Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
cudzoziemcy
24.12.2007 09:24

Cudzoziemcy zatrudniani legalnie bez zezwolenia

Których cudzoziemców można zatrudniać bez zezwolenia na pracę?

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/ Adam Hawałej)

Najłatwiej zatrudnić cudzoziemca, który jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W znaczny sposób ułatwia i przyspiesza to procedurę zatrudnienia, co nie jest bez znaczenia dla pracodawcy.

Bez zezwolenia można bowiem zatrudnić, m.in. cudzoziemców:

 • - posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, o - posiadających zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej lub zamieszkanie na czas oznaczony
 • - będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz członków rodzin tych cudzoziemców,
 • - zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie odrębnych przepisów (art. 87 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia).
 • Ostatnia grupa cudzoziemców uprawnionych do świadczenia pracy w Polsce bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia na pracę odwołuje się do przepisów szczególnych. Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 156, poz. 1116 ze zm.; dalej: rozporządzenie) rozszerzają katalog uprzywilejowanych cudzoziemców.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne m.in. w przypadku cudzoziemców:

 • - prowadzących szkolenia, biorących udział w stażach zawodowych, pełniących funkcje doradcze, nadzorcze lub wymagające szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej,
 • - w stosunku do których umowy i porozumienia międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, dopuszczają wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę,
 • - będących nauczycielami języków obcych lub prowadzących zajęcia w językach obcych,
 • - będących stałymi korespondentami zagranicznych środków masowego przekazu, którym została przyznana, na wniosek redaktora naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji, akredytacja ministra właściwego do spraw zagranicznych, jednak tylko w zakresie zawodowej działalności dziennikarskiej wykonywanej na rzecz tej redakcji lub agencji,
 • - wykonujących indywidualnie lub w zespołach, trwające do 30 dni w roku kalendarzowym usługi artystyczne,
 • - wygłaszających, do 30 dni w roku kalendarzowym, okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej, jeżeli zachowują miejsce stałego pobytu za granicą,
 • - delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę zagranicznego, jeżeli zachowują oni miejsce stałego pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, w celu: a) wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy, dostarczonych kompletnych technologicznie urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem, b) dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, innego sprzętu lub części, wykonanych przez przedsiębiorcę polskiego, c) przeszkolenia pracowników pracodawcy polskiego będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, d) montażu i demontażu stoisk targowych, jak i opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny, który deleguje ich w tym celu,
 • - będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej wykonujących pracę w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, jeżeli mają one swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • - nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub obywatelstwa Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, jeżeli przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy i czas ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pełnieniem funkcji - bez względu na liczbę osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, w których funkcja jest pełniona - nie przekracza 3 miesięcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy,
 • - nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub obywatelstwa Konfederacji Szwajcarskiej, którzy są uprawnieni do przebywania i zatrudnienia na terytorium tego państwa i jednocześnie są zatrudnieni przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz zostali czasowo delegowani w celu świadczenia usług przez tego pracodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • - wykonujących pracę jako pracownicy naukowi w podmiotach, o których mowa w przepisach o jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • - będących lekarzami lub lekarzami dentystami - absolwentami polskich uczelni medycznych odbywającymi wymagane staże, na podstawie przepisów w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
 • - będących pielęgniarkami lub położnymi - absolwentami polskich szkół pielęgniarskich i położnych odbywającymi wymagane staże, na podstawie przepisów w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych,
 • - będących obywatelami państw graniczących z Rzecząpospolitą Polską, wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy, jeżeli otrzymają oni oświadczenie polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy,
 • - będących studentami szkół wyższych lub uczniami szkół zawodowych, skierowanymi do odbycia, w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w roku kalendarzowym, praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, zorganizowanych w ramach umowy pomiędzy zagraniczną szkołą wyższą lub zawodową a pracodawcą, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy,
 • - będących studentami szkół wyższych lub uczniami szkół zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej

(§ 2 rozporządzenia).

Chcąc zatrudnić takich cudzoziemców, wystarczy jedynie podpisać z nimi umowę o pracę lub inna umowę na podstawie, której chcecie rozpocząć współpracę.

Autorka jest specjalistką z zakresu prawa pracy

Miesięcznik ,,Wynagrodzenia w Twojej firmie" skierowany jest do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń. Znajdziesz w nim niezbędne informacje z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków.

Tagi: cudzoziemcy, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz