Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik organizuje koncerty, na które sprzedawane są bilety wstępu. Czynności te opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% - według załącznika nr 3, poz. 156 do ustawy VAT. Jednocześnie na koncerty te zapraszani są przedstawiciele organu założycielskiego, władz miasta, sponsorów, dziennikarzy oraz inne osoby w celach promocji i reklamy działalności jednostki. Zaproszenia są przekazywane tym osobom nieodpłatnie Dla celów rozliczenia podatku VAT wartość zaproszeń ustalana jest w wysokości ceny biletu wstępu na dany koncert. Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opisanych świadczeń

sygnatura: IS.II/2-443/332/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2007-01-24

słowa kluczowe:bilety, opodatkowanie, usługi związane z kulturą

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.12.2006 r. znak: F/FK/07/19/2006, wniesionego przez F., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 6.12.2006 r. znak: IUS-II-443/103/06, odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

Wnioskiem z dnia 15.11.2006 r. jednostka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwaną dalej ustawą VAT. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że F. świadczy głównie usługi zakwalifikowane do grupowania PKWiU 92.31.20 "Działalność Filharmonii, Orkiestr i Chórów". W ramach tej działalności Podatnik organizuje koncerty symfoniczne, kameralne, oratoryjne oraz inne, na które sprzedawane są bilety wstępu. Czynności te opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% - według załącznika nr 3, poz. 156 do ustawy VAT. Jednocześnie na koncerty te zapraszani są przedstawiciele organu założycielskiego, władz miasta, sponsorów, dziennikarzy oraz inne osoby w celach promocji i reklamy działalności jednostki. Zaproszenia są przekazywane tym osobom nieodpłatnie Dla celów rozliczenia podatku VAT wartość zaproszeń ustalana jest w wysokości ceny biletu wstępu na dany koncert.

Pytanie Podatnika dotyczyło opodatkowania podatkiem od towarów i usług opisanych świadczeń. Zdaniem Jednostki usługi związane z kulturą, w części udokumentowanej wydanymi zaproszeniami, które nie są biletami wstępu, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. Jednocześnie Strona nadmieniła, iż podatek naliczony VAT od usług drukowania zaproszeń nie jest odliczany.

Postanowieniem z dnia 6.12.2006 r. znak: I US-II-443/103/06, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uznał zaprezentowane przez Stronę stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego wykonywane przez Podatnika świadczenia, nieoparte na tytule prawnym wskazującym obowiązek dostawy lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie dla usług udokumentowanych zaproszeniami brak jest przesłanek do ich opodatkowania na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 8 ust 2 ustawy VAT. Skoro świadczone przez Jednostkę usługi w części udokumentowanej zaproszeniami nie są usługami odpłatnymi, to nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie godząc się z interpretacją udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, pismem z dnia 15.12.2006 r. znak: F/FK/07/19/2006, Strona wniosła zażalenie na wymienione postanowienie, stwierdzając, iż zaskarżone orzeczenie nie jest zgodne z wykładnią prawa podatkowego. W uzasadnieniu podania Podatnik odwołał się do argumentacji zawartej we wniosku o interpretację prawa podatkowego, złożonym w Urzędzie dnia 15.11.2006r.

Po rozpatrzeniu sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie stwierdza, co następuje:

Z treści wniosku Jednostki wynika, iż jedynym kryterium, jakie stosuje Podatnik w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych usług, jest sposób ich dokumentowania. Podatnik stwierdzając, iż usługi udokumentowane wydanymi nieodpłatnie zaproszeniami zwolnione są z opodatkowania, powołał się na art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. Przepisem tym ustawodawca zwolnił od podatku VAT usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 tego załącznika pod symbolem ex 92 wymienione zostały m.in. usługi związane z kulturą, z wyłączeniem wstępu na spektakle, koncerty itp. mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.31.2. Na tej podstawie Podatnik uznał, iż wyłączenie z tego zwolnienia dotyczy wstępu na podstawie sprzedanych biletów, natomiast nie dotyczy wydanych zaproszeń. Nie można zgodzić się z takim stanowiskiem, gdyż przedmiotowe zaproszenia należy również uznać za dokumenty uprawniające do wstępu na organizowane przez Podatnika koncerty.

Jednakże, zdaniem tut. organu, do opisanego stanu faktycznego nie mają zastosowania wymienione przepisy, lecz następujące normy prawa podatkowego: art. 5 ust.1 i art. 8 ust. 2 ustawy VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 2 tej ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów, na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Usługi o charakterze nieodpłatnym jako niemieszczące się w zakresie opodatkowania podatkiem VAT - art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże, jak wynika z cytowanego art. 8 ust. 2 ustawy VAT, ustawodawca określił wyjątki od tej zasady. W szczególności za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu uznaje się również każde nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

1) świadczone przez podatnika usługi nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem,

2) podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Jeśli usługi nieodpłatne wykonywane są z zamiarem wywarcia dobrego wrażenia na kontrahentach, zbudowania pozytywnego wizerunku, pełnią rolę reklamową czy promocyjną itp., co w krótszym czy dłuższym czasie będzie miało wpływ na obroty podatnika, wówczas mają one związek z prowadzoną działalnością i jako takie nie podlegają opodatkowaniu.

Jak wynika z wniosku, Jednostka wydając bezpłatne zaproszenia na organizowane koncerty zaprasza wybrane osoby w celach promocji i reklamy działalności tej instytucji. W istocie działanie takie może potencjalnie wpływać na wysokość obrotów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (np. zwiększenie sprzedaży biletów na koncerty).

W tej sytuacji należy uznać, że przekazanie przedmiotowych zaproszeń jest związane z prowadzoną działalnością Podatnika. Nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z przedsiębiorstwem wyklucza zastosowanie art. 8 ust. 2 ustawy, zatem usługi te w części udokumentowanej zaproszeniami nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie podziela stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i orzeka jak sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY