Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
praca
21.05.2009 14:28

Jak zatrudnić pracownika sezonowego?

Najczęściej pracodawcy wybierają umowę zawieraną na czas wykonania pracy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Mirosław Trembecki)

Najczęściej wykorzystywaną umową o pracę sezonową jest umowa zawierana na czas wykonania prac.

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym wielu pracodawców zetknie się zapewne z brakami kadrowymi w swoich firmach i odczuje potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników do wykonywania prac o charakterze okresowym, sezonowym czy prac dorywczych. W większości przypadków dotyczy to pracodawców prowadzących gospodarstwa rolno-ogrodnicze, działalność budowlaną czy turystyczną.

Termin _ praca sezonowa _ jest terminem powszechnie używanym, ale nieskodyfikowanym. Pracę sezonową możemy określić jako pracę dorywczą świadczoną na rzecz pracodawcy, który może - lecz nie musi - prowadzić działalności o charakterze sezonowym. Definicja tzw. pracy sezonowej została przybliżona w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Określana jest jako praca wykonywana przez część roku, związana z określonym sezonem, tj. z właściwą porą roku, a zwłaszcza - z warunkami atmosferycznymi.

Praca sezonowa jest wykonywana na podstawie przepisów kodeksu pracy, tj. jako umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy. Praca sezonowa może być również wykonywana w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach tymczasowych, zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej.

Zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną formą zatrudniania pracowników sezonowych jest umowa na czas wykonania określonej pracy. Częste dokonywanie tego wyboru przez pracodawców podyktowane jest faktem, iż w tej umowie moment zakończenia danej pracy nie jest ściśle określony, a umowa rozwiązuje się automatycznie z dniem wykonania danego zadania czy pracy (np. zakończenia zbioru owoców).

Umowę tę charakteryzuje również konieczność doprecyzowania jej treści poprzez wskazanie czynności, konkretnych zadań, które powinny zostać wykonane przez pracownika. Ważne, aby na zakończenie wykonania zadań podpisać np. protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie dokumentować wykonanie pracy. To wyeliminuje wątpliwości np. przy rozliczeniu.

Kiedy przysługuje premia?

Pracownik sezonowy może otrzymać premię, np. gdy wykona pracę w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o wykonanie określonej pracy. Premia może być też przyznana np. za osiągi w akordzie. Innymi słowy - gdy pracownik wykazuje się wyjątkowym tempem pracy np. zbierając ponad normę owoce albo sprzedając więcej wycieczek wakacyjnych niż inni pracownicy. Taka motywacja może być korzystna dla obu stron umowy.

Można zawrzeć wiele umów sezonowych

Zaletą umowy o wykonywanie określonej pracy jest możliwość zawierania jej z danym pracownikiem wiele razy. Warto również zwrócić uwagę pracodawców na niemożność przedterminowego rozwiązania za wypowiedzeniem przedmiotowej umowy. W sytuacji jednak, gdy któraś ze stron jest niezadowolona bądź ze względu na rodzaj i sposób wykonywanej pracy, bądź ze względu na zaniedbania, istnieje oczywiście możliwość rozwiązania tego stosunku pracy w trybie art. 52 § 1 K.p.

W takim przypadku stosunek pracy rozwiązywany jest bez wypowiedzenia z winy pracownika bądź z winy pracodawcy na mocy art. 55 § 11 K.p. lub też w dowolnym czasie trwania umowy za porozumieniem stron.

Sezonowemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu. Jego wymiar określany jest na takich samych zasadach, jak w przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony. Urlop przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do czasu, na jaki umowa została zawarta. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Czas, jaki pracownik zatrudniony terminowo przepracuje wykonując prace sezonowe, jest wliczany do jego stażu pracy.

| KOMENTARZ: |
| --- |
|

Mec. Lidia Szczesna-Jędrych, radca prawny w kancelarii LSJ Szczesna-Jędrych, Olejnik-Roszkowska Sp. Jawna: Zakaz dyskryminacji zawarty w kodeksie pracy obliguje pracodawcę do identycznego traktowania pracowników pod względem ich zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony, zarówno w kontekście ustalania warunków ich pracy, jak i warunków wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Tak samo powinny wyglądać prawo do premii i zrównania wynagrodzenia. Kiedy pracownik zobowiązany zostanie do wykonania pracy ponad określone w umowie normy czasu pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacenia mu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Rozwiązaniem ułatwiającym pracodawcom znalezienie w tym gorącym okresie pracowników czasowych może być skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej, która zatrudnia pracowników tymczasowych i kieruje ich do pracodawcy użytkownika (pracodawcy korzystającego z jej usług, na którego rzecz
wykonywana jest praca). Pracodawcy powinni także zwrócić uwagę na odmienne warunki zatrudniania osób młodocianych - inne warunki określania wymiaru czasu pracy i rodzaju powierzanych prac. |

Autorka jest radcą prawnym w kancelarii LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska

Tagi: praca, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz