Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

0
Podziel się

Ustalenie sposobów usprawiedliwiania nieobecności definiuje między innymi regulamin pracy.

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?
bEgUAWYB

Ustalenie sposobów usprawiedliwiania nieobecności w pracy definiuje między innymi regulamin pracy.

Wprowadzenie prawidłowych i dostosowanych do potrzeb firmy regulaminowych zapisów dotyczących sposobów usprawiedliwiania nieobecności w pracy jest bardzo istotne dla ewentualnego ustalenia, czy miało miejsce naruszenie obowiązków pracowniczych i dla określenia stopnia winy pracownika. Nie można przy tym ograniczyć się do wskazania odpowiednich paragrafów rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności, ustawodawca bowiem zobowiązał pracodawcę do ustalenia tej kwestii w regulaminie pracy.

Pracodawca może przyjąć w zakresie ustalenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy zasady jednakowe, jak te, które wynikają z rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności. Można więc w regulaminie przytoczyć niemal dosłownie treść § 2 tego rozporządzenia:

bEgUAWYD
  1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
  1. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. (...) zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
  1. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.

W regulaminie możecie jednak określić inne lub szersze zasady w tym zakresie, pamiętając, że nie mogą być one mniej korzystne lub sprzeczne z zasadami prawa pracy.

bEgUAWZe
wiadomości
porady
kadry
KOMENTARZE
(0)