Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: przekształcenie spółki ( 243 )

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-3/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy dochód uzyskany za świadczoną pracę w części finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzącej z Unii Europejskiej podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DO/415-71/07 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy odpłatne zbycie składników majątkowych stanowiących współwłasność małżeńską a następnie podzielonych na wskutek zniesienia współwłasności małżeńskiej i sprzedaż wyodrębnionego w ten sposób lokalu mieszkalnego nie będzie spełniało negatywnych przesłanek uzyskania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. ze zm.)

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DO/415-67/07/AŚ wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy dochody uzyskane z tytułu zatrudnienia w ambasadzie RP w Hadze należy rozliczyć w Polsce?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DD4-033-0657/ZKK/07/1145 wydana przez: Minister Finansów

 • Pytanie:
  Czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy podatnika jest zaległością podatkową?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DG?415?285?7/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim

 • Pytanie:
  Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (w rozpatrywanej sprawie w spółkę jawną) możliwe będzie rozliczenie kosztów realizowanej inwestycji (poniesionych przez spółkę kapitałową) z przychodami uzyskanymi ze sprzedaży tych obiektów przez spółkę osobową, powstałą w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DG/423-5/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

 • Pytanie:
  1. Czy pracownicy mają prawo do kosztów uzyskania przychodów za 12 miesięcy? 2. Czy w PIT-11/8B należy wpisać koszty uzyskania przychodów za 11 czy 12 miesięcy?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OG-005/213/2005/PD II/415-72/05 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy podatniczka ma obowiązek złożyć zeznanie roczne za 2004 r. z tytułu wypłaconego w styczniu 2004 r. zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 181,20 zł w sytuacji, gdy od dnia 12.05.2004 r. na stałe zamieszkała w Niemczech?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD III/415-108/04/05 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy mogę skorzystać w 2005 roku z ulgi z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego na podstawie posiadanej umowy przyrzeczenia sprzedaży i protokołu odbioru lokalu mieszkalnego.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US34/SL-LD/415/9/MS/05 wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

 • Pytanie:
  Czy wydatki przeznaczone na własne potrzeby mieszkaniowe, poniesione w latach 2004 - 2005 na remont i modernizację mieszkania spółdzielczego i udokumentowane fakturami VAT podlegają odliczeniu od podatku dochodowego?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: USPD1/415/3/2005/II/ECZ wydana przez: Urząd Skarbowy w Zabrzu

 • Pytanie:
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w zamian za mienie zabużańskie jest wolny od podatku?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB2-415/98/05/AC wydana przez: Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

 • Pytanie:
  Czy w przypadku upadłości developera nastąpi utrata ulgi budowlanej

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1443PD/215250/13/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Wyszkowie

 • Pytanie:
  Czy wydatki ponoszone na zakup alkoholu , którym częstuję kontrahentów z kraju i zagranicy mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDFI/415-44/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

 • Pytanie:
  - utracie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej z dniem 31.03.2005r. z uwagi na przekroczenie limitu przychodów w kwocie 49 833zł, uzyskanych z usług świadczonych dla innych odbiorców niż ludność - zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów od dnia, w którym nastąpiła utrata warunków do opodatkowania w ww. formie z zamiarem płacenia podatku dochodowego przy zastosowaniu jednolitej 19 % stawki - podatek liniowy.,

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/415-29/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Sosnowcu

 • Pytanie:
  Czy istnieją prawne możliwości odliczenia (kompensaty) zwrotu lub refundacji podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji (założeniu sadu wiśniowego i zakupie opryskiwacza) oraz czy podatek naliczony od tej inwestycji może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze.zm.)?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZD/415-5/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu

 • Pytanie:
  Czy istnieje obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: I-1/415/20/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Zgierzu

 • Pytanie:
  "Czy w deklaracji na zaliczkę miesięczną w podatku dochodowym PIT-5 z tytułu najmu można odliczyć składkę na ubezpieczenie emerytalne rentowe ,chorobowe i wypadkowe płacone co miesiąc do ZUS?"

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBI-3/4111/PDOF/6/1/ES/05 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

 • Pytanie:
  Przyznana Wnioskodawcy - Prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dieta z dniem 1 stycznia 2009 r. w wysokości 750 zł miesięcznie w kontekście zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-716/08-4/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Skutki podatkowe dla wspólników (przychody z kapitałów pieniężnych) - przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną zgodnie z przepisami art. 551 do 570 oraz art. 575 i 576 Ksh.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-705/08-2/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Czy koszt noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu, a dla pracodawcy kup.?2. Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów dojazdów w kwocie przekraczającej ryczałty określone w rozporządzeniu są przychodem pracownika, a dla pracodawcy kosztami uzyskania przychodu ? 3. Czy do rozliczenia kosztu wynajętego samochodu z kierowcą konieczna jest ewidencja przebiegu pojazdu, czy ww. koszt w części przekraczającej limit wydatków na ten cel określony przepisami stanowi przychód pracownika? Czy dla pracodawcy koszty te stanowią kup?4. Czy zwrot kosztów wynajmu przez pracownika samochodu osobowego podczas podróży zagranicznej w części przekraczającej limit określony przebiegiem i stawką za 1 km przebiegu stanowią dla pracownika przychód do opodatkowania? 5. Czy należności wypłacone pracownikowi z tyt. dojazdu pracownika, w części przekraczającej dietę hotelową określoną rozporządzeniem stanowią przychód pracownika, a dla pracodawcy kup?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-883/08-7/AMN wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

9| 10| 11| 12| 13|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY