Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: fundusz inwestycyjny ( 294 )

 • Pytanie:
  W maju 2006 r. została zawarta umowa sponsoringu pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, zwana dalej Towarzystwem a Podatnikiem występującym w umowie jako Obdarowanym. Zgodnie z treścią umowy Towarzystwo przekazało Obdarowanemu kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup roweru dla syna obdarowanego. W zamian za przekazaną kwotę Obdarowany zobowiązuje się do udostępnienia Towarzystwu dokumentacji zdjęciowej z trasy rowerowej oraz reportażu.Podatnik stoi na stanowisku iż otrzymana od Towarzystwa kwota 6.000 zł stanowi darowiznę dla jego syna i syn jest zobowiązany do zapłaty podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IV-434/25/07/BA/EL wydana przez: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

 • Pytanie:
  Strony otrzymały po zmarłym bracie swojego ojca (stryju) czek do realizacji w banku: czy dla udowodnienia stopnia pokrewieństwa wystarczy akt zgonu?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IM/436-14/06 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

 • Pytanie:
  Spółka wykonała nieodpłatną usługę na rzecz stałego kontrahenta. Rodzaj wykonanej usługi wchodzi w zakres przedmiotu działalności Spółki. Usługę wykonano nieodpłatnie w celu utrzymania dalszej współpracy z kontrahentem. Nie sporządzono pisemnej umowy. Spółka uważa, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT a podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wykonaniem usługi.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US72/RPP1/443-32/2005/JJ wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, jak powinna rozliczać udzielenie premii pieniężnej, a w związku z tym, czy na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tak udzielaną premię traktować jako bonus niepodlegający podatkowi VAT, rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług czy też jako wynagrodzenie za świadczoną usługę i tym samym podlegającą obowiązkowi opodatkowania.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZP/443-747/04 wydana przez: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Czy od nie płaconej przez Spółdzielnię pierwszej opłaty należy naliczyć podatek od towarów i usług? 2. Czy w przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego Spółdzielnia wystawi fakturę i naliczy podatek VAT i co będzie podstawą opodatkowania?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OP/443/332/730/KBU/04 wydana przez: Zachodniopomorski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług premii pieniężnej.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US1472/RPP1/443-51/05/IS wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług wypłaty "premii inwestycyjnych".

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US1472/RPP1/443-50/05/IS wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka otrzymuje od kontrahenta z kraju Unii Europejskiej ( dostawcy towarów) od wartości obrotów - bonus pieniężny pomniejszajacy wartość zobowiązań, potwierdzony notą kredytową. Wg Spółki w związku z tym, że bonus dotyczy tylko rozliczenia pieniężnego operacja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US34/PV/443-6/05/AM wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

 • Pytanie:
  Przedmiotem zapytania podatnika jest rozstrzygnięcie kwestii, czy: czynność polegająca na przekazaniu premii pieniężnej po przekroczeniu pewnego obrotu, polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i winna być udokumentowana przez biorcę premii fakturą VAT.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2/443-15/05/PG wydana przez: Małopolski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub zwolnieniu od ww. podatku przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi trwale z nim związanymi, na prawo własności. Zdaniem podatnika przekształcenie prawa z wieczystego użytkowania gruntu trwale związanego z budynkami na własność, powinno być zwolnione z podatku od towarów i usług, gdyż grunt i budynki powinny być traktowane w identyczny sposób, a budynki mieszkalne przy przekształceniu praw do lokali wraz z gruntem na rzecz członków spółdzielni są zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PV-KN/443/3/O/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Malborku

 • Pytanie:
  Czy czynności adwokata udzielającego, na zlecenie sadu, pomocy prawnej z urzędu, podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US IV/I/443-21/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Olsztynie

 • Pytanie:
  Spółka wykonuje działalność polegającą na spedycji międzynarodowej i krajowej. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest zobowiązana do ponoszenia opłat mających charakter kar umownych, jak również sama egzekwuje tego rodzaju kary. Opłaty te dotyczą np. opóźnień w podstawieniu pojazdu, przestojów pod załadunkiem itp. Strona uważa, iż opłaty związane ze zdarzeniami losowymi nie są usługami w rozumieniu ustawy VAT.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US72/RPP1/443-823/2004/JJ wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy premie pieniężne wypłacane i otrzymywane podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1/443/28/05 wydana przez: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłączność na sprzedaż podczas imprez plenerowych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PE-443/17/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Łęcznej

 • Pytanie:
  Spółka ma podpisane umowy handlowe, w których zobowiązana jest jako dostawca towarów do wypłacania premii pieniężnych z tytułu zrealizowania określonego poziomu zakupów (obrotu netto) przez kontrahentów w danym okresie rozliczeniowym. Czy Spółka powinna otrzymać notę księgową czy fakturę VAT od kontrahenta jako obciążenie z tytułu premii pieniężnych? Czy tez powinna powinna potraktować premie jako rabat i wystawić korekty faktur VAT?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1471/NTR1/443-38/05/LS wydana przez: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego udostępniania przez Podatnika na rzecz związków zawodowych pomieszczeń wraz z wyposażeniem na prowadzenie działalności statutowej oraz środków transportowych, będących własnością Spółki, a także nieodpłatnego świadczenia przez Podatnika na rzecz związków zawodowych usług telefonicznych w celu zapewnienia łączności telefonicznej i faksu (do określonego limitu rozmów telefonicznych) oraz usług polegających na obsłudze przekazywania składek członkowskich z wynagrodzeń pracowników.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ŁUS-III-2-443/2/08/TL wydana przez: Łódzki Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Skutki podatkowe ustanowienia służebności osobistej w ramach umowy dożywocia.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/436-118/08-2/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy darowizny środków pieniężnych powyżej kwoty 9.637 zł, dokonanych przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn będą zwolnione z podatku od darowizny, jeżeli środki te nie zostały przekazane na rachunek nabywcy (obdarowanego) tylko bezpośrednio na rachunek sprzedającego mieszkanie, którego jedynym właścicielem został obdarowany?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-2/08/MCZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy Zainteresowany może synowi darować ten dług i czy od tej darowizny lub umorzenia musi zapłacić podatek?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/436-130/08-4/AJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy darowizna akcji i udziałów w spółkach dokonana przez osobę fizyczną na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej - darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-34/08/MCZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY