Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zawieszenie działalności spółek prawa handlowego

Zawieszenie działalności spółek prawa handlowego

Fot. endopack/iStockphoto

Wspólnicy spółek prawa handlowego maja możliwość zawieszenia spółki, pod warunkiem że nie zatrudnia ona pracowników (dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę). Przedsiębiorca może zwiesić spółkę bez podania przyczyny pod warunkiem, że umowa danej spółki nie określa szczegółowo warunków możliwości jej zawieszenia.

Okres zawieszenia spółki może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Jedynym wyjątkiem jest miesiąc luty, w którym można zawiesić działalność na 28 czy 29 dni. Okres zawieszenia podaje się w dniach, miesiącach lub miesiącach i dniach. W związku z tak określonym okresem w zgłoszeniu nie należy używać słów takich jak tydzień, miesiąc czy rok gdyż będzie to uznawane za błąd.

Jeżeli przedsiębiorca działa w formie spółki handlowej zgłoszenia o zawieszeniu działalności dokonuje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informację o zawieszeniu podaje się do rejestru przedsiębiorców na formularzu KRS-Z62, który należy złożyć w odpowiednim dla danej spółki sądzie gospodarczym. Do wniosku należy również załączyć uchwałę wspólników spółki osobowej lub zarządu spółki kapitałowej dotyczącą zawieszenia, a także oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Reklama

Podejmując decyzję o zawieszeniu działalności należy również przygotować zgłoszenia i wnioski do urzędu statystycznego, skarbowego oraz ZUS - formularz ZUS ZWPA. Wspólnicy spółki prawa handlowego bezpośrednio w ZUS wyrejestrowują się jako płatnicy składek przy wykorzystaniu formularza ZUS ZWPA, a także dokonują wyrejestrowania z ubezpieczeń za pomocą formularza ZUS ZWUA. Co do składania tych wniosków obowiązuje zasada jednego okienka, natomiast dotyczy to tylko osób, które dostarczają wniosek osobiście w odpowiednim oddziale sądu. Przedsiębiorcy którzy zdecydują się na złożenie wniosku droga elektroniczną zmuszeni są wszytskie dokumenty samodzielnie przesłać do odpowiednich urzędów. Od zgłoszenia wniosku do KRS firma ma 7 dni na powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności.

ZUS

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie pozostaje bez wpływu na obowiązek ubezpieczenia. W okresie zawieszenia przedsiębiorca (wspólnik spółki prawa handlowego) wyłączony jest z obowiązku ubezpieczeń społecznych. Nie podlega on również w tym okresie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Może on jednak podjąć decyzję o dobrowolnym uiszczaniu składek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, a także dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie może on jedynie na swój wniosek podlegać ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu w związku z tym, że zawiesił działalność.

Spółki prawa handlowego mogą zmniejszyć podstawę wymiaru składek proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym już w miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Opłaca się je bowiem za okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a zatem w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie jest takimi objęty.

Obowiązki i możliwe działania przedsiębiorcy

Podstawowym obowiązkiem firmy, która zamierza zawiesić działalność jest zgłoszenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez złożenie odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami do sądu gospodarczego oraz złożenia odpowiednich zgłoszeń i wniosków do Urzędu Skarbowego i ZUS. Firma w okresie zawieszenia działalności nie może osiągać przychodów z działalności jaką świadczy. Dodatkowo ustawa określa czynności jakie ma prawo wykonywać dany podmiot w okresie zawieszenia, a mianowicie:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • ma prawo przyjmować należności, ma też obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • ma prawo osiągać przychody finansowe – także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Do obowiązków przedsiębiorców należy również składanie rocznego sprawozdania finansowego. Jest jednak wyjątek, który mówi że przedsiębiorca korzystający z niezamykania ksiąg rachunkowych może nie składać rocznego sprawozdania za rok obrotowy którego dotyczy okres zawieszenia i niezamykania ksiąg, jest to jednak możliwość ściśle i szczegółowo określona przez prawo.

VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej czynnych podatników VAT powoduje iż nie muszą oni składać deklaracji VAT 7 za te okresy których dotyczy zawieszenie. Ustawa określa jednak wyjątki dotyczące m. in. konieczności złożenia deklaracji za okresy rozliczeniowe, za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, za okresy w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego oraz za te za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. Zwolnienie ze składania deklaracji dotyczy również podatników VAT UE. Przepis ten obowiązuje od 1 kwietnia 2011 roku.

Przepisy ustawy o VAT nadają również prawo do wykazania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w pierwszej deklaracji jaka będzie składana po okresie zawieszenia działalności. Przedsiębiorca ma również możliwość aby w okresie zawieszenia działalności skorygować deklarację za ostatni okres rozliczeniowy przed zawieszeniem. Następnie wykazać w ten sposób kwotę powstałej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jako kwotę do zwrotu na rachunek bankowy am nie jak w pierwszej z możliwości jako kwotę do przeniesienia.

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w kilku przedsiębiortstwach różniących się forma prawną może on zawiesić jedną lub kilka form działalności jeśli poinformuje o tym stosowne organy.

Księgi rachunkowe

Spółka prawa handlowego będąca w zawieszeniu może, prowadząc pełną rachunkowość, nie przeprowadzać inwentaryzacji i nie zamykać ksiąg rachunkowych jeśli spełnione zostaną warunki ściśle określone przez prawo. Z tego przywileju można skorzystać gdy podczas danego roku obrotowego, w którym jednostka zawiesiła działalność nie wystąpiło żadne zdarzenie gospodarcze. Bardziej szczegółowo mówiąc żadne zdarzenie wywołujące skutki o charakterze finansowo – majątkowym (czyli że nie dokonano odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, nie miała miejsca żadna operacja gospodarcza, np. opłacenie podatku od nieruchomości, od środków transportu czy pobranie prowizji przez bank za prowadzenie rachunku bankowego). Warunki zatem wymagane by skorzystać z możliwości nie zamykania ksiąg są dość trudne do spełnienia choć nie niemożliwe.

W przypadku gdy wymagania zostaną spełnione, a jednostka będzie miała prawo do niezamykania ksiąg rachunkowych może być ona również zwolniona ze składania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym pozostawała w zawieszeniu i skorzystała z możliwości niezamykania ksiąg rachunkowych. Jednostka może być również w związku z tym zwolniona od inwentaryzacji.
Przepisy dotyczące niezamykania ksiąg rachunkowych nie dotyczą tych spółek w zawieszeniu, które są emitentami papierów wartościowych zamierzającymi ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegającymi się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), oraz emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

W związku z prawem przysługującym zawieszonym spółkom jednostka ma możliwość zbywania środków trwałych. Nasuwa się więc pytanie czy jeżeli są one jedyną operacją gospodarczą, która wymaga zaksięgowania w danym roku podatkowym to czy można skorzystać z niezamykania ksiąg rachunkowych za ten rok? Regulacje są bardzo szczegółowe i nie dopuszczają takiej możliwości powodując, że jednostka w takim przypadku musi zamknąć księgi rachunkowe za dany rok obrotowy.

Posiadanie przez spółkę środków trwałych wiąże się również z ich amortyzacją. W okresie zawieszenia działalności, składniki majątku, które nie są używane na skutek jej zawieszenia nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność.

Na następnej stronie dowiesz się, jak wyglądają rozliczenia PIT i CIT

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
firma, działalność gospodarcza, spółka
Czytaj także
Polecane galerie