Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 40, poz. 461

Wydany przez:Minister Finansów
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-04-30
Data wejscia w życie:2001-05-08
Data obowiązywania:2001-05-08
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 40, poz. 461
Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 10 pkt 2 i art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92 i Nr 39, poz. 459) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)  szczegółowe zasady ustalania i poboru podatku od towarów i usług, zwanego dalej "podatkiem", z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług międzynarodowego przewozu drogowego przez niektórych podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
  2)  moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
  3)  zwolnienia od podatku z tytułu usług, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, płacą podatek z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług międzynarodowego przewozu drogowego towarów:
  1)  w części - według zasad określonych w ust. 2-7 - w urzędzie celnym,
  2)  w pozostałej części - według zasad ogólnych określonych w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 oraz z 2000 r. Nr 25, poz. 304, Nr 72, poz. 843, Nr 91, poz. 1011 i Nr 121, poz. 1296)
- jeżeli przewóz ten jest wykonywany pojazdami zarejestrowanymi za granicą.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z tych krajów, które nie pobierają podatków lub opłat o podobnym charakterze od usług międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanych pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kwotę podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloczyn stawki 22% oraz kwoty 45 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych.
4. Podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być również płacony za okresy tygodniowe, miesięczne lub roczne, jeżeli podatnik złoży takie oświadczenie w urzędzie celnym najpóźniej w dniu powstania po raz pierwszy obowiązku podatkowego. Kwotę podatku ustala się:
  1)  za tydzień - jako iloczyn stawki 22% i kwoty 136 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych,
  2)  za miesiąc - jako iloczyn stawki 22% i kwoty 454 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych,
  3)  za rok - jako iloczyn stawki 22% i kwoty 4.545 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych.
5. Organ celny wydaje dowód zapłaty podatku.
6. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powstaje z chwilą wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku gdy pojazd wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ładunku - z chwilą wyjazdu z tego terytorium z ładunkiem.
7. Zwalnia się od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, usługi wykonywane:
  1)  samochodami osobowymi i kempingowymi,
  2)  samochodami służb specjalnych, w szczególności: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i technicznego, służby więziennej, a także samochodami urzędów celnych,
  3)  samochodami przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, pod warunkiem wzajemności, oraz misji specjalnych i organizacji międzynarodowych, korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych,
  4)  pojazdami innymi niż wymienione w pkt 1-3, których dopuszczalna ładowność wraz z przyczepą nie przekracza 1.500 kg.

§ 3. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, płacą podatek z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług międzynarodowego przewozu drogowego polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi za granicą - według zasad określonych w ust. 2-6 - w urzędzie celnym.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do usług przewozu osób autobusami zarejestrowanymi w krajach, które nie pobierają podatków lub opłat o podobnym charakterze od przewozów osób autobusami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Kwotę podatku ustala się od każdej z podróżujących osób jako iloczyn stawki 7% i kwoty 285 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych.
5. Zwalnia się z obowiązku podatkowego usługi przewozu osób autobusami, które w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opuściły to terytorium w związku z realizacją programu turystycznego i tego samego dnia powróciły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tego samego pobytu.
6. Przewoźnik składa organowi celnemu przyjmującemu zgłoszenie celne deklarację według ustalonego wzoru w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz deklaracji wraz z dowodem zapłaty podatku jest zwracany przewoźnikowi, który jest obowiązany zachować ten dokument do momentu wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Organ celny jest obowiązany do poboru podatków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1, oraz ich wpłaty na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu celnego, za okresy pięciodniowe, w terminie siedmiu dni po upływie każdego okresu.

§ 5. W zakresie ustalania i poboru podatku z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie stosuje się przepisów § 3-5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 oraz z 2000 r. Nr 25, poz. 304, Nr 72, poz. 843, Nr 91, poz. 1011 i Nr 121, poz. 1296).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2001 r.

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 40 z 2001 roku - pozostałe dokumenty:

Ordynacja podatkowa. Skarbówka zablokuje ci konto, a ty nie będziesz się mógł odwołać Ordynacja podatkowa. Skarbówka zablokuje ci konto, a ty nie będziesz się mógł odwołać
Nie będzie można zaskarżyć decyzji szefa krajowej Administracji Skarbowej o blokadzie rachunku w banku albo SKOK-u na 72 godziny. Taką zmianę zakłada nowelizacja Ordynacji podatkowej, za którą w ubiegłym tygodniu zagłosował Sejm.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Nowy obowiązek podatkowy dla pracujących za granicą. PIT trzeba będzie rozliczyć w Polsce Nowy obowiązek podatkowy dla pracujących za granicą. PIT trzeba będzie rozliczyć w Polsce
Już od stycznia 2019 r. Polacy, którzy wprawdzie zarabiają wyłącznie za granicą, ale mają w Polsce rodzinę, będą musieli rozliczać się także z naszym fiskusem. To oznacza dodatkowe obowiązki, ale wysokość płaconego podatku nie pójdzie w górę. To kolejny rozdział w walce z unikaniem podwójnego opodatkowania.