Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 73, poz. 769

Wydany przez:Minister Finansów
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie wzoru pieczęci kasującej bon paliwowy oraz wzorów niektórych dokumentów związanych z bonami paliwowymi.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-07-12
Data wejscia w życie:2001-07-22
Data obowiązywania:2001-07-22
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 73, poz. 769
Na podstawie art. 40d ust. 3, art. 40e ust. 5 oraz art. 40g ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580 i Nr 63, poz. 639) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)  wzór sprawozdania sporządzanego przez organy wydające zaświadczenia uprawniające do otrzymania bonów paliwowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  2)  wzór wniosku o wydanie zaświadczenia uprawniającego do odbioru bonów paliwowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  3)  wzór pieczęci kasującej bon paliwowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNEGO SPORZĄDZANEGO PRZEZ ORGANY WYDAJĄCE ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA BONÓW PALIWOWYCH

                                    ........................
                                      (miejscowość i data)
..........................
  nazwa i adres organu
wydającego zaświadczenie
      (pieczątka)

                 Sprawozdanie miesięczne
             w sprawie wydanych zaświadczeń
             za okres od ....... do .......

                                IZBA SKARBOWA
                                w........................ *)
 
Lp.Imię, nazwisko i adres podatnika podatku rolnego, który otrzymał zaświadczenieNumer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL podatnika podatku rolnegoNumer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnikaData wydania zaświadczeniaWartość wydanego zaświadczenia (w zł)
123456
 
 
 
     
XRazem:XXX 
 
_____
*) Należy podać miejscowość.

                          ...............................
                           (pieczątka organu wydającego
                              zaświadczenie i podpis
                             uprawnionego pracownika
                           z podaniem imienia, nazwiska
                             i stanowiska służbowego)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO PODATNIKA PODATKU ROLNEGO DO OTRZYMANIA BONÓW PALIWOWYCH

                                 ..........................
                                   (miejscowość)   (data)

                              ..........................1)
                              ..........................
                              ..........................
                              ..........................

 Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
      uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych

1. .........................................................
           (imię, nazwisko lub nazwa podatnika)
2. .........................................................
                        (adres)
3. .........................................................
                    (NIP lub PESEL)
4. Dokument stwierdzający tożsamość podatnika podatku rolnego,
  będącego osobą fizyczną:
  1) rodzaj dokumentu, jego seria i numer .................
  2) data wydania .........................................
  3) nazwa organu, który wydał dokument ...................
5. Dane dotyczące ciągnika rolniczego, którego składający
  wniosek jest właścicielem (i który posiada):
  1) rodzaj ...............................................
  2) marka ................................................
  3) data nabycia .........................................
  4) nr podwozia lub nadwozia i silnika ciągnika ..........

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym.
                                    .......................
                                       (podpis podatnika
                                       podatku rolnego)2)

Objaśnienia:

1)  Należy podać właściwy organ: wójt, burmistrz (prezydent miasta), do którego podatnik płaci podatek rolny, wraz z adresem organu.
2)  Należy podać imię i nazwisko, a w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną - również stanowisko służbowe wraz z pieczątką firmy.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR PIECZĘCI KASUJĄCEJ BON PALIWOWY

Pieczęć z napisem w kolorze czerwonym "SKASOWANO dnia .......
podpis ............" ma kształt prostokąta o wymiarach 70 mm
x 25 mm. Wysokość liter w napisie "SKASOWANO" wynosi 6 mm,
w napisach "dnia" oraz "podpis" - 4 mm.
 
 
 
SKASOWANO
 
 
dnia ....... podpis .......

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 73 z 2001 roku - pozostałe dokumenty: