Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Limity na 2004 rok

0
Podziel się:

Kto może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT, a kto musi założyć księgi rachunkowe w 2004 roku?Na te pytania możemy już dzisiaj odpowiedzieć przytaczając dokładne kwoty limitów, które obliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w oparciu o znane już kursy EURO z końca września i początku października br.

Limity na 2004 rok

_ VAT _

1. zwolnienie podmiotowe VAT
limit w EURO: 10 000
limit w PLN: 45 700
kurs EURO: 4,5685 PLN - tabela 191/A/NBP/2003 z 01.10.2003

przepisy: Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, art. 14:

Art. 14.

  1. Zwalnia się od podatku podatników:

1) u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10 000 EURO.

  1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

w terminie do 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy, kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obliczoną według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października, w zaokrągleniu do 100 zł.

2. limity sprzedaży u małego podatnika
limit w EURO: 800 000; 30 000
limit w PLN: 3 655 000; 137 000
kurs EURO: : 4,5685 PLN - tabela 191/A/NBP/2003 z 01.10.2003

przepisy: Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, art. 4

Art. 4.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
17a) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
a) u którego wartość sprzedaży towarów, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 800 000 EURO,
b) świadczącego usługi komisu - jeżeli wartość sprzedanych towarów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty, o której mowa w lit. a),
c) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 30 000 EURO;
przeliczenia kwot wyrażonych w EURO dokonuje się według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Limit przychodów obligujący do założenia ksiąg rachunkowych
limit w EURO: 800 000
limit w PLN: 3 714 800
kurs EURO: 4,6435 PLN - tabela 190/A/NBP/2003 z 30.09.2003

przepisy: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 2, 3

Art. 2.

  1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO. Art. 3.
  3. Wyrażone w EURO wielkości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

_ RYCZAŁT _

1. Limit przychodów do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
limit w EURO: 250 000
imit w PLN: 1 142 125
kurs EURO: 4,5685 PLN - tabela 191/A/NBP/2003 z 01.10.2003

przepisy: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 4 i 6.

Art. 4.

  1. Kwoty wyrażone w EURO przelicza się na walutę polską według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Art. 6.
  2. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: 1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 250 000 EURO, lub b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 EURO.

2. Limit przychodów do opodatkowania ryczałtem - kwartalnie
limit w EURO: 25 000
imit w PLN: 114 212,50
kurs EURO: : 4,5685 PLN - tabela 191/A/NBP/2003 z 01.10.2003

przepisy: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 21.

Art.21
1a. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.
1b. Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 EURO.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)