Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczy obowiązku poboru przez bank zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z art. 20 ust. 1 i z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

sygnatura: FB/005-15/ZL/05

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-03-16

słowa kluczowe:odsetki od depozytów bankowych, przychody z innych źródeł, przychód z kapitału pieniężnego

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej wWarszawie


orzeka


zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego UrzęduSkarbowego w Radomiu z dnia 16 lutego 2005 r. Nr 1473/WP/36/5/05/JK, wydane wtrybie art. 14a § 4, powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa


Uzasadnienie


Pismem z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr KF/536/5/2004 (data wpływu do Naczelnika Trzeciego

Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu 24 styczeń 2005 r.) Bank wystąpił o

udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

w następującym stanie faktycznym.

Bank jest podmiotem działającym w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, póz. 665 z późn. zm.).


Do podstawowej działalności Banku należy przyjmowanie depozytów pieniężnych i

udzielanie kredytów w oparciu o prowadzone rachunki bankowe depozytowe i kredytowe.

Bank w celu zabezpieczenia transakcji kredytowej, zgodnie z art. 102 ustawy Prawo

Bankowe może ustanowić zabezpieczenie terminowe od dłużnika lub osoby trzeciej w

postaci kaucji (określonej kwoty pieniężnej w złotych lub innej walucie wymienialnej).

Po całkowitej spłacie kredytu Bank jest obowiązany do zwrotu przedmiotu kaucji,

powiększonej o stosowne odsetki.


Zdaniem Banku, z uwagi na fakt, iż celem ustanowienia kaucji jest zabezpieczenie spłaty

wierzytelności wobec Banku przez klienta a nie oszczędzanie, przechowywanie lub

inwestowanie środków pieniężnych, wypłacone przez Bank wynagrodzenie (odsetki) z tytułu

kaucji nie mieści się w dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych i nie podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30a ust. 1 pkt 3 tej

ustawy. Wypłacone odsetki stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10

ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający

opodatkowaniu według zasad ogólnych, łącznie z innymi dochodami uzyskanymi przez

podatnika ( klienta). W konsekwencji Bank nie występuje w roli płatnika. Jest natomiast

zobowiązany, stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do

sporządzenia informacji o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach PIT-

8C, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym i przekazać jeden

egzemplarz podatnikowi, a drugi - właściwemu urzędowi skarbowemu.


Wobec powyższego Bank zwracając klientowi kwotę kaucji wraz z odsetkami nie jest

zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty odsetek na

zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 42

ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W powołanym w sentencji postanowieniu Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu

Skarbowego w Radomiu uznał, że stanowisko Banku zaprezentowane we wniosku j est

nieprawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia Naczelnik tego Urzędu

Skarbowego, powołał przepis art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 !ipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176 z późn. zm.) stanowiący,

że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się (...) odsetki od wkładów

oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach

oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych

związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.


Stwierdził przy tym, że przepis ten nie określa celu, w jakim klient Banku przechowuje środki

pieniężne. Nie jest zatem istotne, że wypłacone środki stanowią zabezpieczenie transakcji

kredytowej. Istotne jest, że klient otrzymuje wynagrodzenie wypłacone w formie odsetek od

przechowywanych środków pieniężnych. Tak więc kwota wynagrodzenia (odsetek)

wypłacona klientowi ( kaucjodawcy) przez Bank przy zwrocie kaucji stanowi przychód, o

którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji wypłacone odsetki podlegają opodatkowaniu, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowanym podatkiem

dochodowym. Podatek ten, zgodnie z art. 41 ust. 4 tej ustawy, jest obowiązany pobrać Bank.


Na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

Bank nie złożył zażalenia, zatem przedmiotowe postanowienie stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym

przedstawionym we wniosku oraz z postanowieniem interpretacyjnym, stwierdził, że

postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo. Bowiem art. 725 Kodeksu cywilnego

stanowi, iż przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza

rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków

pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Wpłacenie kaucji jako zabezpieczenia wierzytelności nie spełnia warunków umowy rachunku

bankowego.


Wpłacona przez osobę fizyczną kaucja, jest przechowywana na rachunku banku, a nie na

rachunku bankowym podatnika, zatem w tej sytuacji odsetki od kaucji wpłaconej do banku,

jako zabezpieczenie wierzytelności nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 17 ust.

1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie podlegają one zatem

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Odsetki od wypłaconej kaucji są przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1

pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z

wyjątkiem sytuacji gdy wpłacona kaucja jest związana z uzyskaniem środków w związku z

prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. W takim przypadku odsetki stanowią

przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych.


Bank nie ma obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z

art. 20 ust. 1 i z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji zakwalifikowania wyżej opisanego przychodu jako przychód z innych źródeł (art.

20 ust. 1) uzyskane przychody Bank jako płatnik jest obowiązany, stosownie do art. 42a

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać w informacji PIT-8C i w

terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać tę informację

podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania

podatnika, a w przypadku podatnika nie mającego m iejsca z amieszkania na t erytorium

Rzeczypospolitej Polskiej - urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania

osób zagranicznych. Podatnik natomiast ma obowiązek wykazać te przychody w rocznym

zeznaniu podatkowym na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C wystawionej przez Bank.


W sytuacji zakwalifikowania omawianego przychodu jako przychód z art. 14, tj. z

pozarolniczej działalności gospodarczej Bank nie jest obowiązany do sporządzenia

informacji PIT-8C.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY