Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kiedy trzeba zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?

Kiedy trzeba zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?

Fot. Nyul/Dreamstime.com

Zgodnie z art. 13 ustawy antykryzysowej okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Za kolejną umowę na czas określony, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony.

Jednocześnie zgodnie z art. 35 ustawy antykryzysowej do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 22 sierpnia 2009 r., nie stosowało się przepisów art. 251 kp. Do takich umów stosowało się przepisy art. 13 ustawy, z tym że okres zatrudnienia terminowego wliczany do 24-miesięcznego limitu należy liczyć począwszy od 22 sierpnia 2009 r.Zgodnie z art. 34 tej ustawy ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony obowiązują nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r. Do umów o pracę zawartych na czas określony trwających 1 stycznia 2012 r. stosuje się art. 251 kp.

Ustawa niestety nie reguluje, co należy zrobić w sytuacji zawarcia umów na czas określony przed dniem wejścia w życie ustawy, których czas trwania, licząc od 22 sierpnia 2009 r. przekracza 24 miesiące. Podobnie nie została uregulowana sytuacja, w której strony stosunku pracy w trakcie obowiązywania ustawy zawrą umowę na czas określony dłuższy niż 24 miesiące.

W ustawie nie znalazło się rozwiązanie analogiczne jak w art. 25 1 kp co do automatycznego przekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony. Niewątpliwie, przekroczenie okresu 24-miesięcznego okresu trwania umowy terminowej lub umów terminowych będzie stanowiło naruszenie art. 13 ustawy. Tylko sąd pracy będzie mógł jednoznacznie taką sprawę rozwiązać, badając okoliczności konkretnej sprawy.

Podstawa prawna:

  • Art. 13, art. 34 oraz art. 35 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125 poz. 1035).
  • Art. 251 Kodeksu pracy.
Czytaj więcej w Money.pl
Ustawa antykryzysowa się skończyła. Co z umowami o pracę?
Przedsiębiorca może mieć wątpliwości, od kiedy należy naliczać liczbę zawartych umów o pracę na czas określony, aby nie naruszyć przepisów kodeksu pracy.
Świadczenie pracy na postawie umowy innej, niż umowa o pracę
Bardzo często osoba fizyczna wybiera inny rodzaj wykonywania pracy niż świadczenie pracy na podstawie bezterminowej umowy o pracę. Do dyspozycji są różne formy prawne: samozatrudnienie, praca za pośrednictwem agencji tymczasowej lub zawieranie umów prawa cywilnego. Wybór jednej z tych form, wpływa na obniżenie kosztów pracy.
Rachunek bankowy nie zawsze jest niezbędny
Zobacz, którzy przedsiębiorcy mogą działać bez rachunku bankowego i co grozi za jego niezgłoszenie do urzędu skarbowego.
Płace w firmie
Czytaj także
Polecane galerie