Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

CIT: malejący podatek od odsetek i należności licencyjnych

Od 1 lipca opodatkowanie odsetek oraz należności licencyjnych wypłacanych z Polski do firm działających w innych krajach UE zmaleje do 10 proc. Po okresie przejściowym wypłata takich należności zostanie całkowicie zwolniona z podatku.

Podziel się
Dodaj komentarz

Od 1 lipca br. opodatkowanie odsetek oraz należności licencyjnych wypłacanych z Polski do firm działających w innych krajach UE zmaleje do 10 proc. Po okresie przejściowym wypłata takich należności zostanie całkowicie zwolniona z podatku.

Zgodnie z przepisami unijnymi wypłata odsetek i należności licencyjnych pomiędzy powiązanymi ze sobą spółkami, mającymi siedzibę w różnych państwach członkowskich UE – podlega opodatkowaniu jedynie w państwie odbiorcy przychodu. W państwie wypłaty (tzw. państwie źródła) obowiązuje całkowite zwolnienie od opodatkowania

Polska, jako członek UE – została zobowiązana do zharmonizowania przepisów ustawy o CIT z unijnymi wytycznymi dot. wspólnego systemu opodatkowania dochodu powstającego przy wypłacaniu odsetek i należności licencyjnych.

W uchwalonej 18 listopada 2004 r. noweli zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 254, poz. 2533) zawarto właśnie takie regulacje.
Niestety, na pełne zwolnienie „w państwie źródła” przedsiębiorcy muszą jeszcze poczekać.
Dzięki przyznanym okresom przejściowym strona Polska ma prawo stosować opodatkowanie u źródła przychodów z odsetek i należności licencyjnych przez okres 8 lat licząc od 1 lipca 2005 r.

Zgodnie z nowymi zasadami podatek dochodowy od przychodów:
· z odsetek,
· z praw autorskich lub praw pokrewnych,
· z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
· z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
· za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
· za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

uzyskanych przez podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w innym państwie członkowskim UE, wynosi:

od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2009 r. - 10 % przychodów
od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. - 5 %

Po 30 czerwca 2013 roku Polska nie bedzie juz pobierała omawianego podatku.

Obniżone stawki podatku oraz zwolnienie będą miały zastosowanie, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1. wypłacającym ww. należności jest:
· spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP albo
· położony na terytorium Polski zagraniczny zakład spółki podlegającej opodatkowaniu w państwie członkowskim UE, jeśli wypłacane przez ten zakład należności podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce

2. uzyskującym przychody z odsetek i należności licencyjnych jest spółka podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim UE opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania

3. spółka:
· której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub
· której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, lub
· podlegająca w państwie członkowskim UE opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio – zarówno w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, jak i w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2 - nie mniej niż 25% udziałów (akcji)

4. odbiorcą omawianych należności jest:
· spółka, o której mowa w pkt 2, albo
· zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Tagi: cit, msp
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz