Notowania

działalność gospodarcza
14.09.2010 15:18

Jaką najlepiej wybrać formę działalności gospodarczej

Założenie firmy jest pracochłonne i kosztowne. Zanim przystąpi się do realizacji własnych planów biznesowych, należy najpierw zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy działalności gospodarczej. To jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych podczas otwierania własnego biznesu.

Podziel się
Dodaj komentarz

Od niej bowiem zależeć będzie sposób i wpływ podejmowanych decyzji w firmie, odpowiedzialność za jej prowadzenie, sposób rozliczania podatku oraz dzielenie zysków. Warto zastanowić się, czy firma ma być prowadzona samodzielnie, czy ze wspólnikami. Do wyboru jest kilka sposobów prowadzenia działalności.

O przedsiębiorstwie jednoosobowym można mówić wtedy, gdy jedyną osobą odpowiedzialną za prowadzenie i reprezentowanie firmy jest jej właściciel. Jest on odpowiedzialny w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy, zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym. Ponadto pełnej osobistej odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstwa towarzyszy pełnia kompetencji decyzyjnych przedsiębiorcy. Podsumowując, właściciel działalności jednoosobowej w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje firmowe (ewentualne kary grzywny), ale też z nikim nie dzieli swojego zysku.

Spółka cywilna

Spółka cywilna - prosta forma organizacji działalności gospodarczej oparta na wzajemnym zaufaniu wspólników - jest najczęściej wybierana formą wspólnie prowadzonej przedsiębiorczości. Polega na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Mogą ją założyć zarówno osoby fizyczne, jak i istniejące już firmy. Zaletą tego rodzaju działalności jest to, że każdy wspólnik może wnieść ze sobą własny kapitał, własną pracę na rzecz firmy i swoje unikalne umiejętności. Wadą, że trzeba liczyć się ze współodpowiedzialnością karną za poczynania wspólnika oraz dzielić się zyskami. Wspólnicy zobowiązani są podpisać ze sobą umowę, na mocy której działać będzie spółka. Muszą też osobno się zarejestrować.

Przedsiebiorcy maja swobodę w formułowaniu treści umowy spółki, jednak obowiązują ich przepisy prawne zawarte w art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Powinni też wspólnie dokładać wszelkich starań, by firma prosperowała jak najlepiej. Domniemywa się, że wkłady własne są podobnej wartości, a za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie, także własnym, prywatnym majątkiem. Warto pamiętać, że wierzyciel ma prawo wyboru, czy dla zaspokojenia swojej wierzytelności sięgnie do majątku spółki, czy też do indywidualnego majątku wspólnika. Może on także sięgnąć jednocześnie do majątku spółki i indywidualnych majątków przedsiębiorców.
Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Może też bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.
Dla spółki cywilnej dostępne są wszystkie formy opodatkowania VAT. Rejestru spółki cywilnej należy dokonać w urzędzie gminy, lub miasta.
Zgodnie z art .26 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, spółkę cywilną nalezy przekształcić w spółkę jawną, gdy przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość 800 000 EURO.

Spółka jawna

Spółka jawna jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Nie posiada formy prawnej i tworzona jest , z reguły, przez niewielką liczbę wspólników darzących się wzajemnym zaufaniem. Regulują ją przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) To, co ją odróżnia od spółki cywilnej, to konieczność ujawnienia w nazwie firmy chociaż jednego nazwiska współwłaściciela. Umowa spółki musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności, a rejestracji spółki jawnej należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Każdy ze wspólników odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania firmy. Z tym, że wierzyciel ma prawo sięgnąć po mienie jednego ze współwłaścicieli dopiero wtedy, gdy niemożliwa będzie egzekucja z majątku spółki.
Prawo do reprezentowania spółki mają wszyscy jej wspólnicy. Jednak istnieje możliwość wyboru osób uprawnionych do jej reprezentowania, poprzez stosowne zapisy w umowie spółki jawnej. Innymi słowy mówiąc, wspólnicy mają prawo wybrać miedzy sobą jedną lub więcej osób, które będą mogły reprezentować ich spółkę. Natomiast pozbawienie jednego ze wspólników prawa do reprezentowania (gdy wcześniej miał on prawo do reprezentowania spółki) może nastąpić tylko i wyłącznie na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.
Art .26 par. 4 Kodeksu spółek handlowych zobowiązuje wspólników do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, gdy przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość 800 000 EURO.

Spółka partnerska

To specyficzna forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów. Założyć ją mogą tylko osoby fizyczne (nie firmy). Umowę spółki partnerskiej należy sporządzić w formie aktu notarialnego i zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sadowym. W przeciwieństwie do poprzednich spółek, jej współwłaściciele odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu, np. zaciągnięcie kredytu przez spółkę. Prowadzenie spółki można powierzyć zarządowi. Pod pojęciem wolnego zawodu rozumie się:
- adwokata
- aptekarza
- architekta
- inżyniera budownictwa
- biegłego rewidenta
- brokera ubezpieczeniowego
- doradcy podatkowego
- maklera papierów wartościowych
- doradcy inwestycyjnego
- księgowego
- lekarza
- stomatologa
- lekarza weterynarii
- notariusza
- pielęgniarki
- położnej
- radcy prawnego
- rzecznika patentowego
- rzeczoznawcy majątkowego
- tłumacza przysięgłego

Zaletą spółki partnerskiej jest to, ze nie trzeba prowadzić tzw. „pełnej księgowości”. Nazwa spółki musi zawierać przynajmniej jedno nazwisko wspólnika z dopiskiem „ i partner”, lub „i partnerzy”, np. „Kancelaria adwokacka Kowalski i partnerzy”.

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę, chyba, ze umowa miedzy partnerami przewiduje inaczej. Pozbawienie prawa do reprezentacji spółki może nastąpić poprzez podjęcie stosownej uchwały.(3/4 głosów opowiadających się za pozbawieniem prawa do reprezentowania spółki podczas obecności przy głosowaniu przynajmniej 2/3 ilości partnerów).

Spółka komandytowa

To korzystna forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, umożliwiająca wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. Reguluje ją ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych. Największą jej zaletą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników (za wyjątkiem komplementariusza) za zobowiązania finansowe spółki. Odpowiadają oni wyłącznie do ustalonej w umowie spółki kwoty. Komplementariusz jako jedyny w pełni odpowiada finansowo za zobowiązania spółki. Jej największa wadą jest natomiast konieczność prowadzenia tzw. „pełnej księgowości” (tej droższej).

Nazwa firmy komandytowej powinna zawierać imię i nazwisko jednego z komplementariuszy z dopiskiem „spółka komandytowa”. Powstaje z chwila wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego. Reprezentacja spółki możliwa jest jedynie w formie pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik spółki (jeden z komandytariuszy) dokona czynności prawnej przekraczającej jego zakres pełnomocnictwa, odpowiada w sposób nieograniczony wobec osób trzecich.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to popularna spółka kapitałowa, którą może utworzyć jeden, lub więcej podmiotów w dowolnym celu, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Regulują ją przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z 2000 r.).

Każdy wspólnik wnosi swój własny kapitał i tylko tym kapitałem odpowiada za zobowiązania finansowe spółki. Ponadto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, czyli samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, różnym od zawiązujących ją wspólników. Ma swój własny majątek i właśnie nim odpowiada za swoje zobowiązania. Po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych 8 stycznia 2009r. zgodnie z art. 154 § 1, kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 500 złotych. Dodatkowo kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.

Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Zostaje powołana do życia wraz ze sporządzeniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Reprezentuje ją prezes zarządu spółki, który jest powoływany i odwoływany uchwała zarządu. Obowiązuje w niej tzw. „pełna księgowość”. Największą wadą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wysoki koszt jej utworzenia i funkcjonowania.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma spółki handlowej. Głównie przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Wymaga zaangażowania dużego kapitału. Status spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Dodatkowo kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych (po nowelizacji ustawy w 2009r.), a wartość nominalna jednej akcji nie może być niższa niż 1 grosz.
Współakcjionariusze nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki akcyjnej odpowiada spółka całym swoim majątkiem.
Największą różnicą pomiędzy spółką akcyjną a pozostałymi spółkami handlowymi jest sposób pozyskiwania kapitału. Spółka akcyjna może go pozyskiwać na giełdzie papierów wartościowych oraz poprzez obligacje.
Prawo do reprezentowania i prowadzenia praw spółki decyduje jaj zarząd, którego członków powołuje rada nadzorcza. Członek zarządu może być także odwołany ze swojej funkcji poprzez walne zgromadzenie. Księgowość w spółce akcyjnej odbywa się na zasadach pełnych. Jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Karnym oraz w odpowiednich urzędach jest wielce pracochłonna i kosztowna.

Tagi: działalność gospodarcza, msp, księgowość internetowa
Źródło:
wfirma.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz