Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Odszkodowanie za wypowiedzenie a ZUS

Odszkodowanie za wypowiedzenie a ZUS

Czy od odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę należy odprowadzać składki ZUS i podatek?

Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika nalicza się od wypłaconego w danym miesiącu przychodu, jaki otrzymuje ze stosunku pracy.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone jest wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki. Składek na ubezpieczenia społeczne nie opłaca się również od przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek.

Zwolnienia składkowe:
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są odprawy odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu:
o rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
o nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub
o rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
o skrócenia okresu wypowiedzenia,
o niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Oznacza to, że od wypłaconego odszkodowania za nieprawne wypowiedzenie umowy o pracę nie należy naliczać i opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji od tego przychodu nie powinna być naliczana również składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnienia podatkowe

Od podatku zwolnione są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

  • o określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • o odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 

Podstawa prawna:
o § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.),
o art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr.14, poz. 176 ze zm.).

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych
podatek, zus, odszkodowanie, wypowiedzenie, umowa o pracę, składki zus, bezprawne wypowiedzenie
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie