Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 2, poz. 5 z dnia 2005-01-06

Wydany przez:Minister Finansów
Data ogłoszenia:2005-01-06
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2004-12-28
Data wejscia w życie:2005-01-21
Data obowiązywania:2005-01-21
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 2, poz. 5 z dnia 2005-01-06
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 2, poz. 5 z dnia 2005-01-06
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) w związku z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jedoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Zarządza się częściowe zaniechanie poboru wpłat z zysku od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 2, należnych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy jednozakładowych spółek akcyjnych, które prowadzą działalność gospodarczą objętą koncesją na wydobycie węgla kamiennego.

§ 2. Zaniechanie poboru wpłat z zysku dotyczy tej ich części, która będzie skutkiem przychodu wykazanego za okres od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., stanowiącego równowartość umorzonych zobowiązań z tytułu wykonania układu zawartego z Ministrem Finansów reprezentującym Skarb Państwa w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836, z późn. zm.3)).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.
3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1950 r. Nr 38, poz. 349, z 1990 r. Nr 55, poz. 320, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885.

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 2 z 2005 roku - pozostałe dokumenty:

Biznesmeni na niby. Nie wezmą kredytów, nie zatrudnią pracowników Biznesmeni na niby. Nie wezmą kredytów, nie zatrudnią pracowników
Stewardesa, pielęgniarka, sprzątaczka, a nawet ochroniarz. Wszyscy mogą być przedsiębiorcami. Najczęściej jednak tylko na niby. Samozatrudnienie i prowadzenie własnej firmy wybiera coraz więcej Polaków. Z analiz wynika, że to nie tylko eksplozja przedsiębiorczości, a wciąż efekt "wypychania" z umów o pracę.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI