie spadku, w wyniku którego Wnioskodawczyni i jej brat nabyli w 1/2 części każde z nich własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego. W dniu 31 października 2011 r. Aktem notarialnym dokonano działu spadku tego mieszkania, w ten sposób, że ww. Mieszkanie otrzymał w całości jej brat, który zobowiązał się do spłaty na jej rzecz kwoty 35.000 zł w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., w czterech równych ratach.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż skoro przedstawiona we wniosku czynność nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem, to tym samym, otrzymana spłata nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Jednocześnie należy zauważyć, że fakt iż ww. spłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn nie oznacza, że nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY