Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczy przekazania infrastruktury drogowej na rzecz gminy.

sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-137/06/AŁ

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-09-21

słowa kluczowe:gmina, infrastruktura, przekazanie nieodpłatne

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25 sierpnia 2006 r., wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2006r., nr 1471/NUR2/443-193/2/06/JP, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

postanawia

? zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 8 maja 2006 r., Strona wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Strona postawiła następujące tezy:

1) przekazanie za wynagrodzeniem infrastruktury drogowej gminie (przekazanie nakładów na infrastrukturę drogową) stanowi odpłatną dostawę usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT,

2) podstawą opodatkowania odpłatnego przekazania infrastruktury drogowej określa się zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zaś w przedmiotowym przypadku podstawą opodatkowania VAT jest wartość opłaty przyłączeniowej,

3) obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT powstaje nie później niż siódmego dnia licząc od dnia wykonania usługi, a jeżeli wcześniej została wystawiona faktura w dniu wystawienia faktury.

Przedstawiając stan faktyczny Strona podała, iż buduje centra handlowe w celu wynajmu ich powierzchni użytkowej. Na gruncie należącym do gminy Strona zmodernizowała infrastrukturę drogową w celu usprawnienia dojazdu klientów do centrum handlowego oraz bezkolizyjnego funkcjonowania ruchu. Ze względu na poniesione koszty gmina zwolniła Spółkę z opłaty przyłączeniowej.

Zdaniem Strony przekazanie infrastruktury drogowej (przekazanie nakładów na infrastrukturę drogową) za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości opłaty przyłączeniowej jest odpłatnym świadczeniem usług i jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Spółka uważa, że zdarzenie jakim jest odpłatne przekazanie na rzecz gminy infrastruktury drogowej można zaklasyfikować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ istnieje związek przyczynowy pomiędzy przekazaną infrastrukturą drogową a zwolnieniem z opłaty przyłączeniowej. Zwolnienie z opłaty przyłączeniowej, zdaniem Strony, będzie stanowiło wynagrodzenie, gdyż jest bezpośrednią konsekwencją owego przekazania i jako takie jest należne Spółce.

W związku z tym Strona uważa, że podstawą opodatkowania w tym przypadku jest wartość opłaty przyłączeniowej, z zapłaty której Strona została zwolniona.

Jednocześnie Spółka zajęła stanowisko, iż obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych, z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w siódmym dniu licząc od wykonania usługi. Przy czym do ostatecznego przekazania dojdzie z chwilą podpisania protokołu o przekazaniu infrastruktury drogowej.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2006 r., nr 1471/NUR2/443-193/2/06/JP udzielił odpowiedzi na drugie z postawionych pytań, uznając stanowisko Strony za nieprawidłowe. Organ pierwszej instancji stwierdził, iż wykonywane przez Stronę czynności należy zakwalifikować jako nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem w zakresie ustalania podstawy opodatkowania zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 12 ustawy o VAT.

W zażaleniu z dnia 25 sierpnia 2006 r., Strona zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego mającego wpływ na wynik sprawy poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 29 ust. 1 i ust. 12 w związku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Strona podniosła, że w przedmiotowej sprawie podstawą opodatkowania odpłatnego przekazania infrastruktury drogowej jest wartość opłaty przyłączeniowej. W przypadku bowiem braku świadczenia usługi przekazania infrastruktury drogowej Spółka zobowiązana byłaby zapłacić na rzecz gminy tę opłatę.

Spółka podniosła również, iż zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego z gminą, wynagrodzenie w postaci zwolnienia z opłaty przyłączeniowej jest bezpośrednią konsekwencją przekazania infrastruktury drogowej i jako takie jest Jej należne.

Jednocześnie Strona zauważyła, że nie miała prawa domagać się zwrotu wybudowanej infrastruktury drogowej, ponieważ stała się ona częścią gruntu. Natomiast miałaby prawo domagać się zwrotu wydatków z tytułu poniesionych nakładów.

W opinii Strony istnieje związek przyczynowy pomiędzy przekazaniem infrastruktury drogowej oraz zwolnieniem z opłaty przyłączeniowej, zaś Spółka uzyskała skonkretyzowaną korzyść finansową polegającą na braku konieczności poniesienia opłaty przyłączeniowej.


Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawny, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, co następuje:


W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę, iż we wniosku z dnia 8 maja 2006r. Strona wystąpiła o interpretacje trzech zagadnień związanych z wybudowaniem i przekazaniem infrastruktury na rzecz gminy. Tematyka tych zagadnień wzajemnie wiąże się, a udzielona odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań kreuje okoliczności mające wpływ na kolejne odpowiedzi.

Otóż w pierwszym z postawionych pytań Strona wnosiła o potwierdzenie, że przekazanie infrastruktury drogowej gminie (przekazanie nakładów na infrastrukturę drogową) stanowi odpłatną dostawę usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym opisując stan faktyczny Strona podała, że wartością tego wynagrodzenia ma być wartość opłaty przyłączeniowej związanej z powstającą infrastrukturą drogową, z zapłaty której została przez gminę zwolniona. Na wydane w tym zakresie postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2006 r., nr 1471/NUR2/443-193/1/06/JP, którym organ ten uznał stanowisko Strony w w/w zakresie za nieprawidłowe, Spółka wniosła zażalenie podnosząc, iż bez względu na to czy opisane świadczenie uznać za dostawę towarów czy świadczenie usług, nie stanowi ono czynności opodatkowanej.

Jednocześnie wskazać należy, iż przyjmując argumentację organu pierwszej instancji, Strona wyraziła pogląd, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy przekazaniem infrastruktury drogowej oraz zwolnieniem z opłaty przyłączeniowej, bowiem Spółka uzyskała skonkretyzowaną korzyść finansową polegającą na braku konieczności poniesienia opłaty przyłączeniowej. Zatem Spółka uważa, że jest to świadczenie usług za wynagrodzeniem, a podstawa opodatkowania wyrażać się będzie w wysokości tejże opłaty.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia na powyższe postanowienie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając decyzję z dnia 21.09.2007r., nr 1401/PH-I/4407/14-138/06/AŁ, zmienił postanowienie organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu swej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż nie można uznać, iż Strona dokonała odpłatnego świadczenia usług na rzecz gminy. Organ odwoławczy stwierdził bowiem, opierając się m. in. na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, iż nie można dopatrzyć się bezpośredniego związku zwolnienia z opłaty przyłączeniowej ze świadczeniem polegającym na przekazaniu przedmiotowej infrastruktury gminie. Wskazano przy tym, że zwolnienie z opłaty przyłączeniowej ma bezpośredni związek z przebudową infrastruktury technicznej, a więc jak Strona wskazuje we wniosku z budową i modernizacją drogi oraz kosztami jakie Strona poniosła w tym zakresie, nie zaś z czynnością następczą do wybudowania w/w obiektów, jaką jest ich przekazanie na rzecz gminy.

Analizując natomiast przedmiotowy stan faktyczny na gruncie przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług organ odwoławczy uznał, iż przepis ten nie ma zastosowania z uwagi na nie spełnienie przesłanki wynikającej z tego przepisu o braku związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Dyrektor Izby Skarbowej uznał bowiem, że wybudowanie i przekazanie drogi (zmodernizowanej infrastruktury drogowej) na rzecz gminy związane jest bezpośrednio z prowadzonym przez Stronę przedsiębiorstwem.

W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie Strona dokonała przekazania infrastruktury drogowej na rzecz gminy, które nie wypełnia dyspozycji z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z uwagi zaś na niespełnienie łączne przesłanek wynikających z art. 8 ust. 2 w/w ustawy, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W kontekście powyższego zauważyć należy, że dokonanie w/w interpretacji w zakresie przedmiotu opodatkowania, pociąga za sobą skutki w kwestii ustalenia podstawy opodatkowania. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż skoro przedmiotowe przekazanie infrastruktury drogowej zostało uznane za niepodlegające opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, to brak jest podstaw do ustalania podstawy opodatkowania przy przekazaniu owej infrastruktury na rzecz gminy. Oznacza to, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania w omawianej kwestii.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY