Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Uniknij błędów przy tworzeniu regulaminu pracy

0
Podziel się

Każda firma zatrudniająca co najmniej 20 pracowników jest zobowiązana do wydania regulaminu pracy.

Uniknij błędów przy tworzeniu regulaminu pracy
bErloYKZ

Każdy firma zatrudniająca co najmniej 20 pracowników jest zobowiązana do wydania regulaminu pracy. Przestrzeganie przy jego tworzeniu kilku podstawowych zasad pozwoli uniknąć najczęściej spotykanych błędów.

Regulamin pracy jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorstwa zatrudniającego co najmniej 20 osób. W liczbie zatrudnionych uwzględnić należy wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - zarówno pracujące, jak i przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub bezpłatnych, a także odbywające służbę wojskową.

Aby regulamin pracy funkcjonujący w firmie nie zawierał błędów należy:

bErloYLb

1. Umieścić w regulaminie pracy zapisy dotyczące odzieży roboczej i wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, jeżeli w firmie są one wydawane.

2. Ustalić systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowych mając na uwadze, że nie mogą być one sprzeczne z przepisami o czasie pracy.

3. Określić porę nocną, wskazując konkretny okres 8 godzin w przedziale pomiędzy 21.00 a 7.00 jako obowiązującą w zakładzie pracy.

4. Ustalić jako termin wypłaty konkretny dzień miesiąca.

bErloYLh

5. Wskazać miejsce, dzień i godziny w jakich pracownik może podjąć wynagrodzenie gotówką.

6. Stworzyć wykazy prac wzbronionych młodocianym i wykazy prac lekkich dozwolonych.

7. Podać w jaki sposób pracownicy są informowani o ryzyku zawodowym.

8. Określić sposób potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy i obecności w pracy.

bErloYLi

9. Ustal, w jaki sposób pracownicy usprawiedliwiają nieobecność w pracy, określ dowody, wymagane do usprawiedliwienia tej nieobecności oraz wskaz termin i sposób dostarczania tych dokumentów do zakładu pracy.

10. Wprowadzić informację o karach porządkowych, cytując treść art. 108 Kodeksu pracy.

| Podstawa prawna |
| --- |
| - ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.); - ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. nr 60, poz. 636, ze zm.); w tekście: ustawa chorobowa; - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60 poz. 281, ze zm.); w tekście: rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności. |

Autorka jest pracownikiem Mericon Kadry Płace Doradztwo

bErloYLj
bErloYLC
wiadomości
kadry
KOMENTARZE
(0)