Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kto wypłaca świadczenie urlopowe?

Kto wypłaca świadczenie urlopowe?

Nawet tysiąc złotych może otrzymać pracownik, który wybiera się na 14-dniowy urlop. Taki przedurlopowy zastrzyk gotówki wypłacić muszą niektórzy pracodawcy.

Niektóre firmy, zamiast tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mogą wypłacać tzw. świadczenie urlopowe.

Co to jest świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe to pewna kwota pieniężna wypłacana raz w roku pracownikom, którzy udają się na urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 kolejnych dni.

PAMIĘTAJ!

Świadczenie musisz wypłacić najpóźniej w przeddzień urlopu wypoczynkowego

Pracownik zatrudniony jednocześnie u dwóch lub więcej pracodawców - może otrzymać takie świadczenie od każdego z nich. Dwa świadczenia w ciągu roku może zainkasować osoba, która zmieniła pracodawcę.

Świadczenie należy się z mocy prawa, nie wolno uzależniać jego wypłaty od stażu pracy, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy czy pełnionej funkcji.

Wypłata świadczenia nie zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej pracownika (jak ma to miejsce w przypadku świadczeń realizowanych z ZFŚS).

Pracodawca musi pilnować terminów wypłaty świadczenia urlopowego. Pracownik nie jest bowiem zobowiązany do składania jakichkolwiek wniosków w tej sprawie.

Kto wypłaca świadczenie?

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie zdecydowali się na utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Bez funduszu i bez świadczenia

Pracodawcy mogą zdecydować, iż nie będą tworzyć funduszu świadczeń socjalnych ani wypłacać świadczenia urlopowego.

Jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy oraz nie jest zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania - informację w sprawie nietworzenia Funduszu i nie wypłacania świadczenia urlopowego musi przekazać swoim pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego.

Oznacza to, iż w 2007 roku świadczenia urlopowego nie muszą wypłacać firmy, które do 31 stycznia br. poinformowały swoich pracowników, że nie będą wypłacać świadczenia ani tworzyć ZFŚS. Informację taką należy przekazywać corocznie, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. w formie obwieszczenia powieszonego w widocznym miejscu, pisemnych informacji wręczonych każdemu pracownikowi z osobna.

U pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy.

Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

Uwaga!

Postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie nie tworzenia Funduszu oraz nie wypłacania świadczenia urlopowego wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - postawienie należy skonsultować z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Ile otrzyma pracownik?

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS. Pracodawca może wypłacić niższe świadczenie.

Maksymalna wysokość świadczenia urlopowego w 2007 roku

Na jednego zatrudnionego (37,5%) - 804,60 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnie ciężkich warunkach pracy (50%) - 1072,80 zł

Na pracownika młodocianego:

I rok nauki (5%) - 107,28 zł

I rok nauki (6%) - 128,74 zł

I rok nauki (7%) - 150,19 zł


Wysokość świadczenia (nie dotyczy pracowników młodocianych) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Czy pobierać składki i podatek?

Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników - do wysokości odpisów podstawowych na ZFŚS. Jeśli pracodawca wypłaci kwotę wyższą - od nadwyżki ponad limit musi naliczyć i odprowadzić składki ZUS.

Wypłacone świadczenia są w całości opodatkowane.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
nauczyciel - rencista
77.253.56.* 2011-07-24 08:14
Nauczyciel z 30 letnim stażem pracy w tym 27 lat w szkolnictwie , posiadam rentę z tytułu częściowej niezdolności od pracy –choroba zawodowa nauczycieli- decyzja ZUS Nr 59412116-1/25/PCN . Renta przysługuje na stałe .Dyrektor szkoły odmawia mi przyznania prawa do korzystania ze środków ZFŚS jako osobie pracującej ponad 30 lat w tym ponad 27 lat w szkolnictwie szkoły macierzystej twierdząc że jest to świadczenie pieniężne a nie renta
rencistka
178.36.125.* 2011-06-02 11:39
Mam gorąca prośbę i proszę o wyjaśnienie mojej sytuacji związanej z Funduszem Socjalnym w mojej szkole . Nadmieniam iż jestem rencistką - choroba zawodowa od 2002 roku znak: 5 9 4 1 2 1 1 6 - 1 / 2 5 / P C N
Legitymacja Emeryta i Rencisty – ważna bezterminowo , byłym pracownikiem w tej szkole ponad 27 lat - praca zawodowa w jednej szkole podstawowej czyli macierzysta należąca do Zespołu Szkolno Przedszkolnego . Łączny staż 30 lat pracy .

Załączniki są następującej treści :
Kserokopia decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych W POZNANIU II
INSP: KONIN
DECYZJA o WALORYZACJI RENTY
z dnia : 20/03/2011
znak: 5 9 4 1 2 1 1 6 - 1 / 2 5 / P C N
Legitymacja Emeryta i Rencisty – ważna bezterminowo
Dyrektor szkoły odmawia mi wypłacenia Świadczeń Socjalnych z Zakładowego Funduszu gdyż twierdzi że jest to świadczenie a nie renta . Proszę o odpowiedź jak najszybciej sprawa bardzo pilna
Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam
baran46
78.154.68.* 2010-01-02 22:14
Szanowni Państwo.
Polak to z natury leń, rzadko który chętnie pracuje. Widzę po kolegach z zakładu, ja sam najpierw miałem zapał z którego przez nich zostałem stopniowo wyleczony. Normę wykonuję ale niektórzy .... a nawet spora wiekszość przychodzi do pracy bo musi i najchętniej nic nie robi. Jak każdy będzie się opier....lał to i każdy będzie tak zarabiał. Jak chciałem dostać lepiej i zrobiłem więcej to mnie z***....no, że co ja robie - przeze mnie wszyscy za...dalać będą musieli. Sorry maruderzy. Jak stoczniowcy, górnicy itp. Nikt Wam pracować nie każe, kaskę by kązdy brał, każdy robol opowiada jak to cięzko nie pracuje iz jak małe pieniążki. \nikt Wam nie każe, możecie zakładać firmy, zatrudniać ludzi - wtedy sami będziecie na górze. Tylko czy który potrafi??? Stoczniowcy dostali kase na odchodne jak i inni co im duże zakłady zamykali, dostali z Naszych pieniędzy - i który matoł coś zrobił?? ŻADEN, a co drugi wolał Passata kupić i narzekać jak mu źle , zamiast być przedsiębiorczy. Koniec kropka.
Zobacz więcej komentarzy (50)