Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
odszkodowanie
15.05.2008 13:41

Odszkodowanie za wypowiedzenie a ZUS

Czy od odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę należy odprowadzać składki ZUS i podatek?

Podziel się
Dodaj komentarz

Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika nalicza się od wypłaconego w danym miesiącu przychodu, jaki otrzymuje ze stosunku pracy.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone jest wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki. Składek na ubezpieczenia społeczne nie opłaca się również od przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek.

| Zwolnienia składkowe: |
| --- |
| Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są odprawy odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu: o rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, o nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub o rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o skrócenia okresu wypowiedzenia, o niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. |

Oznacza to, że od wypłaconego odszkodowania za nieprawne wypowiedzenie umowy o pracę nie należy naliczać i opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji od tego przychodu nie powinna być naliczana również składka na ubezpieczenie zdrowotne.

*Zwolnienia podatkowe *

Od podatku zwolnione są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

  • o określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • o odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Podstawa prawna:
o § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.),
o art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr.14, poz. 176 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: odszkodowanie, wiadomości, porady, podatki, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz