Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż używanych budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu ?

sygnatura: PP1-443-88/2006

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2006-06-26

słowa kluczowe:budynek, grunty, prawo własności, przeniesienie prawa własności, sprzedaż budynków, użytkowanie wieczyste, zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 18.05.2006 r., znak: OG-/005/22/PP/443-6/35/2006 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego "S." w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się budowle.

Wnioskiem z dnia 23.11.2005 r. (data wpływu 10.01.2006 r.), uzupełnionym w dniach: 07 i 29.03.2006 r. spółka się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zagadnienia opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się budowle.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że firma dla celów prowadzenia działalności gospodarczej w styczniu 1999 r. nabyła używane budynki wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. W związku z dokonanymi zakupami Spółka nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ kupione budynki jako towary używane zwolnione były z tego podatku.

Zakupiony budynek główny i budowle dodatkowe takie jak: kanalizacja sanitarna, wodociąg zewnętrzny, oświetlenie zewnętrzne, plac, podjazdy i ogrodzenie terenu były rozbudowywane, modernizowane i wymieniane na nowe. Wydatki poniesione przez wnioskodawcę na ulepszenie w/w budynków i budowli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i w trakcie użytkowania przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Spółka korzystała z obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wynikający - z faktur dokumentujących dokonanie - zakupów - obcych usług - i materiałów potrzebnych do wykonania robót budowlanych.

Odbiór obiektu budowlanego, jak wynika z załączonego protokołu odbioru końcowego, dokonany został w dniu 30.11.2000 r. Według oświadczenia syndyka zajmującego się likwidacją spółki zawartego w uzupełnieniach wniosku użytkowany byk od grudnia 2000 r., a podatnik przez cały okres jego użytkowania prowadził wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zdaniem wnioskującego spółka przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem ma prawo do zastosowania stawki zwolnionej, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W dniu 18.05.2006 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: OG-005/22/PP/443-6/35/2006 w którym stwierdził, iż przedstawione przez stronę we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Organ pierwszej instancji stwierdził, że w niniejszej sprawie, pomimo, iż podatnik poniósł wydatki na ulepszenie sprzedawanego obiektu o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej i miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z powyższej inwestycji, to jednak nie mają do niego zastosowania przepisy wynikające z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. wyłączające ze zwolnienia dostawę towarów używanych, bowiem, użytkowany był przez Spółkę przez okres dłuższy niż 5 lat. Sprzedaż budynku używanego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast, zdaniem organu pierwszej instancji, oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 18.05.2006 r., znak: OG-005/22/PP/443-6/35/2006 zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. przepisu § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w części dotyczącej prawidłowości opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z tym gruntem związanych, jeżeli budynki te są zwolnione z podatku VAT.

W postanowieniu organ pierwszej instancji nieprawidłowo określił przedmiot transakcji uznając, że spółka dokona czynności oddania w wieczyste użytkowanie gruntu.

Zgodnie z przepisem art. 232 Kodeku Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

Przepis art. 233 w/w ustawy stanowi, iż w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Zaś zgodnie z art. 237 Kodeksu Cywilnego do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

Powyższe przepisy oznaczają, iż wyłącznie organy administracji państwowej lub samorządowej mogą oddać grunt w wieczyste użytkowanie.

Wieczysty użytkownik może natomiast rozporządzać prawem wieczystego użytkowania tych gruntów, a więc może m.in. zbyć to prawo.

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż spółka zamierza sprzedać prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz dokonać sprzedaży budynku posadowionego na tym gruncie.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z czynnością oddania gruntu w wieczyste użytkowanie (grunt ten jest już w wieczystym użytkowaniu), lecz ze zbyciem prawa wieczystego użytkowania przez wnioskodawcę na rzecz kolejnego użytkownika.

W związku z powyższym, sprzedaż budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów, o którą pytała wnioskująca spółka jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie w/w § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie, z którym zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%.

Dlatego też postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY