Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: umowa spółki ( 235 )

 • Pytanie:
  Jak należy ustalić , który dochód Wspólnoty mieszkaniowej stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: I USB II-423/10/07 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

 • Pytanie:
  Czy zawarcie i wykonanie umowy konsorcjum w związku z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych wywiera szczególne skutki podatkowe na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy przedstawiony przez spółkę sposób fakturowania przychodów i zaliczania kosztów zakupów związany z wykonaniem umowy konsorcjum jest prawidłowy ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD.423-38/07 wydana przez: Lubelski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy zapłacona opłata wstępna na podstawie otrzymanej faktury od leasingodawcy, stanowiąca jeden z warunków zawarcia umowy leasingowej i odbioru środka trwałego, stanowi koszt podatkowy jednorazowo na dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), czy winna być rozliczana w czasie na tyle miesięcy na ile jest zawarta umowa leasingowa?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1419/UDD-415-87/07/GS wydana przez: Urząd Skarbowy w Płocku

 • Pytanie:
  1. Wspólnota Mieszkaniowa wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytania czy:a. sprzedaż zaadaptowanego strychu na lokal mieszkalny stanowi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi,b. opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega wpłata dokonana przez inwestora w lutym 2007 r. w wysokości 18 497,18 zł?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DG/423-50/07 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione na wytworzenie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do studzienki wodomierzowej mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/423-16/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich

 • Pytanie:
  Czy Spółka ma prawo poniesione koszty aktu notarialnego uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: RO-XV/423/PDOP-335/260/JS/07 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

 • Pytanie:
  Czy umorzona wartość kredytu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli tak, to czy jednorazowo czy od kwoty zarachowanego przychodu danego roku ?.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: UP-I-415-6-16/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Wałczu

 • Pytanie:
  czy spółka polska ma obowiązek- jako płatnik - pobrać w Polsce zryczałtowany podatek od należności wypłaconych na rzecz spółki z siedzibą w Kazachstanie z tytułu zawartej umowy o świadczenie ,,usług dilerskich" ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DD7-033-131/DZ/07/774 wydana przez: Minister Finansów

 • Pytanie:
  Czy koszty procesowe poniesione przez Spółkę lub zwrócone kontrahentowi w wyniku zasądzenia ich przez sąd oraz zapłacone odsetki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD.423-41/07 wydana przez: Lubelski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę, na opiekę zdrowotną członków Zarządu Spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II/423/30/07/AN wydana przez: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

 • Pytanie:
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę, którą jest spółka komandytowa na opiekę zdrowotną pracownika będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, tj. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II/423/29/07/AN wydana przez: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

 • Pytanie:
  Czy przychody Spółdzielni Mieszkaniowej Mieszkaniowej z rozwiązanych odpisów aktualizujących należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i najem lokali użytkowych są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/423-14/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich

 • Pytanie:
  Czy przychody uzyskiwane z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów za używanie lokali mieszkalnych zajmowanych na warunkach spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu, prawa własności odrębnej oraz inne opłaty wnoszone przez tych użytkowników za korzystanie np. z dodatkowych pomieszczeń piwnicznych są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/423-3/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich

 • Pytanie:
  Czy przychody Spółdzielni Mieszkaniowej z opłat pobieranych od osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/423-5/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich

 • Pytanie:
  Czy przychody Spółdzielni Mieszkaniowej z opłat uzyskanych z dzierżawy gruntów są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/423-6/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich

 • Pytanie:
  Jednostka pyta czy dochody pochodzące z opłat członka Wspólnoty za korzystanie z punktu świetlnego w piwnicy i dodatkowych pomieszczeń (suszarnia, wózkownia), należących do zasobów mieszkaniowych Wspólnoty, a wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDP/423-34/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

 • Pytanie:
  Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki ponoszone na organizację imprez okolicznościowych, integracyjnych i szkoleń połączonych czasami z elementami programów rekreacyjno-rozrywkowych, sfinansowanych ze środków obrotowych Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 423-178/1/07/AB wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy prace polegające na przebudowie konstrukcyjnej ścian stanowią ulepszenie środka trwałego, natomiast prace polegajace na wymianie zadaszenia, starych drzwi wejściowych na automatyczne oraz remont elewacji, loggi balkonów i ocieplenia budynku stanowią remont środka trwałego?Czy wydatki związanie z kredytem zaciągniętym na ten cel jego uruchomieniem stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: USI-PB-423-7/07/331/AT wydana przez: Urząd Skarbowy w Kołobrzegu

 • Pytanie:
  Czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w drugiej połowi roku kalendarzowego oraz wybraniu roku pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, należy złożyć zawiadomienie o trwaniu pierwszego roku podatkowego do końca roku kalendarzowego następującego po roku rozpoczęcia działalności?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DO/423-1/07 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy dla roku obrachunkowego trwającego od 01 maja 2006 r. do 31 grudnia 2007 należy stosować ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w roku 2006 r.?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 423-191/1/07/BW wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

6| 7| 8| 9| 10|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY