Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kiedy pracodawca może obniżyć pensję?

Kiedy pracodawca może obniżyć pensję?

Fot. billjacobus1/CC/Flickr

Prawo dopuszcza zmiany umowy o pracę w trakcie jej trwania na niekorzyść pracownika, ale może to nastąpić jedynie przy zachowaniu określonych procedur i zasad.

W przeciwnym wypadku pracodawca naraża się na pewny spór sądowy i kontrole z Państwowej Inspekcji Pracy.

Dlatego z mojej strony doradzam, aby pracodawca, który zamierza zmniejszyć pracownikowi wynagrodzenie i zredukować stanowisko, a w czasie obecnej recesji jest to częsta sytuacja, porozumiał się z pracownikiem w tej mierze polubownie, podpisując stosowny dokument. Jednakże gdy pracownik stanowczo nie wyraża zgody na propozycję przełożonego, zazwyczaj pracodawcy nie pozostaje nic innego, jak uruchomić procedurę tzw. wypowiedzenia zmieniającego, które przewiduje Kodeks pracy.

Zmiana warunków na mniej korzystne

Z wypowiedzeniem zmieniającym mamy do czynienia wówczas, gdy pracodawca chce zmienić warunki umowy na mniej korzystne dla pracownika niż dotychczasowe. Zazwyczaj będzie to dotyczyć redukcji wynagrodzenia, czy też redukcji stanowiska, np. z kierownika na szeregowego pracownika. Wypowiedzenie zmieniające reguluje art. 42 Kodeksu pracy.

Po pierwsze, wypowiedzenie warunków pracy i płacy uważa się za dokonane, jeśli pracownikowi wręczono wypowiedzenie na piśmie z jednoczesnym zaproponowaniem nowych warunków pracy i płacy. Innymi słowy, w piśmie wypowiadającym dotychczasowe warunki umowy o pracę pracodawca powinien wskazać wprost nowe proponowane stanowisko pracy oraz nowe wynagrodzenie.

Niewskazanie tych elementów powoduje, że wypowiedzenie jest złożone wadliwie.

KOMENTARZ DLA MONEY.PL:
Mec. Lidia Szczesna-Jędrych z LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska Spółka Jawna:

Chciałabym podkreślić, że wypowiedzenie zmieniające to z jednej strony propozycja dla pracownika, ale z drugiej strony - jak wynika to z samej treści pisma - wypowiedzenie. Skutkiem nieprzyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy jest definitywne rozwiązanie umowy o pracę, a więc zakończenie pracy u pracodawcy i wygaśnięcie umowy pierwotnej na podstawie której pracownik był zatrudniony dotychczas.
W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeśli pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, umowa rozwiąże się wówczas z upływem tego czasu.

Jeżeli z kolei pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Można przyjąć, że jest to tzw. milcząca akceptacja nowych warunków pracy i płacy.
Pracodawca nie może zapomnieć o pouczeniu w wypowiedzeniu zmieniającym o tym, że pracownik ma prawo odmówić nowych warunków pracy i płacy. Jeżeli wypowiedzenie zmieniające nie zawiera takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.


Pracodawcę obowiązują przy wypowiedzeniu zmieniającym reguły, które dotyczą wypowiedzeń definitywnych. Oznacza to obowiązek uzasadnienia takiego wypowiedzenia zmieniającego.

Uzasadnienie musi być prawdziwe i obiektywne. Musi istnieć realna podstawa do redukcji warunków pracy i płacy. Dodatkowo istnieje obowiązek - podobnie jak przy wypowiedzeniu definitywnym - zasięgnięcia opinii/ zgody związków zawodowych działających u pracodawcy.

Wypowiedzenie zmieniające realizuje się poprzez jednostronne oświadczenie woli pracodawcy. Jest to konstrukcja prawna dotycząca wyłącznie wypowiedzenia z inicjatywy pracodawcy.

Autorka jest Radcą Prawnym w LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska

LSJ
Czytaj także
Polecane galerie
xxxxl
81.190.118.* 2012-11-21 22:29
gdzie tu konstytucyjna równość stron umowy? Czy pracownik może w tym trybie wymówić pracodawcy umowę o pracę?
2009-03-06 19:31
Czy w myśl przepisu tj. art42 kodeksu pracy wywieszenie kartki o obniżeniu stawek akordowych o 15% pracownikom jest uznane jako zmiane umowy?? i nie podpisaliśmy niczego tylkok zapoznaliśmy z fantazja naszego szefa. czyli moja i kolegów umowa nie ulega zmianie:) za odp dzięki z góry:)
2009-03-06 10:53 Tysiącznik na forum
większość komentatorów miała czas skomentować, a nie miała czasu przeczytac artykułu :-(
opisane regulacje są w kodeskie pracy od dawna, to nie jest żadna nowość i rząd Tuska nie ma z tym nic wspólnego
Zobacz więcej komentarzy (27)