Notowania

bhp
23.09.2009 13:53

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Sprawdź, co konkretnie to oznacza.

Podziel się
Dodaj komentarz
(pryzmat/istockphoto)

*Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. *

To pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W szczególności przedsiębiorca ma obowiązek:

* **organizować pracę** w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
* zapewniać **przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów** oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
* wydawać polecenia **usunięcia uchybień** w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
* zapewniać **wykonanie** **nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń** wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
* zapewniać **wykonanie zaleceń** społecznego inspektora pracy.

Na tym jednak nie koniec, bo przedsiębiorca nie może zapomnieć o prawach pracowników.

Dlatego m.in. powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

* zmian w **organizacji pracy** i wyposażeniu stanowisk pracy,
* wprowadzania nowych **procesów technologicznych** oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
* oceny **ryzyka zawodowego** występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz **informowania** pracowników o tym ryzyku,
* tworzenia **służby bhp** lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
* przydzielania pracownikom ś**rodków ochrony** indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
* **szkolenia** pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W takich sytuacjach pracodawca powinen zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza to, aby odbywały się one w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności pracodawca obowiązany jest odbyć i powtarzać okresowo szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

* [ Pobierz wzory dokumentów BHP i HACCP ]( http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/bhp,1494,wzory_dokumentow.html )

W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

* współpracować ze sobą,
* wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
* ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Także osoby kierujące pracownikami mają ściśle określone obowiązki. Należą do nich:

* organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
* dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
* organizacja, przygotowanie i prowadzenie pracy, uwzględniającej zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
* dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
* egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
* zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
  Materiał opracowano w oparciu o informacje Państwowej Inspekcji Pracy.
* **ZOBACZ TAKŻE:**
* [ Zatrudniamy pracownika - szkolenie **BHP** ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadryp/artykul/zatrudniamy;pracownika;-;szkolenie;bhp,91,0,355163.html )
* [ Dłuższe macierzyńskie i ostrzejsze **BHP** ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dluzsze;macierzynskie;i;ostrzejsze;bhp,92,0,413276.html )
* **[ Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ ) **
Tagi: bhp, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz